لايحه قانوني راجع به بازنشستگي كارمندان مشمول تصفيه و پاكسازي سازمان اداري و زارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير سازمانها و مؤسسات دولتي

مصوب 1358/10/24 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

لايحه قانوني راجع به بازنشستگي كارمندان مشمول تصفيه و پاكسازي سازمان اداري و زارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير سازمانها و مؤسسات دولتي
مصوب 1358,10,24

ماده واحده - هيئت هاي تصفيه سازمان اداري وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتوانند در مورد كارمندانيكه باز نشسته مينمايند حداكثر مدت پنجسال ارفاق مقرر در لايحه قانوني پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در و زارتخانه و دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دو لتي را رعايت نمايند.

تبصره ـ در مورد كارمندان مشمول تصفيه و پاكسازي تمام وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دو لتي جمع مدت خدمت بعد از ارفاق نبايد از بيست سال تجاوز كند و اين قبيل كارمندان نميتوانند از تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري استفاده نمايند.
در صورتيكه احكامي مخالف مفاد اين تبصره صادر شده باشد اصلاح خواهد شد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران