قانون ثبت اسناد و املاك

مصوب 1310/12/26 كميسيون مجلس
پرده زمانی: