رأي شماره 1427 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 5 بند 1 ماده 12 از تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اردبيل

مصوب 1400/06/06
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.