بخشنامه گمرك در خصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتور سيكلت و دوچرخه با مدل هاي اشاره شده طبق جدول ذيل نامه مربوط به شركت دينو موتور قم

مصوب 1400/08/29 گمرك ايران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتور سيكلت و دوچرخه با مدل هاي اشاره شده طبق جدول ذيل نامه مربوط به شركت دينو موتور قم
مصوب 1400,08,29

با سلام و احترام،
بپيوست تصوير نامه شماره 191131 /60 مورخ 12 /8 /1400دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه هاي شماره 743 /00، 747 /00، 748 /00 و 749 /00 و 750 /00 مورخ 26 /7 /1400 و 763 /00، 764 /00، 765 /00، 766 /00 مورخ 29 /7 /1400شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا، بهمراه نه جلد دفترچه حاوي اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتور سيكلت و دوچرخه با مدل هاي اشاره شده طبق جدول ذيل نامه صدرالاشاره مربوط به شركت دينو موتور قم به شناسه ملي 10860982375 و به ميزان ساخت داخل اشاره شده، جدول ذيل نامه 191131 /60 مورخ 12 /8 /1400 جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه در قالب فصل 98 كتاب مقررات صادرات و واردات اعلام مي گردد. ضمنا تاريخ اعتبار تعيين شده تا پايان ارديبهشت ماه سال 1401 ميباشد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مديركل دفتر واردات