اصلاح ماده 15 اصلاحي آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصويبنامه شماره 49789/ت 58520 هـ مورخ 10 مرداد 1400

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.