مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انجام موافقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاران بين جمهوري اسلامي ايران و پاكستان و سلطنت عمان

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.