اختيار قرار گرفتن مبالغ مورد اشاره براي رصد و پايش مطلوب تر گسل ها و زمين لرزه هاي رخداده در مناطق مختلف كشور به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.