اصلاح عبارت (سود تا سررسيد و سود پس از سر رسيد) بعد از عبارت (اصل و سود) در بند (1) تصويبنامه شماره 107893/ت 45584 هـ مورخ 25 مرداد 1390 و بند (2) تصويبنامه شماره 179377/ت 48253 هـ

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.