الحاق طرح مستثني بودن عضويت بدون حق راي مديركل آموزش وپرورش و مديركل نوسازي مدارس استان در هيات مديره مجمع خيرين مدرسه ساز هر استان

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.