مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه ضبط يا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع يا سلب صلاحيت كليه بهره برداران مواد معدني

مصوب 1400/08/25 وزارت صنعت ، معدن و تجارت
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.