بخشنامه گمرك درخصوص درخواست معاون برق و انرژي وزارت نيرو درمورد رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات دستگاه هاي استخراج رمز ارز

مصوب 1400/08/28 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.