مصوبه شوراي قيمت گذاري و محصولات اساسي كشاورزي درخصوص طرح خريد، ذخيره سازي و توزيع ميوه شب عيد

مصوب 1400/08/24 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.