بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص قانون جهش توليد مسكن

مصوب 1400/08/26 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.