بخشنامه گمرك نتايج استاندارد محصولات توليدي شركت هاي امير شيمي صبا، پارس پترو شوشتر، پترو اكسير طوس، پترو كيمياي صنعت كوير يزد، پترو آذر آسيا، توان پالايش اورال، ماهان پالايش البرز، اركان پارس هشترود

مصوب 1400/08/25 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.