بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابطال جزء ب از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 28 اسفند 1397

مصوب 1400/08/25 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره: 200/1400/60
تاريخ: 1400/08/25
بخشنامه
60-1400- 148- م
مخاطبان/ ذينفعان:
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي
موضوع:
ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28

به پيوست تصوير دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل درخصوص ابطال جزء ( ب) از بند 2 بخشنامه 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با موضوع حكم عدم پذيرش زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري جاري، جهت اجراء ارسال مي شود:
« به موجب بند (12) ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم :« زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است » و به عنوان هزينه هاي قابل قبول در حساب مالياتي محاسبه مي شود و بر اساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، زيان كاهش ارزش سرمايه­گذاريها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود. نظر به اينكه برمبناي جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 -1397/12/28 سازمان امور مالياتي كشور مقررشده است كه زيان سرمايه گذاري هاي جاري به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قابل پذيرش نيست، بنابراين مقرره مذكور به دليل مغايرت با بند 12 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم و مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.»
باعنايت به مراتب فوق و استدلال راي موضوع دادنامه هاي شماره 1636 و 1636/2 مورخ 07/11/1399 هيأت مزبور و نظر به اينكه به موجب قسمت اخير راي موضوع دادنامه صدرالذكر، صرفاً مقرره مذكور در جزء (ب) از بند 2 بخشنامه مورد نظر مربوط به زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي جاري ابطال گرديده است، لذا جزء (ب) از بند 2 بخشنامه موصوف به شرح ذيل اصلاح مي­گردد:
«ب- درخصوص سرمايه­گذاري­هاي جاري (اعم از سريع المعامله و ساير سرمايه­گذاري­هاي جاري) كه به ارزش بازار ياخالص ارزش فروش در دفاتر منعكس مي گردد، افزايش سرمايه گذاري­هاي مذكور به عنوان درآمد مشمول ماليات مي باشد و درصورت كاهش ارزش سرمايه گذاري، زيان حاصل از كاهش ارزش سرمايه گذاري به عنوان زيان قابل قبول مالياتي خواهد بود.»
داود منظور
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

تاريخ اجرا:
مطابق بخشنامه
مدت اجرا:
--
مرجع ناظر:
دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:
فيزيكي/سيستمي

رونوشت:

معاونت محترم تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري براي استحضار
معاونان محترم سازمان براي اطلاع
مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع
شوراي عالي مالياتي براي اطلاع
دادستاني انتظامي مالياتي براي اطلاع
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
دفاتر ستادي براي اطلاع
اداره كل فناوري اطلاعات براي اطلاع و اقدام لازم در سامانه مربوطه
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي براي اطلاع
دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي به همراه سابقه