رأي شماره 2/745 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور رأي اصلاحي نسبت به راي شماره 745 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 4 /6 /1399

مصوب 1400/06/15
پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره 9900232 – 30 /6 /1400

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905820745 مورخ 14 /6 /1400 با موضوع : «رای اصلاحی نسبت به پرونده 9900232 صادر گردیدجهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵   شماره دادنامه: ۷۴۵/۲   شماره پرونده : ۹۹۰۰۲۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: خانم مینا قدم‌خیر به موجب درخواستی نسبت به اعلام تعارض بین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ (صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۸۸۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ (صادره از شعبه نهم بدوی دیوان عدالت اداری) در خصوص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه اقدام نموده و پس از موافقت ریاست دیوان عدالت اداری، موضوع در هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به موجب دادنامه شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ آن هیأت در رابطه با آن اتخاذ تصمیم شده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود.

 

رأی اصلاحی هیأت عمومی

با توجه به اینکه ذکر عبارت « دادنامه شماره ۲۱۴ ـ ۱۳۹۷/۴/۹» در متن دادنامه ۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده، مستند به‌ حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، عبارت مذکور به «دادنامه شماره ۲۱۴ ـ ۱۳۸۷/۴/۹» اصلاح می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین