نظر مشورتي 7/1400/83 مورخ 1400/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1400/07/24
پرده زمانی: مرحله تصویب:


نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در مورد ارتقاي گروه قضات وفق ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 با اصلاحات بعدي، احكامي مقرر شده و تبصره 5 اين ماده نيز اشعار مي دارد: «ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاي گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله بر اساس آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد». بر اين اساس، «آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات» مصوب 19/2/1389 با اصلاحات بعدي لازم الاجرا است كه آخرين اصلاحيه مربوط به 13/8/1396 است و طي آن، مورد سؤال يعني «گروه تشويقي به قضات داراي عناوين اول تا سوم مسابقات سراسري كشوري قرآن كريم» موضوع دستورالعمل اجرايي تشخيص خدمت برجسته از طريق بروز لياقت هاي ويژه كه در اجراي بند «هـ» تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 با اصلاحات بعدي تصويب شده است، پيش بيني نشده است.