نظر مشورتي 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1400/07/19
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در مواردي كه اعمال ما ده 477 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي رئيس قوه قضاييه پذيرفته مي شود، پرونده محاكماتي جهت رسيدگي مجدد به ديوان عالي كشور ارسال و رونوشت نامه به رئيس كل دادگستري استان مربوطه جهت اطلاع و اعلام توقف اجراي حكم وفق ماده 478 قانون مذكور ارسال مي گردد. چنانچه محكوم عليه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تأمين باشد در صورت اعلام توقف اجراي حكم بلاقيد آزاد مي گردد و اجراي احكام مربوطه نيز در اين مورد حق اخذ تأمين لازم را نداشته و ديوان عالي كشور نيز نمي تواند به لحاظ عدم دسترسي به محكوم عليه تأمين لازم را اخذ نمايد و فقط مي تواند نداشتن تأمين را به شعبه اعلام كند. با عنايت به اين كه با آزادي محكوم عليه عملا تأميني جهت در دسترس بودن وي وجود نخواهد داشت، نحوه عمل را به اين معاونت اعلام فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از مواد 217، 251 و 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 477 اين قانون و تعويق اجراي حكم در اجراي ماده 478 اين قانون، به معناي آزادي بدون قيد و شرط متهم (محكوم عليه) نيست و در هر صورت مراتب بايد به قيد فوريت از سوي قاضي اجراي احكام كيفري ذي ربط به شعبه خاص مربوطه در ديوان عالي كشور كه پرونده امر جهت رسيدگي ماهوي به آن ارجاع شده است، اعلام شود تا با لحاظ معيارهاي مذكور در ماده 250 قانون فوق الذكر، قرار تأمين كيفري متناسب نسبت به متهم صادر شود.