نظر مشورتي 7/1400/295 مورخ 1400/07/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1400/07/18
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چنانچه مالك بدون اخذ پروانه ساختماني يا بر خلاف مدلول پروانه ساختماني احداث بنا كند، ملاك اخذ عوارض شهرداري كدام يك از موارد زير است؟ - ضابطه حاكم بر زمان تخلف ساختماني و به نرخ همان روز؛ - ضابطه حاكم بر زمان تخلف ساختماني و به نرخ يوم الاداء؛ - ضابطه حاكم بر زمان صدور رأي قطعي از سوي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و به نرخ زمان قطعيت رأي؛ - ضابطه حاكم بر زمان صدور رأي قطعي از سوي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و به نرخ يوم الاداء؛ - ضابطه حاكم بر زمان مورد مطالبه از سوي شهرداري و به نرخ روز.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
عوارض متعلقه شهرداري تابع مقررات حاكم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حكم قانوني موجبي براي محاسبه عوارض بر اساس مقرات سنوات بعدي وجود ندارد؛ بنابراين به عنوان مثال در فرض سؤال چنانچه ملك بدون پروانه ساختماني يا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در سال 1398 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاكم بر همان سال محاسبه مي شود و موجب قانوني وجود ندارد كه عوارض سنوات بعدي از جمله سال صدور رأي از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص تخلفات و يا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گيرد.