الحاق متن به عنوان تبصره 5 به ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 30 بهمن 67 موضوع تصويبنامه شماره 40390/ت 177 مورخ 13 خرداد 68

مصوب 1400/07/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

الحاق متن به عنوان تبصره 5 به ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 30 بهمن 67 موضوع تصويبنامه شماره 40390/ت 177 مورخ 13 خرداد 68

هيئت وزيران در جلسه 14 /7 /1400 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 30 /11 /1367، موضوع تصويب نامه شماره 40390 /ت177 مورخ 13 /3 /1368 الحاق مي شود:
تبصره 5 - رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به حداقل (6) ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي توانند از تسهيلات ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بهره مند شوند. اين دسته از رزمندگان از جهت ساير احكام قانوني، مشمول قوانين و مقررات حاكم بر رزمندگان هستند.

محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور