بخشنامه بودجه سال 1401

مصوب 1400/07/19 سازمان برنامه و بودجه كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.