مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در مورد حمايت از كشاورزان، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي

مصوب 1400/07/12 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در مورد حمايت از كشاورزان ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي

شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در جلسه مورخ 12 /07 /1400 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي، بمنظور حمايت از كشاورزان، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي به شرح ذيل تصويب كرد :

1) شركت خدمات حمايتي كشاورزي مجاز است نسبت به فروش اعتباري كودهاي فسفاته و پتاسه به كارگزاران فروش در اقصي نقاط كشور اقدام نمايد.

تبصره 1) : مدت زمان فروش اعتباري حداكثر (60) روز مي باشد.

تبصره 2) : پس از انقضاي مدت (60) روز و تسويه حساب كارگزار با شركت خدمات حمايتي كشاورزي، فروش اعتباري مجدد به كارگزار امكان پذير مي باشد.

تبصره 3) : با عنايت به يارانه اي بودن كودهاي فسفاته و پتاسه موضوع اين مصوبه، كارگزاران مي بايست معادل ارزش كود دريافتي، ضمانت نامه معتبر به شركت خدمات حمايتي كشاورزي تسليم نمايند.

2) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به تامين ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال تسهيلات جهت تامين و تدارك نهاده هاي كشاورزي با نرخ ترجيحي (12) درصد براي شركت خدمات حمايتي كشاورزي اقدام نمايد.

تبصره 1) : سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند را تضمين نمايد.

تبصره 2) : وزارت جهاد كشاورزي مكلف است يارانه مورد نياز پرداخت تسهيلات موضوع اين بند را از محل منابع قانوني در اختيار تامين نمايد.

3) دستورالعمل فروش اعتباري كودهاي فسفاته و پتاسه در چارچوب اين مصوبه حداكثر ظرف مدت يك هفته از ابلاغ آن، توسط شركت خدمات حمايتي كشاورزي با همكاري دبيرخانه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تهيه و پس از تاييد، از سوي رئيس شورا و وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي گردد.

سيد جواد ساداتي نژاد
وزير جهاد كشاورزي
و رئيس شورا