بخشنامه گمرك درخصوص اخذ عوارض صادراتي از شيرخشك صنعتي

مصوب 1400/07/18 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك درخصوص اخذ عوارض صادراتي از شيرخشك صنعتي
مصوب 1400,07,18

پيرو بخشنامه شماره 1533384 /99 /271 مورخ 11 /12 /99 موضوع اخذ عوارض صادراتي از شير خشك صنعتي، به پيوست تصوير نامه هاي شماره 37099 /500 /1400 مورخ 11 /07 /1400 و شماره 34671 /500 /1400 مورخ 01 /07 /1400 معاون محترم توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي ارسال و اعلام مي دارد:

1 – مفاد بخشنامه پيروي موضوع اخذ عوارض صادراتي از شير خشك صنعتي كماكان به قوت خود باقي مي باشد.

2 – صادرات شير خشك صنعتي توسط 5 شركت مندرج در نامه مذكور منوط به صدور مجوز سيستمي توسط نماينده معرفي شده وزارت جهاد كشاورزي (آقاي سعيد سارويي) و مطابق مفاد مكاتبات اشاره شده با رعايت ساير مقررات صورت ميپذيرد.

3 – بديهي است در خصوص محموله هاي صادراتي شركت هاي موصوف (پنج شركت مندرج در نامه) لازم است به صورت سيستمي وزارت جهاد كشاورزي را به عنوان سازمان مجوزدهنده جهت ارايه مجوز فعال نمايند.

علي اكبر شادماني
مديركل دفتر صادرات