بخشنامه گمرك درخصوص نامه شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا به همراه يك جلد گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل خودروسواري با مدل محصول شركت صنايع خودروسازي مديران

مصوب 1400/07/17 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.