بخشنامه گمرك در خصوص گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت انژكتوري محصول شركت ايران دوچرخ

مصوب 1400/07/16 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت انژكتوري محصول شركت ايران دوچرخ
مصوب 1400,07,16

به پيوست تصوير نامه شماره 161372 /60 مورخ 4 /7 /1400 دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه هاي شماره 35656 – 01 مورخ 9 /6 /1400 شركت مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه و گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت انژكتوري با مدل موضوع نامه فوق محصول شركت ايران دوچرخ (به شناسه ملي 10102833952) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل، جهت اطلاع و استفاده از تخفيفات فصل 98 منضم به كتاب مقررات صادرات و واردات با رعايت كامل مقررات ارسال مي گردد. لذا در هنگام ترخيص،‌ اخذ پروانه واحد توليدي معتبر شركت معرفي شده و مطابقت مدل موتورسيكلت ها با پروانه الزامي است. همچنين خواهشمند است دستور فرماييد پس از انطباق دقيق اقلام وارده با فهرست كالايي مندرج در دفترچه هاي مورد اشاره و اسناد ارائه شده و با رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول نمايند. مضافاً اينكه اعتبار اين مجوز تا پايان ارديبهشت ماه 1401 مي باشد.

علي وكيلي
مدير كل دفتر واردات