بخشنامه گمرك در خصوص تمديد اعتبار ميزان ساخت داخل (IPI) شركت سايپا ديزل تا پايان اسفند ماه 1400

مصوب 1400/07/16 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص تمديد اعتبار ميزان ساخت داخل (IPI) شركت سايپا ديزل تا پايان اسفند ماه 1400
مصوب 1400,07,16

پيرو بخشنامه هاي شماره 382555 /96 /الف مورخ 24 /3 /1400 و 342595 /91 / الف مورخ 17 /3 /1400 و شماره 1575895 /399 /الف مورخ 17 /12 /99 به پيوست تصوير نامه شماره 155921 /60 مورخ 29 /6 /1400 دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمديد اعتبار ميزان ساخت داخل (IPI) شركت سايپا ديزل به شناسه ملي 10100405629 تا پايان اسفندماه سال 1400 مطابق با مشخصات مندرج در ذيل نامه فوق الاشاره جهت آگاهي و بهره برداري لازم ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل ساير مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مدير كل دفتر واردات