تعيين آقاي علي صالح ‌آبادي به عنوان رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1400/07/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين آقاي علي صالح ‌آبادي به عنوان رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1400,07,14

هيئت وزيران در جلسه 14 /7 /1400 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (2) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1393- تصويب كرد:

آقاي علي صالح ‌آبادي به عنوان رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌ شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور