تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ هفتصد و هشتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تكميل احداث واحدهاي خسارت ديده ناشي از زلزله سال 1399 مناطق مسكوني استان كهگيلويه و بويراحمد با ضمانت زنجيره اي

مصوب 1400/07/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ هفتصد و هشتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تكميل احداث واحدهاي خسارت ديده ناشي از زلزله سال 1399 مناطق مسكوني استان كهگيلويه و بويراحمد با ضمانت زنجيره اي
مصوب 1400,07,14

هيئت وزيران در جلسه 14 /7 /1400 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ هفتصد و هشتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /781) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت از محل موضوع جزء (10) بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور (با سود و كارمزد پنج درصد در مناطق شهري و چهار درصد در مناطق روستايي) با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل، با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور تكميل احداث واحدهاي خسارت ديده ناشي از زلزله سال 1399 مناطق مسكوني استان كهگيلويه و بويراحمد با ضمانت زنجيره اي به شرح جدول زير پرداخت مي شود. بدهي، معوقات و چك برگشتي احتمالي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
ارقام به ميليون ريال


رديف

موضوع

تعداد واحد

سقف تسهيلات

ميزان تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي بازسازي اماكن مسكوني شهري

1019

500

500 /509

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران فروش اقساطي)

2

با بازسازي اماكن مسكوني روستايي

680

400

000 /272

2 - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان موضوع بند (1) اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده را پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لوايح بودجه سال هاي بعد پيش بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد. اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

3 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور