بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات محصولات كاشي و سراميك

مصوب 1400/07/14 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات محصولات كاشي و سراميك
مصوب 1400,07,14

با سلام
پيرو بخشنامه شماره 869207 /1400 مورخ 4 /7 /1400 موضوع ساماندهي صادرات محصولات كاشي و سراميك، به پيوست تصوير نامه شماره 168491 /60 مورخ 14 /7 /1400 مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 166714 /60 مورخ 11 /07 /1400 دفتر صنايع معدني عينا جهت آگاهي و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق ليست مذكور در فايل پيوست) و با رعايت كليه قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات

نامه (از ص2 تا 8 در قسمت تصوير موجود مي باشد)