بخشنامه گمرك درخصوص ميزان ساخت داخل دوچرخه مربوط به شركت تجارت كالاي ورزشي مرادي و پسران

مصوب 1400/07/14 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.