بخشنامه گمرك در خصوص محاسبه حقوق ورودي ميزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه مربوط به شركت تجارت كالاي ورزشي مرادي و پسران تا پايان ارديبهشت ماه سال 1401

مصوب 1400/07/14 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص محاسبه حقوق ورودي ميزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه مربوط به شركت تجارت كالاي ورزشي مرادي و پسران تا پايان ارديبهشت ماه سال 1401
مصوب 1400,07,14

پيرو بخشنامه هاي شماره 1573834 /400 /الف مورخ 17 /12 /99 و شماره 1250602 /355 /الف مورخ 15 /10 /99 بپيوست تصوير نامه شماره 163865 /60 مورخ 7 /7 /1400 دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ميزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه با مشخصات و برندهاي اعلامي طبق جدول ذيل نامه صدرالاشاره مربوط به شركت تجارت كالاي ورزشي مرادي و پسران به شناسه ملي 14003936118 و به ميزان 26 % (بيست و شش) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه در قالب فصل 98 كتاب مقررات صادرات و واردات اعلام مي گردد. ضمنا تاريخ اعتبار تعيين شده تا پايان ارديبهشت ماه 1401 ميباشد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مدير كل واردات و امور مناطق آزاد و ويژه