بخشنامه گمرك در خصوص مجاز بودن صادرات مايع سفيد كننده و جرم گير توسط آقاي ادريس وهابي

مصوب 1400/07/12 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص مجاز بودن صادرات مايع سفيد كننده و جرم گير توسط آقاي ادريس وهابي
مصوب 1400,07,12

باسلام و احترام،
پيرو بخشنامه شماره 871507 /1400 /147 مورخ 06 /07 /1400، به پيوست تصوير نامه شماره 159487 /60 مورخ 3 /7 /1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 147681 /60 مورخ 3 /7 /1400 دفتر صنايع غيرفلزي وزارت متبوع در خصوص مجاز بودن صادرات اقلام اشاره شده مطابق عنوان و كد طبقه بندي مذكور در آن نامه توسط آقاي ادريس وهابي دارنده شناسه كسب و كار شماره 122435091425 جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات


تصوير در متن و تصوير موجود مي باشد. صفحه 1