مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص ابلاغ مصوبه شوراي مذكور درمورد «تاييد انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي»

مصوب 1400/07/17 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص ابلاغ مصوبه شوراي مذكور در مورد «تاييد انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي»

مصوبه «تأييد انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي» كه در جلسه 845 مورخ 30 /6 /1400 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 23 /6 /1400 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابلاغ مي شود:
«آقاي سيد مجيد امامي به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان دبير شوراي فرهنگ عمومي انتخاب مي شود».

سيدابراهيم رئيسي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي