بخشنامه گمرك درخصوص بخشنامه به كليه گمركات اجرايي سراسر كشور درمورد انعكاس تصاوير، مستندات و اطلاعات موردنطر در صورت كشف مصاديق كالاها و اقلام مورد اشاره

مصوب 1400/07/13 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.