تعيين آقاي مهدي دوستي به عنوان استاندار هرمزگان

مصوب 1400/07/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين مهدي دوستي به عنوان استاندار هرمزگان
مصوب 1400,07,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /7 /1400 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آقاي مهدي دوستي به عنوان استاندار هرمزگان تعيين مي شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور