تصويبنامه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در خصوص مجاز بودن شركت پشتيباني امور دام كشور نسبت به صادرات دام زنده غيرمولد از يك گمرك مشخص

مصوب 1400/07/12 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در خصوص مجاز بودن شركت پشتيباني امور دام كشور نسبت به صادرات دام زنده غيرمولد از يك گمرك مشخص
مصوب 1400,07,12

شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در جلسه مورخ 12 /07 /1400 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي، تصويب نمود:

1) شركت پشتيباني امور دام كشور به عنوان مجري مجاز است با مباشرت اتحاديه ها و بخش خصوصي، در سقف مشخص بالحاظ تعادل قيمت بين توليد و مصرف نسبت به صادرات دام زنده غيرمولد از يك گمرك مشخص اقدام نمايد.

۲) وزارت جهاد كشاورزي (معاونت امور توليدات دامي) مكلف است ظرف مدت دو هفته، سقف و نوع دام صادراتي را به شركت پشتيباني امور دام كشور اعلام نمايد.

سيدجواد ساداتي نژاد
وزير جهاد كشاورزي
و رئيس شورا