بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 در مورد مبدا زماني مهلت رسيدگي به جرايم موضوع مواد 169 مكرر

مصوب 1400/07/11 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.