بخشنامه گمرك در خصوص معرفي نماينده وزارت جهاد كشاورزي جهت صدور مجوزهاي سيستمي كالاهاي كشاورزي

مصوب 1400/07/10 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص معرفي نماينده وزارت جهاد كشاورزي جهت صدور مجوزهاي سيستمي كالاهاي كشاورزي
مصوب 1400,07,10

با سلام،
پيرو بخشنامه شماره 934520 /99 /144 مورخ 7 /8 /99 موضوع معرفي نماينده وزارت جهاد كشاورزي جهت صدور مجوز صادرات كالاهاي كشاورزي، به پيوست تصوير نامه شماره 34680 /500 /1400 مورخ 1 /7 /1400 معاون محترم توسعه صنايع تبديلي و كسب و كارهاي كشاورزي ارسال و اعلام ميدارد : آقاي سعيد ساروئي با كدملي 6349628950 بعنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي جهت صدور مجوزهاي سيستمي صادرات كالاهاي كشاورزي (بعنوان جايگزين آقاي زوار پرمه) معرفي مي گردد. لذا شايسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات

نامه