مصوبه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث

مصوب 1400/01/16 شوراي عالي بيمه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.