تصويب نامه درخصوص بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل و آب گرفتگي در مناطق شهر بندر امام خميني استان خوزستان

مصوب 1400/01/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.