بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي

مصوب 1400/01/10 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي

پيرو بخشنامه شماره 1585025 /99 /277 مورخ 19 /12 /99 موضوع شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي،‌ به پيوست تصوير نامه شماره 79852 /108 – 1 ص پ مورخ 27 /12 /99 دفتر توسعه صنايع پايين دستي شركت ملي صنايع پتروشيمي موضوع حذف رديف تعرفه 39023091 و 39021091 از ليست توليدات شركت نويد زر شيمي،‌ جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مدير كل دفتر صادرات