تصويب نامه در خصوص محل اندوخته احتياطي از مبلغ پنجاه و هشت هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد ريال به مبلغ شصت و سه هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد ريال افزايش مي يابد

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.