تصويب نامه در خصوص ايجاد بخش بهمئي از استان كهگيلويه و بوير احمد

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص مركز دهستان بهمئي گرمسيري شمالي در استان كهگيلويه و بويراحمد
مصوب 1399,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1399 به پيشنهاد شماره 40619 مورخ 26 /3 /1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب كرد:

الف - مركز دهستان بهمئي گرمسيري شمالي بخش بهمئي گرمسيري شهرستان بهمئي استان كهگيلويه و بويراحمد به روستاي كردكوچك و مركز دهستان سرآسياب يوسفي بخش ياد شده به روستاي ده بنار تغيير مي‌ يابد.

ب - در بخش بهمئي گرمسيري، يك دهستان به نام رود تلخ از تركيب روستاها، مزرعه‏ ها و مكان‌ هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ‏ها و مكان‌ هاي زير ايجاد مي‌ شود:
1 - بنه بي كن 2 - بنه كلوميرحسين 3 - گچ گرد 4 - دزد ملايي 5 - كل كوره 6 - قلاتك 7 - چهتون 8 - چهل چلك 9 - خوردكي 10 - دره كپي 11 - ركي 12 - رود زيرين 13 - مازه سيدصالح 14 - گدك 15 - نرمون 16 - كارون 17 - بنه پير 18 - ميرمحمد صالح 19 - بردباري 20 - گرمولا 21 - مونگيره 22 - خلي 23 - مله بادي 24 - پهنوك 25 - ماخره 26 - توبردي 27 - مرومرده 28 - سرتنگ دره نا 29 - كوه بهره 30 - چيتاب 31 - طوف زمان 32 - نرله بلند 33 - مازه رستمي 34 - شمشال 35 - وربند 36 - گردنكه سرطاوه 37 - دم تنگ پيرمورد 38 - پيرمورد 39 - ميرشكار 40 - بنه كلو مرتضي.

پ - روستاي نرمون به عنوان مركز دهستان رود تلخ تعيين مي‏ شود.

ت - در بخش بهمئي گرمسيري، يك دهستان به نام آب الوان از تركيب روستاها، مزرعه‏ ها و مكان‌ هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست، ازجمله روستاها، مزرعه‏ ها و مكان ‌هاي زير ايجاد مي‌ شود:
1 - آب الوان 2 - ماما زينب 3 - اميرالمومنين 4 - دره نارنجي 5 - دولنگه 6 - بادامدان 7 - گاودانه
8 - گچ پلي 9 - گچ كنگر 10 - برم الوان 11 - كيمه 12 - شيلاودان 13 - تلخه دان 14 - چوله خوان 15 - چال انجير
16 - كل 17 - ده چل 18 - تل گودبند 19 - چل تاك 20 - مله گرگي 21 - گرماشا 22 - كچلون 23 - ده مورد عليا.

ث - روستاي آب الوان به عنوان مركز دهستان آب الوان تعيين مي‏ شود.

ج - در شهرستان بهمئي، يك بخش به نام ممبي از تركيب دهستان‌ هاي بهمئي گرمسيري شمالي و رود تلخ ايجاد مي ‌شود.

چ - روستاي قلعه ممبي به عنوان مركز بخش ممبي تعيين مي ‏شود.

ح - نام بخش بهمئي گرمسيري به سرآسياب يوسفي تغيير مي ‌يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

تصوير نقشه مربوطه در متن و تصوير قابل مشاهده است. صفحه 1