تصويب نامه در خصوص مجاز بودن استانداري اردبيل نسبت به خريد شش دستگاه خودروي سواري توليد داخل

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.