بخشنامه در خصوص ماده 133 قانون ماليتهاي مستقيم در امدهاي شركت هاي تعاوني مصرف

مصوب 1399/12/27 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص ماده 133 قانون ماليتهاي مستقيم در امدهاي شركت هاي تعاوني مصرف
مصوب 1399,12,27

نظر به اينكه در خصوص نحوه اجراي مقررات ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در ارتباط با درآمدهاي شركت هاي تعاوني مصرف ابهاماتي مطرح شده است،‌ لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:
درآمدهايي كه در حدود مقررات و اساسنامه هاي تنظيمي بر اساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و منطبق با عنوان شركت تعاوني مصرف موضوع موارد مصرح در ماده مذكور و متناسب و هماهنگ با اهداف تعاوني هاي ياد شده تحصيل مي شود مشمول معافيت يا نرخ صفر موضوع ماده فوق الاشاره حسب مورد خواهند بود.
همچنين درآمدهاي حاصل از قراردادهايي كه شركت هاي تعاوني مصرف موضوع موارد مصرح در ماده 133 قانون فوق الذكر در چارچوب مقررات موصوف به منظور توزيع «سبد كالايي» بين اعضاي شركت هاي تعاوني مصرف مذكور منعقد مي نمايند با رعايت ساير مقررات،‌ مشمول معافيت يا نرخ صفر موضوع ماده 133 قانون مزبور مي باشد.

محمود عليزاده