تصويب نامه در خصوص اصلاح دهستان كشيت بخش گلباف شهرستان كرمان و دهستان كرك و نارتيج بخش بروات شهرستان بم و اصلاح تصويب نامه شماره 232560 /ت44851هـ مورخ 15 /10 /1389 در خصوص در خصوص تقسيمات كشوري در استان كرمان

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص بخش گلباف شهرستان كرمان
مصوب 1399,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1399 به پيشنهاد شماره 44213 مورخ 2 /4 /1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:

1 – محدوده جغرافيايي دهستان كشيت بخش گلباف شهرستان كرمان و دهستان كرك و نارتيج بخش بروان شهرستان بم،‌ مطابق نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اصلاح مي شود.

2 – محدوده جغرافيايي دهستان اندوهجرد بخش شهداد شهرستان كرمان و دهستان كرك و نارتيج بخش بروات شهرستان بم، مطابق نقشه پيوست اصلاح مي شود.

3 – بند (الف) ‌تصويب نامه شماره 232560 /ت44851هـ مورخ 15 /10 /1389 لغو و عنوان بندهاي بعدي به ترتيب اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نقشه