مصوبه گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص ساماندهي صادرات سيمان و كلينكر به پيوست تصوير نامه شماره 319628 /60 مورخ 26/ 11 /99

مصوب 1399/12/27 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص ساماندهي صادرات سيمان و كلينكر به پيوست تصوير نامه شماره 319628 /60 مورخ 26/ 11 /99

پيرو بخشنامه شماره 1592275 /99 /181 مورخ 19 /12 /99 موضوع ساماندهي صادرات سيمان و كلينكر،‌ به پيوست تصوير نامه شماره 319628 /60 مورخ 26 /12 /99 مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت منضم به نامه شماره 317083 /60 مورخ 25 /12 /99 مديركل محترم دفتر صنايع معدني آن وزارتخانه عيناً جهت آگاهي و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفاً طبق ليست پيوست) و با رعايت كليه قوانين،‌ مقررات و ضوابط مربوطه ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات