تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن(
مصوب 1399,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1399 به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي رييس جمهور و وزارت راه و شهرسازي به استناد تبصره اصلاحي بند (1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور - مصوب 1389 - تصويب كرد:

1 - از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون يا مصوبه لاحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست، نسخ صريح مي شود.

2 - فهرست مصوبات معتبر هيات وزيران و كميسيون هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس جمهور در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» به شرح پيوست (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعلام مي شود. معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع رساني متن تنقيح شده اين مصوبات اقدام كند.

3 - فهرست مصوبات «منسوخ صريح و باطل شده» يا «غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا»، به شرح پيوست هاي شماره (3) و (4) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي باشد.

4 - اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي بالا، به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش هاي آن مصوبه نيست مگر آن كه در پيوست ها تصريح شده باشد؛ و نيز اعلام عدم اعتبار يك مصوبه به منزله احيا شدن مصوباتي كه قبلا به موجب آن لغو شده است نمي باشد.

5 - ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» جهت تصويب در هيئت وزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصويب نامه حاضر است.

6 - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوست هاي اين تصويبنامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت وزيران ارايه كند.

7 - وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور نسبت به تنقيح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهي متبوع، در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» اقدام كند.

8 - شمول اين تصويب نامه، مصوبات عادي (غيرطبقه بندي) هيات وزيران، كميسيون هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي، مصرّح در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» از سال 1285 تا پايان بهمن 1399 است و شامل مصوبات راه آهن شهري (مترو) نمي باشد. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول اين تصويب نامه كه در پيوست ها درج نشده، تا هنگام تعيين تكليف توسط هيئت وزيران (كه با فوريت خواهد بود) غيرقابل استناد مي باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

پيوست 1) - منسوخ ضمني و با اجرا منتفي

1 - 8 /2 /1292
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

2 - 15 /1 /1295
هيات وزيران - - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

3 - 30 /2 /1298
هيات وزيران - - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

4 - 25 /12 /1299
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

5 - 13 /4 /1302
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

6 - 21 /8 /1302
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

7 - 31 /3 /1303
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

8 - 24 /4 /1303
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است مقدمه – بند 3 نسخ مي شود

9 - 1 /5 /1304
هيات وزيران - 506
1 /5 /1304 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

10 - 5 /10 /1304
هيات وزيران - - - - - - تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالا هاي وارداتي مصوب 22 /10 /1381 و فصل قانون امور گمركي 22 /8 /1390 كل مصوبه نسخ مي شود

11 - 3 /9 /1307
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

12 - 21 /10 /1308
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

13 - 27 /1 /1309
هيات وزيران - 313
30 /1 /1309 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

14 - 22 /11 /1309
هيات وزيران - 8032 -
26 /11 /1309 تصويبنامه تعرفه موقتي مسافرت و طبقه بندي مال التجاره راه آهن مصوب 4 /11 /1380 كل مصوبه نسخ شده است

15 - 27 /12 /1309
هيات وزيران - 8822
30 /12 /1309 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

16 - 27 /12 /1309
هيات وزيران - 8824
30 /12 /1309 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

17 - 23 /11 /1310
هيات وزيران - 8604
1 /12 /1310 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

18 - 28 /2 /1311
هيات وزيران - 1232
2 /3 /1311 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

19 - 29 /5 /1311
هيات وزيران - 3595
6 /6 /1311 اجرا شده است بند 9 نسخ مي شود

20 - 4 /8 /1311
هيات وزيران - 5502
12 /8 /1311 تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص تعرفه راه آهن مصوب 23 /9 /1317 كل مصوبه نسخ مي شود

21 - 1 /9 /1311
هيات وزيران - 6488
10 /9 /1311 اجرا شده است بند 4 نسخ مي شود

22 - 30 /9 /1311
هيات وزيران - 7174
5 /10 /1311 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

23 - 21 /4 /1312
هيات وزيران - 2661
22 /4 /1312 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

24 - 21 /5 /1312
هيات وزيران - 3416
24 /5 /1312 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

25 - 1 /5 /1313
هيات وزيران - 2765
1 /5 /1313 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

26 - 18 /7 /1313
هيات وزيران - 4858
19 /7 /1313 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

27 - 19 /9 /1313
هيات وزيران - 6442
25 /9 /1313 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

28 - 28 /9 /1313
هيات وزيران - 6504
29 /9 /1313 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

29 - 12 /10 /1313
هيات وزيران - 6874
16 /10 /1313 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

30 - 8 /12 /1313
هيات وزيران - 8312
12 /12 /1313 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

31 - 22 /12 /1313
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

32 - 22 /5 /1314
هيات وزيران - - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

33 - 7 /7 /1314
هيات وزيران - - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

34 - 19 /8 /1314
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

35 - 19 /8 /1314
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

36 - 8 /9 /1314
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

37 - 12 /9 /1314
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

38 - 27 /10 /1314
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

39 - 13 /11 /1314
هيات وزيران - - - - - اساسنامه سازمان و اصول وظايف پاسباني راه آهن دولتي ايران مصوب 3 /9 /1320 هيات وزيران كل مصوبه نسخ مي شود

40 - 4 /12 /1314
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

41 - 18 /12 /1314
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

42 - 9 /10 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

43 - 27 /3 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

44 - 10 /4 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

45 - 31/5 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

46 - 4 /6 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

47 - 11 /6 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

48 - 25 /6 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

49 - 4 /7 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

50 - 6 /7 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

51 - 27 /5 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

52 - 25 /7 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

53 - 25 /7 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

54 - 9 /8 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

55 - 11 /9 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند پنجم نسخ مي شود

56 - 28 /9 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

57 - 2 /10 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند پنجم نسخ مي شود

58 - 5 /10 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند چهارم و بند هفتم نسخ مي شود

59 - 12 /10 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند دوم نسخ مي شود

60 - 21 /11 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند دوم نسخ مي شود

61 - 22 /12 /1315
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند سوم نسخ مي شود

62 - 8 /3 /1316
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

63 - 16 /4 /1316
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند دهم نسخ مي شود

64 - 16 /4 /1316
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

65 - 27 /5 /1316
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند ششم نسخ مي شود

66 - 9 /5 /1316
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

67 - 4 /10 /1316
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بندهاي يكم، سوم و چهارم نسخ مي شود

68 - 15 /10 /1316
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند دوازدهم نسخ مي شود

69 - 27 /1 /1317
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند دوازدهم نسخ مي شود

70 - 17 /2 /1317
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

71 - 23 /9 /1317
هيات وزيران - - - - - تصويب نامه بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 28 /10 /1317 و مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 هيات وزيران و تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد ۱۳۴۳ كل مصوبه نسخ مي شود

72 - 28 /10 /1317
هيات وزيران - - - - - مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 هيات وزيران و تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد ۱۳۴۳ كل مصوبه نسخ مي شود

73 - 28 /10 /1317
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

74 - 5 /11 /1317
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

75 - 8 /11 /1317
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است رديف هاي 4 و 5 و 9 نسخ مي شود

76 - 24 /11 /1317
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

77 - 6 /12 /1317
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است رديف 5 نسخ مي شود

78 - 10 /12 /1317
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است بند 2 و 3 جدول نسخ مي شود

79 - 20 /12 /1317
هيات وزيران - - - - - اجرا شده است رديف 14 نسخ مي شود

80 - 14 /3 /1318
هيات وزيران - - - - - ماده 31 آيين نامه بهره برداري معادن مصوب 17 /4 /1332 و نيز نسخ ضمني به موجب ماده 27 قانون معادن مصوب 21 /2 /1336 بند الف ماده بيست و يكم نسخ مي شود

81 - 30 /4 /1318
هيات وزيران - 899 /5462
1 /5 /1318 اجرا شده است رديف 1 و 4 جدول نسخ مي شود

82 - 4 /7 /1318
هيات وزيران - 1408 /8786
10 /7 /1318 اجرا شده است رديف هاي 6 و 7 جدول نسخ مي شود

83 - 11 /7 /1318
هيات وزيران - 1436 /8917
14 /7 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

84 - 11 /7 /1318
هيات وزيران - 1435 /8920
14 /7 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

85 - 28 /7 /1318
هيات وزيران - 1571 /9710
30 /7 /1318 اجرا شده است رديف 2 جدول نسخ مي شود

86 - 6 /8 /1318
هيات وزيران - 1598 /9937
6 /8 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

87 - 19 /8 /1318
هيات وزيران - 10273
23 /8 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

88 - 28 /8 /1318
هيات وزيران - 1698 /10605
29 /8 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

89 - 28 /9 /1318
هيات وزيران - 1871 /11846
1 /10 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

90 - 8 /10 /1318
هيات وزيران - 1933 /12548
9 /10 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

91 - 12 /10 /1318
هيات وزيران - 1951 /12704
13 /10 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

92 - 22 /10 /1318
هيات وزيران - 2027 /13100
24 /10 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

93 - 22 /10 /1318
هيات وزيران - 2035 /13123
24 /10 /1318 اجرا شده است رديف 2 فهرست 80 نسخ مي شود

94 - 26 /10 /1318
هيأت وزيران - 13326 /2058
27 /10 /1318 اجرا شده است رديف 1 فهرست 81 نسخ مي شود

95 - 6 /11 /1318
هيات وزيران - 2102 /13605
8 /11 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

96 - 18 /12 /1318
هيات وزيران - 2367 /15169
19 /12 /1318 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

97 - 18 /12 /1318
هيات وزيران - 2369 /15170
19 /12 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

98 - 25 /12 /1318
هيات وزيران - 14871
26 /12 /1318 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 كل مصوبه نسخ مي شود

99 - 5 /1 /1319
هيات وزيران - 14 /15566
6 /1 /1319 اجرا شده است رديف 15 و 18 فهرست 86 نسخ مي شود

100 - 9 /2 /1319
هيات وزيران - 200 /1426
10 /2 /1319 اجرا شده است بندهاي 3 و 4 نسخ مي شود

101 - 11 /2 /1319
هيات وزيران - 230 /1612
14 /2 /1319 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

102 - 18 /2 /1319
هيات وزيران - 278 /1804
19 /2 /1319 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

103 - 18 /2 /1319
هيات وزيران - 276 /1802
19 /2 /1319 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

104 - 22 /2 /1319
هيات وزيران - 306 /1931
22 /2 /1319 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

105 - 20 /3 /1319
هيات وزيران - 555 /3217
21 /3 /1319 اجرا شده است جدول رديف هاي 6، 9 و 11 نسخ مي شود

106 - 23 /6 /1319
هيات وزيران - 1159 /7177
24 /6 /1319 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

107 - 4 /1 /1320
هيات وزيران - 10 /9
5 /1 /1320 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

108 - 20 /1 /1320
هيات وزيران - 101 /655
21 /1 /1320 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

109 - 27 /1 /1320
هيات وزيران - - - - - - فهرست كالاهاي انحصاري مذكور در تصويبنامه هيأت وزيران راجع به كالاهاي وارداتي براي سال 1325 مصوب 25 /6 /1325 بند 13 ضميمه 6 اين مصوبه نسخ مي شود

110 - 7 /4 /1320
هيات وزيران - 501 /4042
8 /4 /1320 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

111 - 12 /8 /1320
هيات وزيران - 8977 /913
13 /8 /1320 طبق آيين نامه ملبوس سازماني مصوب 16 /1 /1384 كل مصوبه نسخ مي شود

112 - 27 /10 /1320
هيات وزيران - 15492 /1219
29 /10 /1320 قانون تشويق صادرات و توليد مصوب 23 /11 /1333 و طرح آيين نامه اجرائي قانون تشويق صادرات و توليد مصوب 21 /5 /1334 كل مصوبه نسخ مي شود

113 - 6 /12 /1320
هيات وزيران - 18146 /1371
7 /12 /1320 ماده 2 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 16 /4 /1355 كل مصوبه نسخ مي شود

114 - 19 /1 /1321
هيات وزيران - 57 /994
20 /1 /1321 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

115 - 10 /2 /1321
هيات وزيران - 1546
12 /2 /1321 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5 /7 /1360 و قانون هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري (قانون رسيدگي به تخلفات اداري) مصوب 9 /12 /1362 و قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25 /12 /1365 كل مصوبه نسخ مي شود

116 - 14 /2 /1321
هيات وزيران - 2866
16 /2 /1321 قسمت مؤخره تصويبنامه تغيير عناوين درجات افسران اداره پليس راه آهن مصوب 8 /11 /1328 كل مصوبه نسخ مي شود

117 - 7 /5 /1321
هيات وزيران - 602 /8908
8 /5 /1321 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

118 - 4 /6 /1321
هيات وزيران - 689 /11274
5 /6 /1321 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

119 - 11 /7 /1321
هيات وزيران - 15819
12 /7 /1321 مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 هيأت وزيران و تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد ۱۳۴۳ كل مصوبه نسخ مي شود

120 - 12 /11 /1321
هيات وزيران - 32004
13 /11 /1321 قانون تشكيل شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 29 /6 /1366 و مواد 167 الي 175 تعرفه راه آهن سال 1343 كل مصوبه نسخ مي شود

121 - 8 /12 /1321
هيات وزيران - 35078
9 /12 /1321 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

122 - 10 /12 /1321
هيات وزيران - 1343 /34464
11 /12 /1321 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

123 - 22 /12 /1321
هيات وزيران - 35662 /1390
24 /12 /1321 تصويبنامه مصوب 31 /3 /1323 هيأت وزيران موضوع تعيين بهاي محصولات نفتي شركت سهامي نفت انگليس و ايران بند 6 مصوبه نسخ مي شود

124 - 29 /12 /1321
هيات وزيران - 35252 /1219
8 /1 /1322 قسمت مؤخره تصويبنامه تغيير عناوين درجات افسران اداره پليس راه آهن مصوب 8 /11 /1328 كل مصوبه نسخ مي شود

125 - 29 /12 /1321
هيات وزيران - 1427 /37352
7 /1 /1322 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

126 - 27 /1 /1322
هيات وزيران - 2268
29 /1 /1322 لايحه قانوني اصلاح قانون سازمان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 21 /3 /1332 و مصوبه تعيين سازمان كلي راه آهن دولتي ايران مصوب 28 /1 /1338 كل مصوبه نسخ مي شود

127 - 00 /2 /1322
هيات وزيران - 1540
6 /2 /1322 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5 /7 /1360، قانون هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري (قانون رسيدگي به تخلفات اداري) مصوب 9 /12 /1362 و قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25 /12 /1365 كل مصوبه نسخ مي شود

128 - 15 /11 /1322
هيات وزيران - - - - - - به موجب قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوب 24 /4 /1353 و نيز قانون تشكيل شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه آن مصوب 29 /6 /1366 بند 1،
جزء الف از بند 4،

بند 11 و

بند 12 نسخ مي شود

129 - 25 /2 /1323
هيات وزيران - 2676 /215
26 /2 /1323 ماده واحده قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمائي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات بشهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 كل مصوبه نسخ مي شود

130 - 20 /5 /1323
هيات وزيران - 8260 /434
8 /6 /1323 مواد 68، 78 و 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 كل مصوبه نسخ مي شود

131 - 1 /6 /1323
هيات وزيران - 403 /8786
2 /6 /1323 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

132 - 22 /7 /1323
هيات وزيران - 549 /13574
2 /8 /1323 اجرا شده است بند الف نسخ مي شود

133 - 26 /7 /1323
هيات وزيران - 12470 /572
27 /7 /1323 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

134 - 13 /8 /1323
هيات وزيران - 608 /13430
14 /8 /1323 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

135 - 17 /8 /1323
هيات وزيران - 16078
11 /9 /1323 ماده 94 لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 1 /11 /1331 و ماده 111 لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 24 /4 /1334 ماده 3 نسخ مي شود

136 - 2 /10 /1323
هيات وزيران - 760 /17134
3 /10 /1323 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

137 - 21 /11 /1323
هيات وزيران - 16546 /1026
25 /11 /1323 آيين نامه جديد صندوق بهداشت راه آهن دولتي ايران مصوب 24 /8 /1337 هيأت وزيران كل مصوبه نسخ مي شود

138 - 28 /12 /1323
هيات وزيران - 1286 /20240
29 /12 /1323 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

139 - 00 /1 /1324
هيات وزيران - 1320
29 /1 /1324 آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن مصوب 18 /7 /1388و ماده 9 ق. دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 4 /7 /1388 كل مصوبه نسخ مي شود

140 - 2 /3 /1324
هيات وزيران - 129 /2300
3 /3 /1324 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

141 - 28 /3 /1324
هيات وزيران - 6442
29 /3 /1324 مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 كل مصوبه نسخ مي شود

142 - 3 /6 /1324
هيات وزيران - 449 /10738
8 /6 /1324 تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 كل مصوبه نسخ مي شود

143 - 14 /9 /1324
هيات وزيران - 875 /16886
17 /9 /1324 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

144 - 14 /9 /1324
هيات وزيران - 870 /16534
18 /9 /1324 مصوبه مورخ 16 /2 /1332 هيات وزيران، موضوع تخفيف در بهاي بليط مسافرت به افسران و درجه داران و افراد حاضر به خدمت ارتش و ژاندارمري و شهرباني كه به وسيله راه آهن مسافرت مي‏ نمايند بند يك اين مصوبه نسخ مي شود

145 - 00 /00 /1325
هيات وزيران - - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

146 - 28 /2 /1325
هيات وزيران - 544 /8294
6 /3 /1325 اجرا شده است تبصره ماده 40 نسخ مي شود

147 - 17 /4 /1325
هيات وزيران - 12508 /935
20 /4 /1325 قانون اصلاح قانون استخدام پزشكان مصوب 29 /2 /1328، لايحه قانوني اصلاح خدمتگزاري پزشكان مصوب هفتم مردادماه 1318 و اصلاح قانون استخدام پزشكان مصوب 29 ارديبهشت ماه 1328 مصوب 26 /6 /1358، قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيرا پزشكان مصوب 30 /1 /1367، قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 30 /5 /1369 و مواد 117 و 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 كل مصوبه نسخ مي شود

148 - 13 /6 /1325
هيات وزيران - 872 /21782
18 /6 /1325 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

149 - 23 /6 /1325
هيات وزيران - 930 /22802
25 /6 /1325 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

150 - 27 /6 /1325
هيات وزيران - 23452
30 /6 /1325 بند اول بموجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22 /10 /1381 بند 1 نسخ مي شود

بند دوم اين مصوبه به شرح پيوست 3 تصويبنامه تنقيحي حاضر، نسخ صريح شده است.

151 - 24 /7 /1325
هيات وزيران - 28128
29 /7 /1325 مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 هيات وزيران و تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد ۱۳۴۳ كل مصوبه نسخ مي شود

152 - 2 /10 /1325
هيات وزيران - 36164
17 /10 /1325 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

153 - 7 /12 /1325
هيات وزيران - 45742 /1635
- - - - - ماده 27 قانون معادن مصوب 21 /2 /1336 كل مصوبه نسخ مي شود

154 - 28 /12 /1325
هيات وزيران - 49158 - 1780
9 /1 /1326 ماده واحده قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمايي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات بشهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 كل مصوبه نسخ مي شود

155 - 19 /1 /1326
هيات وزيران - 1484
23 /1 /1326 مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 و تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد ۱۳۴۳ كل مصوبه نسخ مي شود

156 - 19 /1 /1326
هيات وزيران - 1738
25 /1 /1326 تصويبنامه هيأت وزيران راجع به جمعداران و تحويلداران و فوق العاده آنها مصوب 25 /3 /1326 كل مصوبه نسخ مي شود

157 - 2 /2 /1326
هيات وزيران - 1218
6 /2 /1326 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

158 - 12 /2 /1326
هيات وزيران - 2814 /216
13 /2 /1326 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ مي شود

159 - 17 /2 /1326
هيات وزيران - 2605
9 /2 /1326 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22 /10 /1381 كل مصوبه نسخ مي شود

160 - 8 /4 /1326
هيات وزيران - 7479
9 /4 /1326 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 مواد 19 و 21 نسخ مي شود

161 - 10 /4 /1326
هيات وزيران - 7320
12 /4 /1326 مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 هيات وزيران و تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد ۱۳۴۳ كل مصوبه نسخ مي شود

162 - 22 /4 /1326
هيات وزيران - 8278
23 /4 /1326 مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 كل مصوبه نسخ مي شود

163 - 22 /4 /1326
هيات وزيران - 8704 /620
- - - - - اجرا شده است ماده 20 نسخ مي شود

164 - 31 /5 /1326
هيات وزيران - 11356
20 /6 /1326 مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 هيأت وزيران و تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد ۱۳۴۳ كل مصوبه نسخ مي شود

165 - 31 /5 /1326
هيات وزيران - 9136 /738
2 /6 /1326 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران و تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد ۱۳۴۳ كل مصوبه نسخ مي شود

166 - 6 /7 /1326
هيات وزيران - 14616 /860
9 /7 /1326 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

167 - 8 /7 /1326
هيات وزيران - 872 /14678
11 /7 /1326 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

168 - 15 /7 /1326
هيات وزيران - 10200
18 /7 /1326 با توجه به نسخ صريح قانون راجع به جنگل ها مصوب 1321 به موجب بند 339 قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1 /1 /1310 تا 29 /12 /1328 و آيين نامه جنگل ها كل مصوبه نسخ مي شود

169 - 11 /10 /1327
هيات وزيران - 948 /16065
15 /1 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

170 - 10 /1 /1328
هيات وزيران - 12 /20797
15 /1 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

171 - 21 /1 /1328
هيات وزيران - 26 /641
21 /1 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

172 - 7 /2 /1328
هيات وزيران - 124 /1895
11 /2 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

173 - 15 /5 /1328
هيات وزيران - 623 /5291
17 /5 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

174 - 16 /6 /1328
هيات وزيران - 866 /9341
17 /6 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

175 - 16 /7 /1328
هيات وزيران - 10907 /1054
17 /7 /1328 آيين نامه جديد صندوق بهداشت راه آهن دولتي ايران مصوب 24 /8 /1337 كل مصوبه نسخ مي شود

176 - 16 /7 /1328
هيات وزيران - /109471052
18 /7 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

177 - 30 /7 /1328
هيات وزيران - 1110 /8895
1 /8 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

178 - 9 /8 /1328
هيات وزيران - 1173 /12005
14 /8 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

179 - 14 /8 /1328
هيات وزيران - 1193 /12088
16 /8 /1328 قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمائي كشوري واداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 و آيين نامه وظايف اختصاصي ادارات پليس انتظامي راه آهن و بنادر و كشتيراني و هواپيمائي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات مصوب 25 /11 /1346 كل مصوبه نسخ مي شود

180 - 30 /9 /1328
هيات وزيران - 1487 /14201
3 /10 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

181 - 30 /9 /1328
هيات وزيران - 14197 /1484
3 /10 /1328 مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 هيات وزيران و تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد ۱۳۴۳ بند 7 نسخ مي شود

182 - 13 /10 /1328
هيات وزيران - 971 /16231
16 /10 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

183 - 21 /10 /1328
هيات وزيران - 1580 /15373
26 /10 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

184 - 28 /10 /1328
هيات وزيران - 15637 /1603
2 /11 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

185 - 5 /11 /1328
هيات وزيران - 1645 /15665
8 /11 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

186 - 8 /11 /1328
هيات وزيران - 15811 /1665
9 /11 /1328 موجب آيين ‏ نامه اصلاحي ترفيع درجات افسران و درجه داران و افراد اداره پليس آهن مصوب 10 /7 /1333 كل مصوبه نسخ مي شود

187 - 26 /11 /1328
هيات وزيران - 17147 /1741
30 /11 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

188 - 3 /12 /1328
هيات وزيران - 1777 /17607
4 /12 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

189 - 15 /12 /1328
هيات وزيران - 18215 /1831
16 /12 /1328 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

190 - 13 /2 /1329
هيات وزيران - 182 /2211
16 /2 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

191 - 23 /2 /1329
هيات وزيران - 221 /2719
26 /2 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

192 - 3 /3 /1329
هيات وزيران - 271 /3197
3 /3 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

193 - 27 /3 /1329
هيات وزيران - 299 /4493
28 /3 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

194 - 11 /5 /1329
هيات وزيران - 8901 /7 /514
12 /5 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

195 - 18 /5 /1329
هيات وزيران - 78 /7 - 542
19 /5 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

196 - 25 /5 /1329
هيات وزيران - 595 - 50 /7
26 /5 /1329 ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قانون سازمان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 21 /3 /1332 كل مصوبه نسخ مي شود

197 - 4 /6 /1329
هيات وزيران - 259 /7
5 /6 /1329 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و تصويبنامه در خصوص پرداخت حق التحقيق، حق الزحمه، حق المشاوره، حق التدريس و حق حضور در جلسه به كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 6 /6 /1390 كل مصوبه نسخ مي شود

198 - 8 /6 /1329
هيات وزيران - 706 - 7 /322
9 /6 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

199 - 15 /6 /1329
هيات وزيران - 736 /7 /379
16 /6 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

200 - 10 /7 /1329
هيات وزيران - 606 /7 - 876
12 /7 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

201 - 10 /7 /1329
هيات وزيران - 607 /7 - 875
12 /7 /1329 قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمائي كشوري واداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 و آيين نامه وظايف اختصاصي ادارات پليس انتظامي راه آهن و بنادر و كشتيراني و هواپيمائي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات مصوب 25 /11 /1346 كل مصوبه نسخ مي شود

202 - 15 /7 /1329
هيات وزيران - 645 /7 - 899
17 /7 /1329 تبصره 2 ماده 84 و ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 كل مصوبه نسخ مي شود

203 - 17 /7 /1329
هيات وزيران - 654 /7 - 906
18 /7 /1329 مصوبه تعيين سازمان كلي راه آهن دولتي ايران مصوب 28 /1 /1338 هيات وزيران و قانون تشكيل شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه آن مصوب 1366 كل مصوبه نسخ مي شود

204 - 20 /8 /1329
هيات وزيران - 874 - 7 /887
21 /8 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

205 - 29 /8 /1329
هيات وزيران - 966 /7 - 911
30 /8 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

206 - 6 /9 /1329
هيأت وزيران - 943 - 7 /1023
7 /9 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

207 - 8 /9 /1329
هيات وزيران - 1032 /7 - 949
9 /9 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

208 - 13 /10 /1329
هيات وزيران - 1110 - 7 /1323
14 /10 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

209 - 13 /10 /1329
هيات وزيران - 1120 - 7 /1343
17 /10 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

210 - 25 /11 /1329
هيات وزيران - 7 /1670 - 1282
26 /11 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

211 - 1329 /12 /14
هيات وزيران - 1850 /7 - 1399
15 /12 /1329 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

212 - 12 /1 /1330
هيات وزيران - 21 /7
14 /1 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

213 - 21 /1 /1330
هيات وزيران - 1386 /24
22 /1 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

214 - 17 /2 /1330
هيات وزيران - 3368
18 /2 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

215 - 18 /4 /1330
هيات وزيران - 138 /10498
19 /4 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

216 - 15 /5 /1330
هيات وزيران - 12228
17 /5 /1330 ماده 29 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19 /6 /1374 كل مصوبه نسخ مي شود

217 - 27 /6 /1330
هيات وزيران - 18124
20 /7 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

218 - 11 /7 /1330
هيات وزيران - 19150
14 /7 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

219 - 18 /8 /1330
هيات وزيران - 13506
27 /8 /1330 آيين ‏نامه مالي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 11 /6 /1369 كل مصوبه نسخ مي شود

220 - 18 /8 /1330
هيات وزيران - 21902
19 /8 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

221 - 20 /8 /1330
هيات وزيران - 21088
22 /8 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

222 - 29 /8 /1330
هيات وزيران - 22752
30 /8 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

223 - 29 /8 /1330
هيات وزيران - 22754
30 /8 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

224 - 12 /11 /1330
هيات وزيران - 31486
14 /11 /1330 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كل مصوبه نسخ مي شود

225 - 30 /11 /1330
هيات وزيران - 31928
1 /12 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

226 - 19 /12 /1330
هيات وزيران - 36560
- - - - - اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

227 - 24 /2 /1331
هيات وزيران - 2478 /109
27 /2 /1331 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

228 - 22 /2 /1331
هيات وزيران - 3690 /97
23 /2 /1331 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

229 - 3 /3 /1331
هيات وزيران - 4940 /131
5 /3 /1331 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

230 - 13 /3 /1331
هيات وزيران - 182 /5082
14 /3 /1331 بند 1 و 2 تصويبنامه راجع به رفع مشكل تراكم كالا در بنادر كشور و ايجاد نظم و سرعت در حمل و نقل كالاها مصوب 1 /6 /1355 كل مصوبه نسخ مي شود

231 - 24 /6 /1331
هيات وزيران - 11808 /340
29 /6 /1331 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

232 - 29 /6 /1331
هيات وزيران - 16050 /369
30 /6 /1331 انتصاب آقاي مهندس حسين هاشمي نژاد طي تصويبنامه مورخ 1 /10 /1331 كل مصوبه نسخ مي شود همچنين زمان اجراي آن منقضي شده است.

233 - 30 /7 /1331
هيات وزيران - 419 /22028
6 /8 /1331 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

234 - 1 /10 /1331
هيات وزيران - 515 /32148
2 /10 /1331 انتصاب آقاي مهندس هوشنگ سميعي طي تصويبنامه مورخ 29 /4 /1332 كل مصوبه نسخ مي شود همچنين زمان اجراي آن منقضي شده است.

235 - 6 /10 /1331
هيات وزيران - 31260
7 /10 /1331 مصوبه تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن مصوب 1 /12 /1332 كل مصوبه نسخ مي شود

236 - 4 /12 /1331
هيات وزيران - 43278
7 /12 /1331 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

237 - 27 /12 /1331
هيات وزيران - 683 /544
12 /1 /1332 اجرا شده است ماده 1 نسخ مي شود

238 - 17 /1 /1332
هيات وزيران - 24 /1422
20 /1 /1332 ماده 10 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 ماده چهارم نسخ مي شود.

239 - 31 /1 /1332
هيات وزيران - 4108 /55 مكرر
13 /2 /1331 اجرا شده است بند الف نسخ مي شود

240 - 5 /2 /1332
هيات وزيران - 30618 /66
8 /2 /1331 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

241 - 12 /2 /1332
هيات وزيران - 82 /2140
13 /2 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

242 - 30 /3 /1332
هيات وزيران - 233 /10430
2 /4 /1332 قانون تشكيل شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه آن مصوب 1366 كل مصوبه نسخ مي شود

243 - 17 /4 /1332
هيات وزيران - 289 /9512
22 /4 /1332 ماده 27 قانون معادن مصوب 21 /2 /1336 و ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون معادن مصوب 21 /11 /1377 ماده 26 نسخ مي شود

244 - 29 /4 /1332
هيات وزيران - 320 /14354
31 /4 /1332 انتصاب تيمسار سرتيپ ولي انصاري طي تصويبنامه مورخ 28 /10 /1332 كل مصوبه نسخ مي شود همچنين زمان اجراي آن منقضي شده است.

245 - 31 /4 /1332
هيات وزيران - 14666 /328
3 /5 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

246 - 26 /5 /1332
هيات وزيران - - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

247 - 23 /6 /1332
هيات وزيران - /29942 /421
24 /6 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

248 - 8 /7 /1332
هيات وزيران - 21194 /472
9 /7 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

249 - 13 /7 /1332
هيات وزيران - 491 /23302
14 /7 /1332 اجرا شده است بند 38 نسخ مي شود

250 - 20 /7 /1332
هيات وزيران - 23996
21 /7 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

251 - 2 /8 /1332
هيات وزيران - 21992 /556
3 /8 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

252 - 18 /9 /1332
هيات وزيران - 773 /33616
19 /9 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

253 - 23 /9 /1332
هيات وزيران - 34110 /774
24 /9 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

254 - 21 /11 /1332
هيات وزيران - 1027 /39760
22 /11 /1332 قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمايي كشوري واداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 و آيين نامه وظايف اختصاصي ادارات پليس انتظامي راه آهن و بنادر و كشتيراني و هواپيمايي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات مصوب 25 /11 /1346 كل مصوبه نسخ مي شود

255 - 24 /11 /1332
هيات وزيران - 1053 /40446
25 /11 /1332 قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمايي كشوري واداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 و آيين نامه وظايف اختصاصي ادارات پليس انتظامي راه آهن و بنادر و كشتيراني و هواپيمايي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات مصوب 25 /11 /1346 هيأت وزيران و و قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 كل مصوبه نسخ مي شود

256 - 24 /11 /1332
هيات وزيران - 40446
25 /11 /1332 قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمائي كشوري واداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب 1346 /3 /8 و آيين نامه وظايف اختصاصي ادارات پليس انتظامي راه آهن و بنادر و كشتيراني و هواپيمايي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات مصوب 25 /11 /1346 هيأت وزيران و قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 كل مصوبه نسخ مي شود

257 - 28 /11 /1332
هيات وزيران - 1080 /40040
29 /11 /1332 آيين نامه اجرايي كميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن مصوب 24 /5 /1386 كل مصوبه نسخ مي شود

258 - 26 /11 /1332
هيات وزيران - 41620 /1065
28 /11 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

259 - 1 /12 /1332
هيات وزيران - 42010 /1089
2 /12 /1332 به موجب تعرفه راه آهن ـ مصوب ۱۳۴۳ كل مصوبه نسخ مي شود

260 - 5 /12 /1332
هيات وزيران - 41910 /1101
6 /12 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

261 - 8 /12 /1332
هيات وزيران - 42848 /1120
9 /12 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

262 - 15 /12 /1332
هيات وزيران - 43226 /1169
16 /12 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

263 - 15 /12 /1332
هيات وزيران - 1168 /43228
16 /12 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

264 - 15 /12 /1332
هيات وزيران - 43064 /1170
16 /12 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

265 - 26 /12 /1332
هيات وزيران - 1234 /44798
27 /12 /1332 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

266 - 22 /2 /1333
هيات وزيران - 158 /2806
25 /2 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

267 - 29 /2 /1333
هيات وزيران - 3250 /194
30 /2 /1333 بند 1 مصوبه اعمال تغييراتي در تعرفه راه آهن مصوب 8 /7 /1346 كل مصوبه نسخ مي شود

268 - 8 /3 /1333
هيات وزيران - 222 /1912
9 /3 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

269 - 15 /3 /1333
هيات وزيران - 252 /5250
16 /3 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

270 - 15 /3 /1333
هيات وزيران - 3278 /238
16 /3 /1333 بند الف ماده 42 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 25 /10 /1333 كل مصوبه نسخ مي شود

271 - 26 /3 /1333
هيات وزيران - 296 /6602
30 /3 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

272 - 29 /3 /1333
هيات وزيران - 314 /6642
30 /3 /1330 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

273 - 9 /4 /1333
هيات وزيران - 356 /7708
10 /4 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

274 - 23 /4 /1333
هيات وزيران - 6328 /436
26 /4 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

275 - 6 /6 /1333
هيات وزيران - 11612 /623
8 /6 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

276 - 6 /6 /1333
هيات وزيران - 1220 /619
18 /1 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

277 - 20 /6 /1333
هيات وزيران - 11354 /481
21 /6 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

278 - 27 /6 /1333
هيات وزيران - 11354 /481
28 /6 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

279 - 31 /6 /1333
هيات وزيران - 14880 /724
3 /7 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

280 - 10 /7 /1333
هيات وزيران - 15324
12 /7 /1333 قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمايي كشوري واداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 و آيين نامه وظايف اختصاصي ادارات پليس انتظامي راه آهن و بنادر و كشتيراني و هواپيمائي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات مصوب 25 /11 /1346 هيأت وزيران ترفيع درجه افسران نيز مطابق آئين نامه ترفيعات افسران شهرباني كل كشور مصوب 18 /3 /1339 كل مصوبه نسخ مي شود ماده 9 به شرح پيوست 3 تصويبنامه تنقيحي حاضر، نسخ صريح شده است.

281 - 14 /7 /1333
هيات وزيران - 15920 /817
17 /7 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

282 - 19 /8 /1333
هيات وزيران - 17625 /244
20 /8 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

283 - 19 /8 /1333
هيات وزيران - 17281 /944
20 /8 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

284 - 13 /9 /1333
هيات وزيران - 20217 /1062
14 /9 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

285 - 24 /9 /1333
هيات وزيران - 22687 /1096
25 /9 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

286 - 1 /10 /1333
هيات وزيران - 22561 /885
2 /10 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

287 - 15 /10 /1333
هيات وزيران - 24265 /1234
18 /10 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

288 - 15 /10 /1333
هيات وزيران - 1234 /24265
18 /10 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

289 - 6 /11 /1333
هيات وزيران - 1308 /28017
9 /11 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

290 - 23 /11 /1333
هيات وزيران - 9397 /28261
24 /11 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

291 - 27 /11 /1333
هيات وزيران - 1410 /29180
1 /12 /1333 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

292 - 27 /11 /1333
هيات وزيران - 1116 /23097
28 /12 /1333 اجرا شده است رديف 5 نسخ مي شود

293 - 9 /1 /1334
هيأت وزيران - 32148 /6
10 /1 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

294 - 12 /1 /1334
هيات وزيران - 32137 /21
15 /1 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

295 - 30 /1 /1334
هيات وزيران - 968 /74
2 /2 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

296 - 9 /2 /1334
هيات وزيران - 1387 /54
10 /2 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

297 - 13 /2 /1334
هيات وزيران - 2240
16 /2 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

298 - 13 /2 /1334
هيات وزيران - 2238 /182
16 /2 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

299 - 30 /2 /1334
هيات وزيران - 3430 /279
2 /3 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

300 - 13 /3 /1334
هيات وزيران - 338 /4650
14 /3 /1334 بند 2 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوب 24 /4 /1353 و بندهاي 8 و 12 ماده 4 و ماده 11 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27 /4 /1369 كل مصوبه نسخ مي شود

301 - 24 /3 /1334
هيات وزيران - 5616 /397
27 /3 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

302 - 31 /3 /1334
هيات وزيران - 407 /5440
1 /4 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

303 - 7 /4 /1334
هيات وزيران - 6790 /446
12 /4 /1334 ماده 4 آيين نامه اجرايي كميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن مصوب 24 /5 /1386 هيأت وزيران و تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 كل مصوبه نسخ مي شود

304 - 12 /4 /1334
هيات وزيران - 467 /6534
13 /4 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

305 - 12 /4 /1334
هيات وزيران - 471 /7090
15 /4 /1334 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

306 - 21 /4 /1334
هيات وزيران - 7622 /501
22 /4 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

307 - 24 /4 /1334
هيات وزيران - 7834 /509
25 /4 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

308 - 4 /5 /1334
هيات وزيران - 8776 /553
5 /5 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

309 - 4 /5 /1334
هيات وزيران - 8356 /548
5 /5 /1334 تصويبنامه اصلاح بند (و) ماده ۳۸ آيين نامه مالي راه آهن مصوب 9 /12 /1337 كل مصوبه نسخ مي شود

310 - 11 /5 /1334
هيات وزيران - 573 /8542
12 /5 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

311 - 11 /5 /1334
هيات وزيران - 9370 /582
12 /5 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

312 - 19 /5 /1334
هيات وزيران - 613 /9210
21 /5 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

313 - 23 /5 /1334
هيات وزيران - 9498 /627
24 /5 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

314 - 1 /6 /1334
هيات وزيران - 11170 /684
8 /6 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

315 - 11 /6 /1334
هيات وزيران - 10882 /706
12 /6 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

316 - 22 /6 /1334
هيات وزيران - 770 /12314
25 /6 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

317 - 5 /7 /1334
هيات وزيران - 8017
6 /7 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

318 - 8 /7 /1334
هيات وزيران - 829 /8203
9 /7 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

319 - 10 /7 /1334
هيات وزيران - 8459 /859
12 /7 /1334 با توجه به نسخ صريح بند «د» قانون تشكيل سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح مصوب خردادماه ۱۳۳۴ اين مواد نسخ شده است. و ماده 4 آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن مصوب 18 /7 /1388 مواد 9، 12، 13، 14، ماده 15 و تبصره ماده 15 نسخ مي شود

320 - 15 /7 /1334
هيات وزيران - 8875 /880
- - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

321 - 19 /7 /1334
هيات وزيران - 907 /8971
20 /7 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

322 - 24 /7 /1334
هيات وزيران - 9433 /917
25 /7 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

323 - 22 /8 /1334
هيات وزيران - 10521 /1046
23 /8 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

324 - 24 /8 /1334
هيات وزيران - 10885
25 /8 /1334 تخفيف بهاي بليط راه آهن براي دانشجويان دانشگاهها و دانشكده هاي مستقل و مؤسسات آموزش عالي و انستيتوها مصوب 9 /4 /1352 كل مصوبه نسخ مي شود

325 - 8 /9 /1334
هيات وزيران - 101103 /1078
9 /9 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

326 - 13 /9 /1334
هيات وزيران - 13543 /1106
18 /9 /1334 مصوبه اعطاي مجوز به راه آهن دولتي براي تعيين تعرفه كرايه حمل مواد نفتي شركت ملي نفت مصوب 14 /10 /1342 و بند 2 با انقضاي زمان اجرا كل مصوبه نسخ مي شود

327 - 13 /9 /1334
هيات وزيران - 1105 /13377
14 /9 /1334 قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمائي كشوري واداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 و آيين نامه وظايف اختصاصي ادارات پليس انتظامي راه آهن و بنادر و كشتيراني و هواپيمائي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات مصوب 25 /11 /1346 كل مصوبه نسخ مي شود

328 - 13 /10 /1334
هيات وزيران - 1214 /15813
15 /10 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

329 - 25 /10 /1334
هيات وزيران - 16753 27 /10 /1334 تبصره 1 ماده 11 قانون كار مصوب 26 /12 /1337 و آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور 27 /10 /1339 و نيز به موجب تصويبنامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور در راه آهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 /11 /1374 بند 6 ماده 1 نسخ مي شود

330 - 2 /11 /1334
هيات وزيران - 17267 /1282
4 /11 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

331 - 12 /11 /1334
هيات وزيران - 1299 /17903
12 /11 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

332 - 16 /11 /1334
هيات وزيران - 1307 /18323
17 /11 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

333 - 18 /11 /1334
هيات وزيران - 1319 /18529
21 /11 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

334 - 18 /12 /1334
هيات وزيران - 19877 /1410
15 /12 /1334 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

335 - 17 /12 /1334
هيات وزيران - 20103 /1422
19 /12 /1334 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

336 - 20 /1 /1335
هيات وزيران - 6 /746
22 /1 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

337 - 20 /1 /1335
هيات وزيران - 18843 /76
21 /1 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

338 - 20 /1 /1335
هيات وزيران - 20439 /40
21 /1 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

339 - 29 /1 /1335
هيات وزيران - 798 /80
30 /1 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

340 - 12 /2 /1335
نخست وزير - 73712 /2678
15 /2 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

341 - 19 /2 /1335
هيات وزيران - 2324 /149
23 /2 /1335 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» و ماده 25 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 11 /4 /1366 كل مصوبه نسخ مي شود

342 - 29 /2 /1335
نخست وزير - 3888 /200
1 /3 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

343 - 2 /3 /1335
هيأت وزيران - 3986 /217
3 /3 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

344 - 12 /3 /1335
هيأت وزيران - 260 /4224
13 /3 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

345 - 12 /3 /1335
هيات وزيران - 269 /4666
13 /3 /1335 آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 1 /12 /1369 كل مصوبه نسخ مي شود

346 - 11 /4 /1335
هيأت وزيران - 379 /6406
12 /4 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

347 - 8 /5 /1335
هيأت وزيران - 437 /8204
9 /5 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

348 - 10 /5 /1335
هيأت وزيران - 460 /6390
13 /5 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

349 - 29 /5 /1335
هيأت وزيران - 8844
30 /5 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

350 - 5 /6 /1335
هيأت وزيران - 538 /8988
6 /6 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

351 - 5 /6 /1335
هيأت وزيران - 9204 /529
6 /6 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

352 - 5 /6 /1335
هيأت وزيران - 9202 /528
6 /6 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

353 - 12 /6 /1335
هيأت وزيران - 9886 /578
13 /6 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

354 - 12 /6 /1335
هيأت وزيران - 10064 /577
13 /6 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

355 - 12 /6 /1335
هيأت وزيران - 10274 /579
13 /6 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

356 - 12 /6 /1335
هيأت وزيران - 10062 /580
13 /6 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

357 - 21 /6 /1335
هيأت وزيران - 11446
22 /6 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

358 - 21 /6 /1335
هيأت وزيران - 11448
22 /6 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

359 - 28 /6 /1335
هيات وزيران - 11254 /802
28 /6 /1335 آيين نامه به موجب قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمائي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 و آيين نامه وظايف اختصاصي ادارات پليس انتظامي راه آهن و بنادر و كشتيراني و هواپيمائي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات مصوب 25 /11 /1346 هيأت وزيران ترفيع درجه افسران نيز مطابق آئين نامه ترفيعات افسران شهرباني كل كشور مصوب 18 /3 /1339 مجلس شوراي ملي كل مصوبه نسخ مي شود

360 - 18 /7 /1335
هيأت وزيران - 694 /12536
19 /7 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

361 - 25 /7 /1335
هيأت وزيران - 14324 /730
25 /7 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

362 - 13 /8 /1335
هيأت وزيران - 789 /13822
14 /8 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

363 - 13 /8 /1335
هيأت وزيران - 788 /14322
14 /8 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

364 - 23 /8 /1335
هيأت وزيران - 823 /9093
24 /8 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

365 - 23 /8 /1335
هيأت وزيران - 829 /10197
24 /8 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

366 - 7 /9 /1335
هيأت وزيران - 11351
8 /9 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

367 - 5/10 /1335
هيأت وزيران - 13561
8 /10 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

368 - 5/10 /1335
هيأت وزيران - 962 /12579
8 /10 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

369 - 12 /10 /1335
هيأت وزيران - 13293 /974
13 /10 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

370 - 3 /11 /1335
هيأت وزيران - 1017 /14067
6 /11 /1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

371 - 16 /12 /1335
هيأت وزيران - 1174 /19031
18 /12 ./1335 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

372 - 7 /1 /1336
هيأت وزيران - 19675 /6
10 /1 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

373 - 7 /1 /1336
هيأت وزيران - 26 /18883
12 /1 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

374 - 28 /1 /1336
هيأت وزيران - 64 /1682
29 /1 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

375 - 4 /2 /1336
هيأت وزيران - 19511 /73
5 /2 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

376 - 4 /2 /1336
هيأت وزيران - 19575 /74
5 /2 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

377 - 4 /2 /1336
هيأت وزيران - 2366 /77
7 /2 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

378 - 9 /2 /1336
هيأت وزيران - 2710 /94
10 /2 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

379 - 20 /2 /1336
هيأت وزيران - 2610 /124
22 /2 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

380 - 20 /2 /1336
هيأت وزيران - 3472 /150
23 /2 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

381 - 22 /2 /1336
هيأت وزيران - 102 /3762
22 /2 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

382 - 4 /3 /1336
هيأت وزيران - 5348 /194
5 /3 /1336 ماده60 آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 1 /12 /1369 كل مصوبه نسخ مي شود

383 - 4 /3 /1336
هيأت وزيران - 5350 /199
5 /3 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

384 - 4 /3 /1336
هيأت وزيران - 4988 /176
6 /3 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

385 - 4 /3 /1336
هيأت وزيران - 4722 /177
6 /3 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

386 - 11 /3 /1336
هيأت وزيران - 5900 /228
13 /3 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

387 - 25 /3 /1336
هيأت وزيران - 239 /5014
26 /3 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

388 - 5 /4 /1336
هيأت وزيران - 8082 /287
6 /4 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

389 - 5 /5 /1336
هيأت وزيران - 10754 /368
7 /5 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

390 - 5 /5 /1336
هيأت وزيران - 367 /11132
12 /5 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

391 - 12 /5 /1336
هيأت وزيران - 11250 /396
13 /5 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

392 - 23 /5 /
1336
هيأت وزيران - 11906 /401
24 /5 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

393 - 30 /5 /1336
هيأت وزيران - 12398 /4046
31 /5 /1336
اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

394 - 30 /5 /1336
هيأت وزيران - 12214 /436
31 /5 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

395 - 30 /6 /1336
هيأت وزيران - 14558 /517
31 /6 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

396 - 30 /6 /1336
هيأت وزيران - 497 /13926
31 /6 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

397 - 13 /7 /1336
هيأت وزيران - 520 /13735
14 /7 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

398 - 28 /7 /1336
هيأت وزيران - 587 /14301
29 /7 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

399 - 8 /8 /1336 هيأت وزيران - 16315
11 /8 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

400 - 15 /8 /1336
هيأت وزيران - 643 /17055
16 /8 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

401 - 10 /9 /1336
هيأت وزيران - 18681 /694
12 /9 /1336 ماده60 آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 01 /12 /1369 كل مصوبه نسخ مي شود

402 - 13 /9 /1336
هيأت وزيران - 718 /18893
14 /9 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

403 - 13 /9 /1336
هيأت وزيران - 717 /19777
14 /9 /1336 تعيين تعرفه مسافرين راه آهن دولتي مسير تهران - مشهد و بالعكس مصوب 20 /3 /1340 كل مصوبه نسخ مي شود

404 - 14 /10 /1336
هيأت وزيران - 764 /21113
15 /10 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

405 - 19 /11 /1336
هيأت وزيران - 864 /22140
20 /11 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

406 - 30 /11 /1336
هيأت وزيران - 912 /22462
1 /12 /1336 به موجب مصوبه تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

407 - 30 /11 /1336
هيأت وزيران - 904 /22464
1 /12 /1336 به موجب مصوبه تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

408 - 30 /11 /1336
هيأت وزيران - 916 /22054
1 /12 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

409 - 21 /12 /1336
هيأت وزيران - 970 /24998
22 /12 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

410 - 23 /12 /1336
هيأت وزيران - 992 /22460
24 /12 /1336 به موجب مصوبه تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

411 - 28 /12 /1336
هيأت وزيران - 25774 /1017
29 /12 /1336 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

412 - 9 /1 /1337
هيأت وزيران - 296
11 /1 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

413 - 27 /1 /1337
هيأت وزيران - 1404 /60
27 /1 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

414 - 22 /2 /1337
هيأت وزيران - 2800
11 /2 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

415 - 22 /2 /1337
هيأت وزيران - 102 /3762
23 /2 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

416 - 22 /2 /1337
هيأت وزيران - 131 /3444
23 /2 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

417 - 22 /2 /1337
هيأت وزيران - 3666 /130
23 /2 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

418 - 12 /3 /1337
هيأت وزيران - 5522 /206
13 /3 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

419 - 17 /3 /1337
هيأت وزيران - 6132 /232
18 /3 /1337 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» كل مصوبه نسخ مي شود

420 - 26 /3 /1337
هيأت وزيران - 72558 /245
27 /3 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

421 - 31 /3 /1337
هيأت وزيران - 7380 /277
1 /4 /1337 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

422 - 31 /3 /1337
هيأت وزيران - 7184
1 /4 /1337 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

423 - 11 /4 /1337
هيأت وزيران - 8048 /313
12 /4 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

424 - 11 /4 /1337
هيأت وزيران - 7774 /314
12 /4 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

425 - 11 /4 /1337
هيأت وزيران - 8050 /309
12 /4 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

426 - 28 /4 /1337
هيأت وزيران - 358 /9786
30 /4 /1337 ماده 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن مصوب 18 /7 /1388 كل مصوبه نسخ مي شود

427 - 1 /5 /1337
هيأت وزيران - 10650 /373
8 /5 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

428 - 18 /5 /1337
هيأت وزيران - 11390 /411
20 /5 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

429 - 20 /5 /1337
هيأت وزيران - 423 /10738
21 /5 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

430 - 20 /5 /1337
هيأت وزيران - 418 /11584
21 /5 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

431 - 22 /5 /1337
هيأت وزيران - 10740 /433
23 /5 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

432 - 8 /6 /1337
هيأت وزيران - 13196 /482
9 /6 /1337 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

433 - 10 /6 /1337
هيأت وزيران - 13286 /484
12 /6 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

434 - 19 /6 /1337
هيأت وزيران - 502 /13310
19 /6 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

435 - 26 /6 /1337
هيأت وزيران - 530 /14150
27 /6 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

436 - 19 /7 /1337
هيأت وزيران - 15330
21 /7 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

437 - 24 /8 /1337
هيأت وزيران - 18366 /694
25 /8 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

438 - 1 /9 /1337
هيأت وزيران - 18484 /706
3 /9 /1337 آيين ‏نامه مالي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 11 /6 /1369 كل مصوبه نسخ مي شود

439 - 1 /9 /1337
هيأت وزيران - 18860 /718
3 /9 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

440 - 1 /9 /1337
هيأت وزيران - 707 /17890
3 /9 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

441 - 5 /9 /1337
هيأت وزيران - 18636 /742
6 /9 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

442 - 29 /9 /1337
هيأت وزيران - 828 /21482
1 /10 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

443 - 3 /10 /1337
هيأت وزيران - 839 /21576
4 /10 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

444 - 13 /10 /1337
هيأت وزيران - 21940 /864
15 /10 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

445 - 13 /10 /1337
هيأت وزيران - 22140 /883
15 /10 /1337 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

446 - 13 /10 /1337
هيأت وزيران - 21884 /865
15 /10 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

447 - 27 /10 /1337
هيأت وزيران - 22758 /903
29 /10 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

448 - 1 /11 /1337
هيأت وزيران - 23116 /912
4 /11 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

449 - 1 /11 /1337
هيأت وزيران - 23730 /922
4 /11 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

450 - 11 /11 /1337
هيأت وزيران - 22970 /911
4 /11 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

451 - 11 /11 /1337
هيأت وزيران - 23982 /969
13 /11 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

452 - 25 /11 /1337
هيأت وزيران - 25084 /847
27 /11 /1337 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

453 - 9 /12 /1337
هيأت وزيران - 915 /26168
11 /12 /1337 آيين ‏نامه مالي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 11 /6 /1369 كل مصوبه نسخ مي شود

454 - 13 /12 /1337
هيأت وزيران
- 26588 /936
16 /12 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

455 - 16 /12 /1337
هيأت وزيران - 945 /26994
17 /12 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

456 - 16 /12 /1337
هيأت وزيران - 27026 /946
17 /12 /1337 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

457 - 18 /1 /1338
هيأت وزيران - 648
21 /1 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

458 - 21 /1 /1338
هيأت وزيران - 764
22 /1 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

459 - 18 /2 /1338
هيأت وزيران - 2546
19 /2 /1338 ماده 1 مصوبه انتزاع برخي از فعاليت ها از شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري آن ها به شركت قطار هاي مسافري رجاء مصوب 5 /12 /1376 كل مصوبه نسخ مي شود

460 - 25 /2 /1338
هيأت وزيران - 3530
26 /2 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

461 - 25 /2 /1338
هيأت وزيران - 3156
26 /2 /1338 آيين نامه فوق العاده روزانه مصوب 18 /3 /1347 كل مصوبه نسخ مي شود

462 - 12 /3 /1338
هيأت وزيران - 289 /4718
15 /3 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

463 - 29 /3 /1338
هيأت وزيران - 6048
30 /3 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

464 - 12 /4 /1338
هيأت وزيران - 6892 /388
13 /4 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

465 - 19 /4 /1338
هيأت وزيران - 720 /7672
20 /4 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

466 - 9 /5 /1338
هيأت وزيران - 9552
10 /5 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

467 - 17 /6 /1338
هيأت وزيران - 12154
اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

468 - 31 /6 /1338
هيأت وزيران - - - - - - - اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

469 - 31 /6 /1338
هيأت وزيران - 13192
1 /7 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

470 - 31 /6 /1338
هيأت وزيران - 13620
1 /7 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

471 - 7 /7 /1338
هيأت وزيران - 742 /13106
11 /7 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

472 - 27 /7 /1338
هيأت وزيران - 17252
29 /7 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

473 - 28 /7 /1338
هيأت وزيران - 16376
29 /7 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

474 - 1 /8 /1338
هيأت وزيران - 17868
9 /8 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

475 - 29 /8 /1338
هيأت وزيران - 21016
30 /8 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

476 - 6 /9 /1338
هيأت وزيران - 22400
7 /9 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

477 - 17 /9 /1338
هيأت وزيران - 23378
18 /9 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

478 - 19 /9 /1338
هيأت وزيران - - - - - -
20 /9 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

479 - 13 /11 /1338
هيأت وزيران - 29676
14 /11 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

480 - 13 /11 /1338
هيأت وزيران - 27270
14 /11 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

481 - 16 /11 /1338
هيأت وزيران - 30016
17 /11 /1338 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

482 - 16 /11 /1338
هيأت وزيران - 30270
17 /11 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

483 - 27 /11 /1338
هيأت وزيران - 31306
28 /11 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

484 - 14 /12 /1338
هيأت وزيران - 31042
16 /12 /1338 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

485 - 10 /1 /1339
هيأت وزيران - 458
14 /1 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

486 - 10 /2 /1339
هيأت وزيران - 3018
11 /2 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

487 - 4 /3 /1339
هيأت وزيران - 6542
7 /3 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

488 - 4 /3 /1339
هيأت وزيران - 6082
5 /3 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

489 - 4 /3 /1339
هيأت وزيران - 6828
5 /3 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

490 - 7 /3 /1339
هيأت وزيران - 6894
8 /3 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

491 - 14 /3 /1339
هيأت وزيران - 8220 /336
17 /3 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

492 - 25 /3 /1339
هيأت وزيران - 8288 /386
28 /3 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

493 - 11 /4 /1339
هيأت وزيران - 9904
12 /4 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

494 - 11 /4 /1339
هيأت وزيران - 10916
12 /4 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

495 - 11 /4 /1339
هيأت وزيران - 10880
12 /4 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

496 - 11 /4 /1339
هيأت وزيران - 425 /10914
22 /4 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

497 - 18 /4 /1339
هيأت وزيران - 10912
19 /4 /1339 مواد 6 و 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /8 /1384 كل مصوبه نسخ مي شود

498 - 22 /4 /1339
هيأت وزيران - 10870
23 /4 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

499 - 8 /5 /1339
هيأت وزيران - 13916
9 /5 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

500 - 11 /5 /1339
هيأت وزيران - 29444 /12 /1145
6 /11 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

501 - 24 /5 /1339
هيأت وزيران - 14854
25 /5 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

502 - 7 /6 /1339
هيأت وزيران - 16456
7 /6 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

503 - 20 /7 /1339
هيأت وزيران - 822 /20664
21 /7 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

504 - 21 /7 /1339
هيأت وزيران - 16994
22 /7 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

505 - 25 /7 /1339
هيأت وزيران - 20920 /835
26 /7 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

506 - 16 /9 /1339
هيأت وزيران - 976 /12 /25704
19 /9 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

507 - 16 /9 /1339
هيأت وزيران - 25286 /12 /975
17 /9 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

508 - 23 /9 /1339
هيأت وزيران - 12 /25528
26 /6 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

509 - 26 /9 /1339
هيأت وزيران - 999 /12 /25846
27 /9 /1339 تعيين تعرفه مسافرين راه آهن دولتي مسير تهران - مشهد و بالعكس مصوب 20 /3 /1340 كل مصوبه نسخ مي شود

510 - 30 /9 /1339
هيأت وزيران - 1011 /12 /25840
3 /10 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

511 - 30 /9 /1339
هيأت وزيران - 26284 /12 /1010
1 /10 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

512 - 30 /9 /1339
هيأت وزيران - 26156 /12
1 /10 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

513 - 21 /10 /1339
هيأت وزيران - 28406 /12
22 /10 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

514 - 28 /10 /1339
هيأت وزيران - 28904 /12 /112
1 /11 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

515 - 8 /11 /1339
هيأت وزيران - 12 /29624
9 /11 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

516 - 10 /11 /1339
هيأت وزيران - 12 /29990
13 /11 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

517 - 1 /12 /1339
هيأت وزيران - 31990 /12
2 /12 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

518 - 10 /12 /1339
هيأت وزيران - 33014
11 /12 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

519 - 17 /12 /1339
هيأت وزيران - 33712 .
20 /12 /1339 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

520 - 16 /1 /1340
هيأت وزيران - 198 /12
17 /1 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

521 - 22 /1 /1340
هيأت وزيران - 29 /12 /608
23 /1 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

522 - 30 /2 /1340
هيأت وزيران - 3648 /12
31 /2 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

523 - 30 /2 /1340
هيأت وزيران - 4460 /12 /101
31 /2 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

524 - 3 /3 /1340
هيأت وزيران - 3660 /12 /141
6 /3 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

525 - 3 /3 /1340
هيأت وزيران - 4456 /12 /140
6 /3 /1340 ماده 30 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 كل مصوبه نسخ مي شود

526 - 13 /3 /1340
هيأت وزيران - 6238 /12
14 /3 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

527 - 17 /3 /1340
هيأت وزيران - 5034
20 /3 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

528 - 17 /3 /1340
هيأت وزيران - 204 /12 /7044
20 /3 /1340 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

529 - 24 /3 /1340
هيأت وزيران - 4 /3192 /12
27 /3 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

530 - 11 /6 /1340
هيأت وزيران - 13056 /ت /663
13 /6 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

531 - 15 /6 /1340
هيأت وزيران - 14966 /ت
18 /6 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

532 - 18 /6 /1340
هيأت وزيران - 16480 /ت
20 /6 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

533 - 29 /6 /1340
هيأت وزيران - 19672 /ت
1 /7 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

534 - 5 /7 /1340
هيأت وزيران - 19114
6 /7 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

535 - 5 /7 /1340
هيأت وزيران - 20582 /ت
6 /7 /1340 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

536 - 19 /7 /1340
هيأت وزيران - 22292
20 /7 /1340 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

537 - 26 /7 /1340
هيأت وزيران - 4 /6899 /863
26 /7 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

538 - 8 /9 /1340
هيأت وزيران - 26990
9 /9 /1340 ماده 1 مصوبه مقررات مربوط بتقليل عده اتومبيل ‏هاي سرويس دولتي و يكنواخت شدن طرز استفاده از آنها مصوب 17 /9 /1341 بند 2 نسخ مي شود

539 - 25 /9 /1340
هيأت وزيران - 28612
26 /9 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

540 - 2 /10 /1340
هيأت وزيران - 29734
4 /10 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

541 - 2 /10 /1340
هيأت وزيران - 29386
3 /10 /1340 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

542 - 19 /10 /1340
هيأت وزيران - 31538
24 /10 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

543 - 19 /10 /1340
هيأت وزيران - 30104
24 /10 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

544 - 27 /10 /1340
هيأت وزيران - 32124 /ت
28 /10 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

545 - 27 /10 /1340
هيأت وزيران - 31386 /ت
28 /10 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

546 - 4 /11 /1340
هيأت وزيران - 32232 /ت /1304
7 /11 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

547 - 11 /11 /1340
هيأت وزيران - 32800
14 /11 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

548 - 14 /11 /1340
هيأت وزيران - 31770 /ت
6 /11 /1340 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

549 - 18 /11 /1340
هيأت وزيران - 33990 /ت /1354
19 /11 /1340 ماده واحده قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمائي كشوري واداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب 8 /3 /1346 كل مصوبه نسخ مي شود

550 - 18 /11 /1340
هيأت وزيران - 33658 /ت
19 /11 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

551 - 25 /11 /1340
هيأت وزيران - 34034
26 /11 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

552 - 16 /12 /1340
هيأت وزيران - 35968 /ت /1440
20 /12 /1340 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

553 - 8 /2 /1341
هيأت وزيران - 278 /ت /102
9 /2 /1341 تعيين تعرفه راه آهن مصوب 1343 كل مصوبه نسخ مي شود

554 - 8 /2 /1341
هيأت وزيران - 1628 /ت /115
10 /2 /1341 ماده 1 مصوبه انتزاع برخي از فعاليت ها از شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري آن ها به شركت قطار هاي مسافري رجاء مصوب 5 /12 /1376 كل مصوبه نسخ مي شود

555 - 12 /2 /1341
هيأت وزيران - 3024
13 /2 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

556 - 20 /4 /1341
هيأت وزيران - 7142 /ت
21 /4 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

557 - 24 /5 /1341
هيأت وزيران - 7548
25 /5 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

558 - 24 /5 /1341
هيأت وزيران - 8134
29 /5 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

559 - 24 /5 /1341
هيأت وزيران - 9178
29 /5 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

560 - 24 /5 /1341
هيأت وزيران - 8096
29 /5 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

561 - 5 /6 /1341
هيأت وزيران - 21030
7 /6 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

562 - 5 /6 /1341
هيأت وزيران - 9496 /ت
7 /6 /1341 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

563 - 7 /7 /1341
هيأت وزيران - 21992
10 /7 /1341 تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ مي شود

564 - 9 /8 /1341
هيأت وزيران - 24108 /ت
27 /8 /1341 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

565 - 17 /9 /1341
هيأت وزيران - 29714
18 /9 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

566 - 12 /10 /1341
هيأت وزيران - 40526
13 /10 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

567 - 17 /10 /1341
هيأت وزيران - 44180 /ت
18 /10 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

568 - 27 /10 /1341
هيأت وزيران - 46174
27 /10 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

569 - 17 /11 /1341
هيأت وزيران - 48802
20 /11 /1341 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

570 - 28 /1 /1342
هيأت وزيران - 1682
1 /2 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

571 - 23 /2 /1342
هيأت وزيران - 2390
26 /2 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

572 - 6 /3 /1342
هيأت وزيران - 3164
27 /3 /1342 ماده 58 آيين نامه اجرائي قانون حفظ نباتات مصوب 4 /10 /1346 ماده 15 نسخ مي شود

573 - 18 /3 /1342
هيأت وزيران - 4486
23 /3 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

574 - 8 /4 /1342
هيأت وزيران - 5662
9 /4 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

575 - 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5950
13 /4 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

576 - 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5084
13 /4 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

577 - 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5086
13 /4 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

578 - 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5088
13 /4 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

579 - 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 11090
11 /4 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

580 - 13 /6 /1342
هيأت وزيران - 9236
16 /6 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

581 - 16 /6 /1342
هيأت وزيران - 8688
23 /6 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

582 - 20 /6 /1342
هيأت وزيران - 9760
30 /6 /1342 اجرا شده است بند 6 نسخ مي شود

583 - 4 /10 /1342
هيأت وزيران - 43246
12 /10 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

584 - 1 /11 /1342
هيأت وزيران - 47882
9 /11 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

585 - 14 /11 /1342
هيأت وزيران - 48106
19 /11 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

586 - 21 /11 /1342
هيأت وزيران - 7082
29 /11 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

587 - 10 /12 /1342
هيأت وزيران - 4456 /4
12 /12 /1342 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

588 - 2 /2 /1343
هيأت وزيران - 1634 /44
2 /2 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

589 - 5 /2 /1343
هيأت وزيران - 118 /4
5 /2 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

590 - 2 /3 /1343
هيأت وزيران - - - - - - مواد 6 و 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /8 /1384 و مواد 6 و 7 دستورالعمل نحوه تنظيم و صدور بليط مصوب 4 /10 /1391
و آيين نامه حدود مسؤوليت شركت هاي حمل و نقل ريلي مصوب 25 /11 /1391
و آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه آهن مصوب 18 /7 /1388
- بند 12 ماده 15 قانون تشكيل شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه آن مصوب 29 /6 /1366- بند 6 ماده 24 آيين نامه معاملات راه آهن سال 1369
- دستورالعمل پرداخت خسارت به مسافرين مصوبه شماره 4859 /ص 14 /101392 هيأت مديره راه آهن مي باشد.
- دستورالعمل چگونگي واگذاري ظرفيت چارتر و گروهي 47287 /100ص مورخ 2 /4 /1393 و اصلاحات بعدي از تبصره ماده 1، عبارت "و كارمزد... پرداخت مي نمايد" حذف مي شود.
مواد 2 – 3 - 6 - ماده 7 و تبصره 1 و 2 آن - ماده 13 و تبصره هاي آن – مواد 14 و 15 و 19 و تبصره هاي آن و ماده 20 حذف مي شود
ماده 21 - از تبصره 1 ماده 21 عبارت «چنانچه براي حمل خودروها... تا آخر بند د» حذف مي شود
ماده 24 - عبارت «راه آهن كرايه و حق توقف و مبلغ هزينه هاي فوق العاده قطارهاي خصوصي را بنا بر نرخي كه قبلا" به تصويب هيأت مديره راه آهن رسيده است تعيين و منظور خواهد نمود» از انتهاي ماده 25 حذف مي شود - مواد 30 – 31 - در ماده 37 از عبارت «بابت كرايه» تا عبارت «دريافت مي شود» حذف مي شود .
مواد 46، قسمت كرايه 47 و 48 حذف مي شود.
- در خصوص ماده 49 عبارت «و كرايه هر يك از اين حيوانات به ماخذ نرخ يكصد كيلومتر يا كسر 100 ريال محسوب» حذف مي شود
- تبصره ماده 49، با مصوبه اصلاحي لغو شده است (تبصره الحاقي ماده 49 مصوب 4 /6 /1369 معتبر است).
از ماده 50 عبارت «و كرايه بماخذ دو برابر نرخ توشه (ماده ٤٦) دريافت» حذف مي شود.
از ماده 51 «، كرايه آن براي واگن هاي دو محوره از قرار واگن كيلومتر 40 ريال و براي واگنهاي چهار محوره از قرار واگن كيلومتر 60 ريال و براي واگن هاي يخچالدار چهار محوره موتوردار از قرار واگن كيلومتر 100 ريال است» حذف مي شود.
مواد 55، 84، 88، 92 و تبصره آن، 93، ماده 101، 102، 109 و تبصره آن، 115، 116 حذف مي شود
عبارت «در هر حال نرخ كرايه را به همان ميزان مندرج در ماده 109 محسوب خواهد نمود» از متن ماده 118 حذف مي شود
ماده 120 نسخ مي شود
- عبارت «كرايه بر مبناي نرخ طبقه 1 و» از ماده 121 حذف مي شود
از ماده 122 عبارت" بابت...خواهد شد" حذف مي شود
- از ماده 123: عبارت (ماده 137) حذف مي شود - از ماده 124 عبارت «بر طبق تعرفه» حذف مي شود
- ماده 125 حذف مي شود
- از ماده 126عبارت "بمأخذ .... .از طبقه يك" حذف مي شود. مواد 127 و 129 حذف مي شود
- از متن ماده 132 عبارت «نرخ كرايه» و «دو برابر نرخ حمل كالاي طبقه 1» حذف شود
مواد 136، 137 و تبصره آن، 140 و 142 و تبصره ماده 142حذف مي شود
- ماده 148 حذف مي شود
- تبصره 2 ماده 158 و مواد 159 و163حذف مي شود.
- عبارت «كرايه آن طبق مقررات اين تعرفه احتساب و دريافت مي شود.» از صدر ماده 164 حذف مي شود.
- مواد 178 و 179 و ضميمه 2حذف مي شود

591 - 6 /3 /1343
هيأت وزيران - 4146 /155
6 /3 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

592 - 13 /3 /1343
هيأت وزيران - 4588
13 /3 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

593 - 30 /3 /1343
هيأت وزيران - 13714
30 /3 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

594 - 11 /6 /1343
هيأت وزيران - 28478
11 /6 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

595 - 28 /6 /1343
هيأت وزيران - 30144
28 /6 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

596 - 29 /7 /1343
هيأت وزيران - 497 /31768
29 /7 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

597 - 29 /7 /1343
هيأت وزيران - 492 /31166
29 /7 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

598 - 18 /8 /1343
هيأت وزيران - 41512
18 /8 /1343 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

599 - 14 /10 /1343
هيأت وزيران - 713 /35090
14 /10 /1343 اجرا شده است كل مصوبه

600 - 14 /10 /1343
هيأت وزيران - 35154 /711
14 /10 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

601 - 14 /10 /1343
هيأت وزيران - 715 /35088
14 /10 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

602 - 19 /10 /1343
هيأت وزيران - 739 /44148
19 /10 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

603 - 19 /10 /1343
هيأت وزيران - 745 /35372
19 /10 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

604 - 30 /10 /1343
هيأت وزيران - 773 /35822
30 /10 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

605 - 17 /11 /1343
هيأت وزيران - 35874 /798
17 /11 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

606 - 17 /11 /1343
هيأت وزيران - 794 /35992
17 /11 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

607 - 15 /12 /1343
هيأت وزيران - 36828
15 /12 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

608 - 15 /12 /1343
هيأت وزيران - 37116 /871
15 /12 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

609 - 29 /12 /1343
هيأت وزيران - 911 /37746
29 /12 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

610 - 29 /12 /1343
هيأت وزيران - 46944 /904
29 /12 /1343 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

611 - 7 /1 /1344
هيأت وزيران - 52
7 /1 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

612 - 14 /1 /1344
هيأت وزيران - 15 /38068
14 /1 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

613 - 21 /1 /1344
هيأت وزيران - 25 /600
21 /1 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

614 - 25 /1 /1344
هيأت وزيران - 44 /592
25 /1 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

615 - 28 /1 /1344
هيأت وزيران - 702 /50
28 /1 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

616 - 28 /1 /1344
هيأت وزيران - 60 /852
28 /1 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

617 - 10 /2 /1344
هيأت وزيران - 23494
9 /4 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

618 - 25 /2 /1344
هيأت وزيران - 1762
25 /2 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

619 - 29 /2 /1344
هيأت وزيران - 161 /1980
29 /2 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

620 - 5 /3 /1344
هيأت وزيران - 2518 /185
5 /3 /1344 بند1 اجرا شده است

بند هاي 2 و 3 و 4 - به موجب آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 1 /12 /1369 نسخ ضمني شده اند كل مصوبه نسخ مي شود

621 - 9 /4 /1344
هيأت وزيران - 23494 /312
9 /4 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

622 - 9 /4 /1344
هيأت وزيران - 311 /3982
9 /4 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

623 - 9 /5 /1344
هيأت وزيران - 4354 /379
9 /5 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

624 - 9 /5 /1344
هيأت وزيران - 377 /4558
9 /5 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

625 - 30 /5 /1344
هيأت وزيران - 6062 /433
30 /5 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

626 - 3 /6 /1344
هيأت وزيران - 442 /6426
3 /6 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

627 - 3 /6 /1344
هيأت وزيران - 435 /6492
3 /6 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

628 - 13 /6 /1344
هيأت وزيران - 6798 /475
13 /6 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

629 - 21 /6 /1344
هيأت وزيران - 26608
21 /6 /1344 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

630 - 7 /7 /1344
هيأت وزيران - 542 /7608
7 /7 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

631 - 14 /7 /1344
هيأت وزيران - 550 /7606
14 /7 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

632 - 12 /8 /1344
هيأت وزيران - 9516 /609
12 /8 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

633 - 19 /8 /1344
هيأت وزيران - 8982 /632
19 /8 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

634 - 19 /8 /1344
هيأت وزيران - 939 /9170
19 /8 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

635 - 27 /9 /1344
هيأت وزيران - 50558
27 /9 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

636 - 28 /12 /1344
هيأت وزيران - 945 /35548
29 /12 /1344 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

637 - 24 /1 /1345
هيأت وزيران - 576 /24
24 /1 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

638 - 3 /2/ 1345
هيأت وزيران - 52 /738
3 /2 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

639 - 3 /2 /1345
هيأت وزيران - 50 /818
3 /2 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

640 - 7 /2 /1345
هيأت وزيران - 35508 /74
7 /2 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

641 - 28 /2 /1345
هيأت وزيران - 118 /1742
28 /2 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

642 - 11 /3 /1345
هيأت وزيران - 1438 /159
11 /3 /1345 اجرا شده است بندهاي 1، 2 و 3 نسخ مي شود

643 - 18 /4 /1345
هيأت وزيران - 3650 /281
18 /4 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

644 - 25 /4 /1345
هيأت وزيران - 3076 /285
25 /4 /1345 با واگذاري فعاليت هاي تصدي شركت راه آهن به بخش خصوصي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و نيز با استناد به ماده 4 تصويبنامه شماره 63 /1 /110768 مورخ 4 /8 /1388 موضوع آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن كه اشعار مي دارد هرگونه فعاليت در زمينه حمل و نقل عمومي بار و مسافر توسط دستگاه هاي دولتي، نظامي و انتظامي ممنوع است اجراي موضوع اين مصوبه منتفي شده است. كل مصوبه نسخ مي شود

645 - 25 /4 /1345
هيأت وزيران - 291 /4252
25 /4 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

646 - 12 /5 /1345
هيأت وزيران - 327 /3942
12 /5 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

647 - 2 /6 /1345
هيأت وزيران - 388 /5434
2 /6 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

648 - 9 /6 /1345
هيأت وزيران - 409 /4694
9 /6 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

649 - 6 /7 /1345
هيأت وزيران - 486 /4138
6 /7 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

650 - 6 /7 /1345
هيأت وزيران - 6000 /490
6 /7 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

651 - 23 /7 /1345
هيأت وزيران - 5006 /7
26 /7 /1345 مواد 16 و 17 آيين نامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12 /11 /1379 و آيين نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب 19 /11 /1387 مواد 3 و 6 نسخ مي شود

652 - 19 /9 /1345
هيأت وزيران - 665 /8994
19 /9 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

653 - 13 /12 /1345
هيأت وزيران - 52622 /841
13 /12 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

654 - 29 /12 /1345
هيأت وزيران - 52908 /854
29 /12 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

655 - 29 /12 /1345
هيأت وزيران - 52928 /877
29 /12 /1345 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

656 - 30 /12 /1345
هيأت وزيران - 166 /128
30 /2 /1346 تصويبنامه بلامانع بودن استفاده از وكلا و مشاورين حقوقي در وزارت راه و ساير سازمان هاي دولتي مصوب 6 /3 /1346 كل مصوبه نسخ مي شود

657 - 21 /1 /1346
هيأت وزيران - 18 /55084
21 /1 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

658 - 21 /1 /1346
هيأت وزيران - 55068 /22
21 /1 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

659 - 2 /2 /1346
هيأت وزيران - 1004/60
2 /2 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

660 - 20 /3 /1346
هيأت وزيران - 4434 /271
20 /3 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

661 - 20 /3 /1346
هيأت وزيران - 4626 /250
20 /3 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

662 - 20 /3 /1346
هيأت وزيران - 4354 /261
20 /3 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

663 - 17 /4 /1346
هيأت وزيران - 334 /6116
17 /4 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

664 - 21 /5 /1346
هيأت وزيران - 408 /8406
21 /5 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

665 - 21 /5 /1346
هيأت وزيران - 431 /5516
21 /5 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

666 - 21 /5 /1346
هيأت وزيران - 430 /8196
21 /5 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

667 - 8 /7 /1346
هيأت وزيران - 41328 /565
8 /7 /1346 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

668 - 8 /7 /1346
هيأت وزيران - 553 /41444
8 /7 /1346 ماده 9ق. دسترسي آزاد يه شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 1384 كل مصوبه نسخ مي شود

669 - 22 /7 /1346
هيأت وزيران - 591 /28822
23 /7 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

670 - 22 /7 /1346
هيأت وزيران - 610 /41412
22 /7 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

671 - 14 /8 /1346
هيأت وزيران - 44120 /676
24 /8 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

672 - 14 /8 /1346
هيأت وزيران - 653 /43490
14 /8 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

673 - 4 /9 /1346
هيأت وزيران - 44654 /703
4 /9 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

674 - 4 /9 /1346
هيأت وزيران - 44254 /701
4 /9 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

675 - 18 /9 /1346
هيأت وزيران - 45532 /707
18 /9 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

676 - 18 /9 /1346
هيأت وزيران - 724 /44966
18 /9 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

677 - 4 /10 /1346
هيأت وزيران - 3404 /4
5 /10 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

678 - 30 /10 /1346
هيأت وزيران - 47100
30 /10 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

679 - 14 /11 /1346
هيأت وزيران - 858 /47156
14 /11 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

680 - 25 /11 /1346
هيأت وزيران - 49800 /875
25 /11 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

681 - 25 /11 /1346
هيأت وزيران - 49980
25 /11 /1346 ماده 1 قانون نيروي انتظامي ج.ا.ا. مصوب 27 /4 /1369 كل مصوبه نسخ مي شود

682 - 2 /12 /1346
هيأت وزيران - 55144 /900
2 /12 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

683 - 6 /12 /1346
هيأت وزيران - 55490 /910
6 /12 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

684 - 12 /12 /1346
هيأت وزيران - 56060 /922
12 /12 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

685 - 16 /12 /1346
هيآت وزيران - 56396 /940
27 /12 /1346 مصوبه شماره 55080 مورخ 25 /10 /1359 و تصويبنامه شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 كل مصوبه نسخ مي شود

686 - 16 /12 /1346
هيأت وزيران - 69106 /938
21 /12 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

687 - 30 /12 /1346
هيأت وزيران - 56848 /962
30 /12 /1346 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

688 - 17 /1 /1347
هيأت وزيران - 26 /56534
17 /1 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

689 - 17 /1 /1347
هيأت وزيران - 15 /480
17 /1 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

690 - 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 72 /1496
8 /2 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

691 - 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 84 /1032
8 /2 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

692 - 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 860 /71
8 /2 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

693 - 18 /3 /1347
هيأت وزيران - 157 /3938
18 /3 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

694 - 18 /3 /1347
هيأت وزيران - 166 /4368
18 /3 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

695 - 1 4 /1347
هيأت وزيران - 6092
1 /4 /1347 اجرا شده است ماده 1 نسخ مي شود

696 - 15 /4 /1347
هيأت وزيران - 249 /7118
15 /4 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

697 - 25 /8 /1347
هيأت وزيران - 583 /26196
25 /8 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

698 - 1 /10 /1347
هيأت وزيران - 26004
1 /10 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

699 - 26 /11 /1347
هيأت وزيران - 41834 /743
26 /11 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

700 - 17 /12 /1347
هيأت وزيران - 765 /42776
17 /12 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

701 - 17 /12 /1347
هيأت وزيران - 43654 /569
17 /12 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

702 - 24 /12 /1347
هيأت وزيران - 43728 /801
24 /12 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

703 - 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 13740
23 /1 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

704 - 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 582
23 /1 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

705 - 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 492
23 /1 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

706 - 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 490
23 /1 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

707 - 21 /2 /1348
هيأت وزيران - 2608 /74
21 /2 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

708 - 27 /2 /1348
هيأت وزيران - 3906
27 /2 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

709 - 9 /4 /1348
هيأت وزيران - 190
8 /1 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

710 - 9 /4 /1348
هيأت وزيران - 211 /7226
9 /4 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

711 - 25 /5 /1348
هيأت وزيران - 325 /21728
25 /5 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

712 - 12 /7 /1348
هيأت وزيران - 23170
12 /7 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

713 - 24 /8 /1348
هيأت وزيران - 32652
24 /8 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

714 - 4 /11 /1348
هيأت وزيران - 40262
4 /11 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

715 - 13 /11 /1348
هيأت وزيران - 41112
13 /11 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

716 - 16 /12 /1348
هيأت وزيران - 43164
16 /12 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

717 - 16 /12 /1348
هيأت وزيران - 42932
16 /12 /1348 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

718 - 5 /2 /1349
هيأت وزيران - 1076
5 /2 /1349 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت مصوب 9 /12 /1349 و قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 16 /4 /1355 و آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن مصوب 18 /7 /1388 و نيز تبصره 5 اجرا شده است. تبصره 4 و 5 نسخ مي شود تبصره هاي 1 و 2 و 3 مصوبه نيز به شرح پيوست 3 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ صريح شده است.

719 - 26 /2 /1349
هيأت وزيران - 2008
26 /2 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

720 - 16 /3 /1349
هيأت وزيران - 4100
16 /3 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

721 - 30 /3 /1349
هيأت وزيران - 5004
30 /3 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

722 - 20 /4 /1349
هيأت وزيران - 246 /18206
28 /4 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

723 - 10 /5 /1349
هيأت وزيران - 7614
10 /5 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

724 - 10 /5 /1349
هيأت وزيران - 7890
10 /5 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

725 - 10 /5 /1349
هيأت وزيران - 8104
10 /5 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

726 - 2 /8 /1349
هيأت وزيران - 33344
2 /8 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

727 - 23 /8 /1349
هيأت وزيران - 34540
23 /8 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

728 - 23 /8 /1349
هيأت وزيران - 35462
23 /8 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

729 - 7 /9 /1349
هيأت وزيران - ۵۶۳ /۳۶۰۲۲
7 /9 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

730 - 3 /11 /1349
هيأت وزيران - 39558
3 /11 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

731 - 22 /12 /1349
هيأت وزيران - 52832
22 /12 /1349 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

732 - 21 /1 /1350
هيأت وزيران - 682
21 /1 /1350 مصوبه مجوز راه آهن دولتي ايران در انجام حمل و نقل بين المللي و بار با استفاده از مواد تعرفه مصوب خود و موارد مندرج در فهرست هاي پيوست پس از اتصال راه آهن ايران به راه آهن تركيه مصوب 21 /6 /1350 كل مصوبه نسخ مي شود

733 - 22 /3 /1350
هيأت وزيران - 6166 /183
23 /3 /1350 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

734 - 19 /4 /1350
هيأت وزيران - 265 /8150
19 /4 /1350 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

735 - 9 /5 /1350
هيأت وزيران - 9808
11 /5 /1350 ماده 34 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 رديف 21 جدول ج پيوست نسخ مي شود

736 - 21 /6 /1350
هيآت وزيران - 32460 /456
21 /6 /1350 قانون دريافت عوارض خروج ازكشور مصوب 30 /4 /1364 كل مصوبه نسخ مي شود

737 - 1 /8 /1350
هيات وزيران - 35670 /10536
2 /8 /1350 ماده 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي كل مصوبه نسخ مي شود

738 - 13 /9 /1350
هيأت وزيران - 38740 /625
16 /9 /1350 ماده 8 و 10 آيين نامه پذيرايي هاي عمومي مصوب 25 /5 /1371 و بند 9 ماده 68 و ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 ماده 11 و تبصره آن نسخ مي شود.

739 - 13 /9 /1350
هيأت وزيران - 38452 /602
13 /9 /1350 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

740 - 24 /4 /1351
هيأت وزيران - 314 /5790
24 /4 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

741 - 10 /5 /1351
هيأت وزيران - 8904 /865
10 /5 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

742 - 10 /5 /1351
هيأت وزيران - 6780
10 /5 /1351 ماده 5 قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 6 /3 /1391 تبصره جزء 4 بند ب نسخ مي شود

743 - 4 /6 /1351
هيأت وزيران - 41028
4 /6 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

744 - 4 /6 /1351
هيأت وزيران - 41112
4 /6 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

745 - 4 /6 /1351
هيأت وزيران - 431 /40554
4 /6 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

746 - 25 /6 /1351
هيأت وزيران - 479 /41030
25 /6 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

747 - 25 /6 /1351
هيأت وزيران - 41030
25 /6 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

748 - 22 /7 /1351
هيأت وزيران - 44426 /564
22 /7 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

749 - 22 /7 /1351
هيأت وزيران - 563 /42666
22 /7 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

750 - 15 /8 /1351
هيأت وزيران - 606 /44074
18 /8 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

751 - 27 /8 /1351
هيأت وزيران - 47222 /661
29 /8 /1351 ماده 5 قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 6 /3 /1391 كل مصوبه نسخ مي شود

752 - 18 /9 /1351
هيأت وزيران - 722 /47116
18 /9 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

753 - 14 /10 /1351
هيأت وزيران - 774 /49672
19 /10 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

754 - 12 /12 /1351
هيأت وزيران - 1019 /55632
14 /12 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

755 - 12 /12 /1351
هيأت وزيران - 55185 /1009
13 /12 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

756 - 26 /12 /1351
هيأت وزيران - 55760 /1054
27 /12 /1351 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

757 - 2 /2 /1352
هيأت وزيران - 882 /23
3 /2 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

758 - 12 /3 /1352
هيأت وزيران - 4518 /237
13 /3 /1352 ماده 11 آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع ماده 42 قانون استخدام كشوري مصوب 24 /6 /1352 كل مصوبه نسخ مي شود

759 - 9 /4 /1352
هيأت وزيران - 335 /6380
10 /4 /1352 مواد 6 و 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /8 /1384 كل مصوبه نسخ مي شود

760 - 30 /4 /1352
هيأت وزيران - 8862 /412
31 /4 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

761 - 27 /5 /1352
هيأت وزيران - 11862 /484
28 /5 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

762 - 5 /8 /1352
هيأت وزيران - 17414 /724
6 /8 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

763 - 19 /3 /1352
هيأت وزيران - 66916 /873
14 /9 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

764 - 29 /10 /1352
هيأت وزيران - 45910 /951
30 /10 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

765 - 29 /10 /1352
هيأت وزيران - 952 /69346
30 /10 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

766 - 15 /11 /1352
هيأت وزيران - 1031 /71350
16 /11 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

767 - 15 /11 /1352
هيأت وزيران - 71934 /990
16 /11 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

768 - 4 /12 /1352
هيأت وزيران - 1096 /73254
5 /12 /1352 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

769 - 17 /1 /1353
هيأت وزيران - 160 /22
18 /1 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

770 - 15 /4 /1353
هيأت وزيران - 7666
16 /4 /1353 مواد 8 و 10 مصوبه آيين نامه پذيرايي هاي عمومي مصوب 25 /5 /1371 كل مصوبه نسخ مي شود

771 - 15 /4 /1353
هيأت وزيران - 7550
16 /4 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

772 - 19 /5 /1353
هيأت وزيران - 9952
20 /5 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

773 - 26 /5 /1353
هيأت وزيران - 42358
27 /5 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

774 - 26 /5 /1353
هيأت وزيران - 42340
27 /5 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

775 - 20 /7 /1353
هيأت وزيران - 46734
21 /7 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

776 - 6 /8 /1353
هيأت وزيران - 46736
6 /8 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

777 - 2 /9 /1353
هيأت وزيران - 50198 /1105
3 /9 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

778 - 7 /10 /1353
هيأت وزيران - 1189 /53384
8 /10 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

779 - 10 /12 /1353
هيأت وزيران - 1667 /58946
11 /12 /1353 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

780 - 10 /3 /1354
هيأت وزيران - 3620 /169
11 /3 /1354 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

781 - 31 /3 /1354
هيأت وزيران - 6178 /274
1 /4 /1354 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

782 - 31 /3 /1354
هيأت وزيران - 8312
1 /4 /1354 بند 5 ماده 68 و ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 - عبارت «تكنيسين امور نوسازي و تزئيني راه آهن» از بند الف مشاغل رديف 5 از پيوست حذف مي شود.
- عبارت «تكنيسين ايجاد و نگهداري وتعمير خطوط راه آهن» و عبارت «تكنيسين سوانح و حفاظت راه آهن» از بند الف (رسته فني مهندسي) مشاغل رديف 6 از پيوست حذف شود.
- عبارت «كارشناس امور نوسازي و تزئينات راه آهن» از بند الف (رسته فني مهندسي) مشاغل رديف 10 از پيوست حذف مي شود.
- عبارات «قطعات موتوري و واگن – كارشناس ايجاد و نگهداري و تعمير خطوط راه آهن –كارشناس سوانح و حفاظت فني راه آهن» از بند الف (رسته فني مهندسي) از مشاغل رديف 11 از پيوست حذف مي شود.

783 - 28 /4 /1354
هيأت وزيران - 9470 /360
29 /4 /1354 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

784 - 22 /6 /1354
هيأت وزيران - 1486 /456
23 /6 /1354 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

785 - 5 /7 /1354 .
هيأت وزيران - 17292
7 /7 /1354 ماده 34 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 بند 21 جدول ج نسخ مي شود

786 - 29 /10 /1354
هيأت وزيران - 66702 /753
29 /10 /1354 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

787 - 29 /10 /1354
هيأت وزيران - 66902 /779
29 /10 /1354 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

788 - 27 2 /1355
هيأت وزيران - 116 /4926
27 2 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

789 - 27 2 /1355
هيأت وزيران - 3750 /128
27 2 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

790 - 14 /4 /1355
هيأت وزيران - 8422 /292
14 /4 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

791 - 14 /4 /1355
هيأت وزيران - 31234
14 /4 /1355 ماده 42 قانون معادن مصوب 1 /3 /1362 بندهاي 14 و 17 و تبصره بند 17 نسخ مي شود

792 - 1 /6 /1355
هيأت وزيران - 35510
1 /6 /1355 مصوبه شماره 3938 مورخ 8 /3 /1358 موضوع تصويبنامه راجع به استفاده وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي از وسايل شركت هاي دولتي حمل و نقل اعم از دريائي – هوائي – زميني و راه آهن متن بند 2 نسخ مي شود

793 - 12 /7 /1355
هيأت وزيران - 504 /38106
12 /7 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

794 - 12 /7 /1355
هيأت وزيران - 37156 /515
12 /7 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

795 - 12 /7 /1355
هيأت وزيران - 528 /37788
12 /7 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

796 - 12 /7 /1355
هيأت وزيران - 541 /37498
12 /7 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

797 - 1 /9 /1355
هيأت وزيران - 669 /48730
1 /9 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

798 - 22 /9 /1355
هيأت وزيران - 725 /53104
22 /9 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

799 - 27 /10 /1355
هيأت وزيران - 831 /56136
27 /10 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

800 - 28 /10 /1355
هيأت وزيران - 94604 /1013
28 /10 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

801 - 28 /10 /1355
هيأت وزيران - 963 /94934
28 /10 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

802 - 2 /3 /1356
هيأت وزيران - 4810
2 /3 /1356 بند 5 و 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كل مصوبه نسخ مي شود

803 - 16 /3 /1356
هيأت وزيران - 5494 /202
اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

804 - 16 /3 /1356
هيأت وزيران - 203 /4968
16 /3 /1356 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

805 - 23 /3 /1356
هيأت وزيران - 232 /6816
28 /12 /1355 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

806 - 20 /4 /1356
هيأت وزيران - 314 /8448
20 /4 /1356 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

807 - 4 /7 /1356
هيأت وزيران - 55568 /611
4 /7 /1356 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

808 - 4 /7 /1356
هيأت وزيران - 55104 /612
4 /7 /1356 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

809 - 4 /7 /1356
هيأت وزيران - 55852 /618
4 /7 /1356 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

810 - 2 /8 /1356
هيأت وزيران - 710 /59006
2 /8 /1356 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

811 - 2 /8 /1356
هيأت وزيران - 59564
2 /8 /1356 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

812 - 16 /8 /1356
هيأت وزيران - 59808 /749
16 /8 /1356 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

813 - 8 /12 /1356
هيات وزيران - 96626 /1122
8 /12 /1356 با ماده 6 دستورالعمل نحوه تنظيم و صدور بليط نسخ ضمني شده است كل مصوبه نسخ مي شود

814 - 11 /1 /1357
هيأت وزيران - 3426 /79
11 /2 /1357 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

815 - 11 /2 /1357
هيأت وزيران - 3428 /77
11 /2 /1357 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

816 - 1 /3 /1357
هيأت وزيران - 129 /5706
1 /3 /1357 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

817 - 30 /5 /1357
هيأت وزيران - 418 /52070
30 /5 /1357 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

818 - 25 /6 /1357
هيأت وزيران - 4 - 696
25 /6 /1357 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

819 - 4 /7 /1357
هيأت وزيران - - - - - -
4 /7 /1357 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

820 - 7 /12 /1357
هيأت وزيران - 490
13 /12 /1357 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

821 - 15 /1 /1358
هيأت وزيران - 806
16 /1 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

822 - 15 /1 /1358
هيأت وزيران - 802
16 /1 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

823 - 3 /2 /1358
هيأت وزيران - 3058
4 /2 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

824 - 18 /2 /1358
هيأت وزيران - 41990
17 /2 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

825 - 31 /2 /1358
هيأت وزيران - 4690
1 /3 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

826 - 31 /2 /1358
هيأت وزيران - 4096
1 /3 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

827 - 7 /3 /1358
هيأت وزيران - 3938
8 /3 /1358 آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن مصوب 4 /8 /1388 كل مصوبه نسخ مي شود

828 - 4 /4 /1358
هيأت وزيران - 21798
5 /4 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

829 - 1 /5 /1358
هيأت وزيران - 6876
2 /5 /1358 موجب ماده 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 كل مصوبه نسخ مي شود

830 - 6 /5 /1358
هيأت وزيران - 8342
7 /5 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

831 - 2 /7 /1358
هيأت وزيران - 29270
8 /7 /1358 اجرا شده است رديف هاي 40906000، 258504، 258505، 258507، 258508، 258509، 40905000
از جدول پيوست حذف مي شود

832 - 16 /7 /1358
هيأت وزيران - 56880
22 /7 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

833 - 8 /10 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - د 1075
16 /10 /1358 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

834 - 29 /10 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 2450
27 /11 /1358 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

835 - 16 /11 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 2204 /د
18 /11 /1358 ماده 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي مصوب سال 6 /7 /1384 و آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن مصوب 4 /8 /1388 بند 5 نسخ مي شود

836 - 22 /12 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 102040
25 /1 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

837 - 22 /12 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 101788
24 /1 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

838 - 10 /2 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 2466
17 /2 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

839 - 31 /2 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 11276
18 /3 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

840 - 4 /4 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 3414
26 /4 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

841 - 26 /6 /1359
هيات وزيران - 7 /ت 17308
9 /7 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

842 - 8 /7 /1359
هيات وزيران - 37 /ت 9186
8 /7 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

843 - 5 /8 /1359
هيات وزيران - 18584
8 /8 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

844 - 3 /10 /1359
هيات وزيران - 9730
4 /10 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

845 - 23 /10 /1359
هيات وزيران - 54300
25 /10 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

846 - 13 /11 /1359
هيات وزيران - 55496
26 /11 /1359 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

847 - 7 /2 /1360
هيات وزيران - 84300
13 /2 /1360 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

848 - 30 /2 /1360
هيأت وزيران - 18036
20 /4 /1360 ماده 2 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6 /6 /1367 بندالف ماده 5 نسخ مي شود

849 - 4 /3 /1360
هيات وزيران - 19850
7 /3/ 1360 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

850 - 4 /7 /1360
هيات وزيران - 57362
15 /7 /1360 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

851 - 27 /8 /1360
هيات وزيران - 59958
3 /9 /1360 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

852 - 17 /6 /1361
هيأت وزيران - 31932
26 /6 /1361 بند 3 ماده واحده قانون موارد معافيت بند 2 تبصره 85 قانون بودجه سال 1362 مصوب 2 /2 /1363 كل مصوبه نسخ مي شود

853 - 25 /3 /1362
هيات وزيران - 18190
4 /4 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

854 - 26 /4 /1362
هيات وزيران - 31284
4 /5 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

855 - 29 /4 1362
هيات وزيران - 6994
5 /5 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

856 - 2 /5 /1362
هيات وزيران - 9322
7 /5 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

857 - 23 /5 /1362
هيات وزيران - 50318
6 /8 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

858 - 23 /6 /1362
هيات وزيران - 36720
3 /6 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

859 - 10 /7 /1362
هيات وزيران - 39056
26 /7 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

860 - 25 /8 /1362
هيات وزيران - 55734
1 /9 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

861 - 25 /8 /1362
هيات وزيران - 56312
9 /9 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

862 - 6 /9 /1362
هيات وزيران - 36084
15 /9 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

863 - 6 /9 /1362
هيات وزيران - 54550
15 /9 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

864 - 5 /11 /1362
هيات وزيران - 66614
14 /11 /1362 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

865 - 19 /1 /1363
هيات وزيران - 84402
4 /2 /1363 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

866 - 29 /1 /1363
هيات وزيران - 10390
1 /2 /1363 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

867 - 15/5 /1363
هيات وزيران - 32460
24/ 5/1363 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

868 - 19/ 8/1363
هيات وزيران - 64528
28 /6 /1363 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

869 - 10 /9 /1363
هيات وزيران - 66776
25 /9 /1363 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

870 - 5 /10 /1363
هيات وزيران - 70860
10 /10 /1363 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

871 - 8 /10 /1363
هيات وزيران - 68716
18 /10 /1363 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

872 - 10 /1 /1364
هيات وزيران - 1580
24 / 1/1364 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

873 - 4 /2 /1364
هيات وزيران - 4834
22 2 /1364 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

874 - 29 /2 /1364
هيات وزيران - 101514
5 /3 /1364 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

875 - 23 /5 /1364
هيات وزيران - 13864
26 /5 /1364 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

876 - 20 /6 /1364
هيات وزيران - 33582
27 /6 /1364 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

877 - 7 /7 /1364
هيات وزيران - 69632
17 /9 /1364 اجرا شده است بند 5 نسخ مي شود

878 - 14 /7 /1364
هيأت وزيران - 61598
21 /7 /1364 بند 2 مصوبه شوراي عالي اداري در جهت منطقي تر كردن ساختار سازماني وزارت بازرگاني در زمينه خدمات مصوب 6 /2 /1377 و نيز ماده 6 اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني مصوب 12 /4 /1354 بند «و» ماده 8 نسخ مي شود

879 - 17 /7 /1364
هيات وزيران - 36482
24 /7 /1364 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

880 - 6 /9 /1364
هيات وزيران - 66196
17 /9 /1364 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

881 - 24 /9 /1364
هيات وزيران - 90212
3 /10 /1364 اجرا شده است جدول بند 2 از قسمت دوم مصوبه نسخ مي شود

882 - 18 /10 /1364
هيأت وزيران - 82278
30 /10 /1364 ماده 26 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365 مصوب 27 /12 /1364 كل مصوبه نسخ مي شود

883 - 25 /12 /1364
هيات وزيران - 4224
14 /2 /1364 اجرا شده است بندهاي 3، 27 و 30 نسخ مي شود

884 - 25 /12 /1364
هيات وزيران - 90770
29 /9 /1364 اجرا شده است بندهاي 3، 27 و 30 نسخ مي شود

885 - 25 /12 /1364
هيات وزيران - 84684
27 /12 /1364 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

886 - 25 /12 /1364
هيات وزيران - 108594
28 /12 /1364 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

887 - 7 /2 /1365
هيات وزيران - 108820
14 /2 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

888 - 7 /2 /1365
هيات وزيران - 14042
14 /3 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

889 - 21 /3 /1365
هيات وزيران - 5316
28 /3 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

890 - 15 /4 /1365
هيات وزيران - 7550
22 /4 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

891 - 5 /5 /1365
هيات وزيران - 6147
11 /5 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

892 - 6 /7 /1365
هيات وزيران - 63348
4 /8 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

893 - 9 /7 /1365
هيات وزيران - 60734
16 /7 /1365 اجرا شده است رديف هاي 82 الي 89 نسخ مي شود

894 - 9 /7 /1365
هيأت وزيران - 60736
14 /7 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

895 - 4 /8 /1365
هيات وزيران - 37028
7 /8 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

896 - 2 /9 /1365
هيات وزيران - 66442
7 /9 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

897 - 7 /10 /1365
هيات وزيران - 90494
10 /10 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

898 - 29 /11 /1365
هيات وزيران - 97900
4 /12 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

899 - 17 /12 /1365
هيات وزيران - 96360
21 /12 /1365 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

900 - 16 /1 /1366
هيات وزيران - 654 /ت 14
20 /1 /1366 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

901 - 2 /2 /1366
هيات وزيران - 110692 /ت 290
29 /4 /1366 اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

902 - 2 /2 /1366
هيات وزيران - 115512 /ت 819
10 /10 /1366 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

903 - 2 /2 /1366
هيات وزيران - 112708 /ت 204
31 /3 /1366 اجرا شده است بندهاي 3 و 9 نسخ مي شود

904 - 2 /2 /1366
هيات وزيران - 110096 /ت 291
29 /4 /1366 اجرا شده است بندهاي 2 و 4 نسخ مي شود

905 - 2 /2 /1366
هيات وزيران - 115400 /ت 810
9 /10 /1366 اجرا شده است بندهاي 9 و 14 نسخ مي شود

906 - 10 /4 /1366
هيات وزيران - 200 /ت 942
29 /10 /1366 اجرا شده است بند 12 نسخ مي شود

907 - 10 /4 /1366
هيات وزيران - 11896 /ت 251
20 /4 /1366 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

908 - 10 /4 /1366
هيات وزيران - 190 /ت 424
1 /6 /1366 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

909 - 10 /4 /1366
هيات وزيران - 210 /ت 659
30 /8 /1366 اجرا شده است بندهاي 8، 12، 19 و 20 10، 12 19 نسخ مي شود

910 - 10 /4 /1366
هيات وزيران - 115406 /ت 813
9 /10 /1366 اجرا شده است بند 2 و 3 نسخ مي شود

911 - 10 /4 /1366
هيات وزيران - 313 /ت 341
11 /5 /1366 اجرا شده است بند 4 نسخ مي شود

912 - 10 /4 /1366
هيات وزيران - 116078 /ت 858
14 /10 /1366 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

913 - 18 /5 /1366
هيات وزيران - 110516 /ت 674
3 /9 /1366 اجرا شده است بندهاي 6 و 7 نسخ مي شود

914 - 18 /5 /1366
هيات وزيران - 188 /ت 801
6 /10 /1366 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

915 - 18 /5 /1366
هيات وزيران - 44564 /ت 831
12 /10 /1366 اجرا شده است بند 4 و 8 نسخ مي شود

916 - 18 /5 /1366
هيات وزيران - 5008 /ت 865
15 /10 /1366 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

917 - 18 /5 /1366
هيات وزيران - 117660 /ت 911
26 /10 /1366 اجرا شده است بندهاي 9 و 16 نسخ مي شود

918 - 24 /4 /1366
هيات وزيران - 43108 /ت 294
29 /4 /1366 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

919 - 22 /6 /1366
هيات وزيران - 115042 /ت 816
24 /10 /1366 اجرا شده است رديف 83 الي 89 جدول شماره 1 نسخ مي شود

920 - 19 /7 /1366
هيات وزيران - 80744 /ت 570
25 /7 /1366 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

921 - 29 /7 /1366
هيات وزيران - 7747 /ت 624
9 /8 /1366 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

922 - 4 /9 /1366
هيات وزيران - 88730 /ت 711
10 /9 /1366 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

923 - 15 /9 /1366
هيات وزيران - 111636 /ت 749
24 /9 /1366 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

924 - 25 /9 /1366
هيات وزيران - 2760 /ت 823
9 /10 /1366 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

925 - 15 /1 /1367
هيات وزيران - 51180 /ت 319
1 /5 /1367 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

926 - 7 /2 /1367
هيات وزيران - 128042 /ت 274
18 /4 /1367 مواد 6 و 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي كشور مصوب 6 /7 /1384 ماده 9 نسخ مي شود

927 - 11 /2 /1367
هيات وزيران - 6706 /ت 149
12 /2 /1367 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

928 - 19 /2 /1367
هيات وزيران - 6080 /ت 124
8 /3 /1367 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

929 - 25 /2 /1367
هيات وزيران - 4978 /ت 148
11 /3 /1367 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

930 - 25 /2 /1367
هيات وزيران - 7688 /ت 237
6 /4 /1347 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

931 - 25 /3 /1367
هيات وزيران - 5520 /ت 229
6 /2 /1367 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

932 - 15 /4 /1367
هيات وزيران - 113718 /ت 313
2 /5 /1367 اجرا شده است بند 4 نسخ مي شود

933 - 13 /7 /1367
هيات وزيران - 54332 /ت 557
26 /7 /1367 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

934 - 29 /8 /1367
هيات وزيران - 84406 /ت 640
5 /9 /1367 اجرا شده است رديف هاي 88 الي 94 جدول شماره 1 نسخ مي شود

935 - 21 /10 /1367
هيات وزيران - 89992 /ت 775
27 /10 /1367 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

936 - 27 /12 /1367
هيات وزيران - 113448 /ت 1004
29 /12 /1367 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

937 - 30 /10 /1367
هيات وزيران - 1406 /ت 30
7 /2 /1367 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

938 - 18/2/1368
هيات وزيران - 7192
14 /4 /1368 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

939 - 2 /3 /1368
هيات وزيران - 19334
23 /3 /1368 اجرا شده است بند 4 نسخ مي شود

940 - 20 /3 /1368
هيات وزيران - 41546 /ت 203
27 /3 /1368 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

941 - 24 /3 /1368
هيات وزيران - 42414 /ت 302
12 /4 /1368 اجرا شده است جدول فصل آمار و خدمات عمومي فني ۴۶۴۰ نسخ مي شود

942 - 28 /4 /1368
هيات وزيران - 42218 /ت 448
5 /5 /1368 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

943 - 4 /5 /1368
هيات وزيران - 7064ـ13 /ت 543م ن
14 /5 /1368 اجرا شده است بندهاي4، 7، 9، 10 و 11 نسخ مي شود

944 - 14 /8 /1368
هيات وزيران - 48864 /ت 515
14 /5 /1368 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

945 - 30 /7 /1368
هيأت وزيران - 68692 /ت 755
4 /9 /1368 ماده 6 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 بند 8 نسخ مي شود

946 - 24 /8 /1368
هيات وزيران - 78676 /ت 797
8 /9 /1368 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

947 - 22 /9 /1368
هيات وزيران - 111434 /ت 861
3 /10 /1368 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

948 - 26 /9 /1368
هيات وزيران - 100126 /ت 865
5 /10 /1368 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

949 - 2 /10 /1368
هيات وزيران - 113350 /ت 943
30 /10 /1368 اجرا شده است رديف هاي 92 الي 97 فهرست ضميمه نسخ مي شود

950 - 9 /2 /1369
هيات وزيران - 14132 /ت 29هـ
12 /2 /1369 اجرا شده است رديف هاي 92، 93، 94، 97 و 98 فهرست ضميمه حذف مي شود

951 - 17 /4 /1369
هيات وزيران - 35136 /ت 68ك
31 /4 /1369 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

952 - 14 /5 /1369
هيات وزيران - 3407ـ69 /ت 160هـ
17 /5 /1369 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

953 - 4 /6 /1369
هيأت وزيران - 48890 /ت 207هـ
11 /6 /1369 ماده 6 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 كل مصوبه نسخ مي شود

954 - 11 /6 /1369
هيأت وزيران - 67334 /ت 249هـ
7 /7 /1369 مواد 3 الي 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام از انتهاي بند1 ماده 4 عبارت «مناقصه محدود و يا»، از بند 3 ماده 4 عبارت «مناقصه يا»، ماده 9 و تبصره هاي آن، ماده 10 و تبصره هاي آن و ماده 11 نسخ مي شود

955 - 11 /7 /1369
هيات وزيران - 85302 /ت 290هـ
3 /8 /1369 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

956 - 16 /10 /1369
هيات وزيران - 124122 /ت 416هـ
23 /10 /1369 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

957 - 3 /11 /1369
هيات وزيران - 127848 /ت 444هـ
8 /11 /1369 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

958 - 1 /12 /1369
هيأت وزيران - 151204 /ت 515هـ
22 /12 /1369 مواد 18، 24، 42، 45، 46 و تبصره 1 آن، 44، 124 و تبصره ماده 32، 58، 61، 60، 81، 64، 65، 66، 68، فصول 7 و 8 و 9 و 10 و 11، فصل 12 و مواد 121 و 122، 81 و 85 و 86 و فصل 13 و مواد 78 و بند 4 ماده 68، تبصره 2 ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مواد 4 - 5 - ماده 6 - ماده 8 و تبصره 1 آن - 10 - همه بندهاي ماده 11 غير از بند 8 – ماده 12 و تبصره 1 آن - - 14 - 15 - 16 – ماده 17 به همراه تبصره هاش - – فصول 4، 5، 6 غير از مواد«23، 28 و تبصره آن، 49، 53 وتبصره ماده 54 در مورد خوابگاه ها و ماده 59 و 60» و فصول7 و 8 نسخ مي شود بند 2 ماده 8 و ماده 13 آيين نامه استخدامي راه آهن ج .ا.ا تنها در مورد خروج از خدمت نيروهاي ثابت شركتي (و نه بكارگيري جديد در اين قالب) معتبر تلقي مي شود.

959 - 5 /12 /1369
هيات وزيران - 13859 ـ 69 /خم /ت 488هـ
12 /12 /1369 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

960 - 22 /2 /1370
هيات وزيران - 12969 /ت 50هـ
28 /2 /1370 اجرا شده است رديف هاي مربوط به «دفتر مركزي حمل و نقل هاي بين المللي با راه آهن»، «اتحاديه بين المللي راه آهن ها»، «كميته بين المللي حمل و نقل با راه آهن » و «اتحاديه بين المللي كنگره راه آهن ها» از جدول پيوست حذف مي شود

961 - 8 /3 /1370
هيأت وزيران - 86330 /ت 82هـ
21 /3 /1370 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 كل مصوبه نسخ مي شود

962 - 19 /3 /1370
هيات وزيران - 4994 /ت 98هـ
26 /3 /1370 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

963 - 12 /4 /1370
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 2209 /ت 67ك
5 /5 /1370 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

964 - 20 /6 /1370
هيات وزيران - 52608 /ت 263هـ
27 /6 /1370 اجرا شده است رديف 2 جدول نسخ مي شود

965 - 14 /7 /1370
هيات وزيران - 45306 /ت 314هـ
21 /7 /1370 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

966 - 4 /10 /1370
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 48248 /ت 148ك
18 /10 /1370 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

967 - 9 /1 /1371
هيات وزيران - 73513 /ت 6هـ
23 /1 /1371 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

968 - 14 /4 /1371
هيات وزيران - 22356 /ت 254هـ
8 /6 /1371 بند 2 تصويبنامه تصويبنامه راجع به شركت هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران مورخ 14 /5 /1383 كل مصوبه نسخ مي شود

969 - 11 /5 /1371
هيات وزيران - 3672ـ71 /م /ت 215هـ
21 /5 /1371 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

970 - 24 /8 /1371
هيات وزيران - 27638 /ت 423هـ
21 /5 /1371 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

971 - 9 /10 /1371
هيات وزيران - 39009 /ت 476هـ
19 /10 /1371 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

972 - 4 /11 /1371
هيات وزيران - 52165 /ت 510هـ
12 /11 /1371 قانون افزايش نرخ خدمات موضوع بند ۱۰ قانون راجع به موافقتنامه مربوط به انتقال راه آهن ميرجاوه – زاهدان مصوب 8 /4 /1373 كل مصوبه نسخ مي شود

973 - 3 /12 /1371
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 54597 /ت 68ك
19 /12 /1371 اجرا شده است بند 4 نسخ مي شود

974 - 12 /12 /1371
هيات وزيران - 62683 /ت 545هـ
18 /12 /1371 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

975 - 20 /5 /1372
هيات وزيران - 18847 /ت 163هـ
27 /5 /1372 اجرا شده است رديف هاي 70، 71، 72، 75 و 76 نسخ مي شود

976 - 30 /1 /1374
هيأت وزيران - 1149 /ت 12775هـ
6 /2 /1374 مواد 78 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كل مصوبه نسخ مي شود

977 - 14 /4 /1374
هيات وزيران - 44701 /ت 15286هـ
17 /5 /1374 بند 2 تصويبنامه تصويبنامه راجع به شركت هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
مورخ 14 /5 /1383 كل مصوبه نسخ مي شود

978 - 1 /6 /1374
هيات وزيران - 25002 /ت 15191هـ
6 /6 /1374 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

979 - 19 /6 /1374
هيات وزيران - 7573 /ت 15474هـ
21 /6 /1374 مواد 78 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كل مصوبه نسخ مي شود

980 - 3 /10 /1374
هيات وزيران - 12290 /ت 15752هـ
11 /10 /1374 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

981 - 23 /12 /1374
هيأت وزيران - 38631 /ت 15928هـ
27 /12 /1374 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كل مصوبه نسخ مي شود

982 - 23 /3 /1375
هيات وزيران - 2491 /ت 16661هـ
29 /3 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

983 - 6 /4 /1375
هيات وزيران - 3612 /ت 16129ك
10 /4 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

984 - 20 /4 / 1375
هيات وزيران - 4139 /ت 15977هـ
24 /4 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

985 - 31 /4 /1375
هيات وزيران - 16814 /45952
7 /5 /1375 اجرا شده است رديف 68 جدول نسخ مي شود

986 - 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5719 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

987 - 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5716 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

988 - 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5718 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

989 - 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5460 /ت 16730هـ
31 /5 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

990 - 28 /5 /1375
هيات وزيران - 5847 /ت 16934هـ
31 /5 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

991 - 28 /5 /1375
هيات وزيران - 5557 /ت 17002هـ
5 /6 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

992 - 28 /5 /1375
هيات وزيران - 5848 /ت 16933هـ
31 /5 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

993 - 5 /12 /1375
هيات وزيران - 125997 /ت 17761هـ
12 /12 /1375 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

994 - ‏27 /1 /1376
هيأت وزيران - 51777 /ت 16072هـ
27 /1 /1376 تصويب نامه افزايش نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگن هاي باري و مسافري، هزينه مانور واگن ها و قطار امدادي به شماره 81320 /ت 20862ه مورخ 27 /12 /1377 اين مبلغ به 50 روپيه افزايش يافته است كل مصوبه نسخ مي شود

995 - 11 /3 /1376
هيات وزيران
- 57290 /ت 18126هـ
22 /3 /1376 اجرا شده است بندهاي 13 و 14 نسخ مي شود

996 - 18 /3 /1376
هيات وزيران - 57719 /ت 18157هـ
27 /3 /1376 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

997 - 11 /4 /1376
هيات وزيران - 60254 /ت 18260هـ
24 /4 /1376 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 كل مصوبه نسخ مي شود

998 - 8 /5 /1376
هيات وزيران - 61944 /ت 18452هـ
11 /5 /1376 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

999 - 15 /5 /1376
هيات وزيران - 60622 /ت 18011هـ
20 /5 /1376 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1000 - 15 /5 /1376
هيات وزيران - 57576 /ت 18064هـ
20 /5 /1376 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1001 - 23 /6 /1376
هيات وزيران - 65499 /ت 18623هـ
27 /6 /1376 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1002 - 6 /7 /1376
هيات وزيران - 68229 /ت 18652هـ
29 /7 /1376 اجرا شده است بندهاي 30، 31 و 32 نسخ مي شود

1003 - 25 /8 /1376
هيات وزيران - 68859 /ت 18070 ك
28 /8 /1376 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1004 - 3 /10 /1376
هيات وزيران - 74653 /ت 17498هـ
10 /10 /1376 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1005 - 12 /11 /1376
هيات وزيران - 77456 /ت 18312هـ
14 /11 /1376 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1006 - 20 /12 /1376
هيات وزيران - 80409 /ت 18032هـ
24 /12 /1376 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1007 - 13 /2 /1377
هيات وزيران - 10315 /ت 19504هـ
26 /2 /1377 اجرا شده است شماره 74 جدول شماره 2 نسخ مي شود

1008 - 27 /2 /1377
هيات وزيران - 13583 /ت 19296هـ
9 /3 /1377 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1009 - 27 /2 /1377
هيات وزيران - 13583 /ت 19296هـ
9 /3 /1377 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1010 - 20 /3 /1377
هيات وزيران - 15988ت /19795هـ
24 /3 /1377 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1011 - 4 /5 /1377
هيات وزيران - 29479 /ت 18568هـ
7 /5 /1377 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1012 - 18 /5 /1377
هيأت وزيران - 38582 /ت 19786هـ
30 /9 /1377 تبصره 2 ماده 98 آيين نامه اجرايي امور گمركي، ماده 24 قانون امور گمركي 22 /8 /1390 و ماده 58 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 6 /12 /1391 تبصره 3 ماده 10، تبصره 2 ماده 24، بند پ ماده 29 نسخ مي شود

1013 - 22 /6 /1377
هيات وزيران - 39726 /ت 20219هـ
29 /6 /1377 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1014 - 9 /10 /1377
هيات وزيران - 63122 /ت 20620هـ
12 /10 /1377 اجرا شده است بند 1 جدول پيوست نسخ مي شود

1015 - 5 /12 /1377
هيات وزيران - 74344 /ت 20778هـ
15 /12 /1377 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1016 - 16 /3 /1378
هيات وزيران - 14750 /ت 20514هـ
26 /3 /1378 اجرا شده است رديف هاي 52، 53، 54، 59، 60 و 61 نسخ مي شود

1017 - 27 /4 /1378
هيات وزيران - 5155 /ت 21428هـ
2 /6 /1378 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1018 - 22 /10 /1378
هيات وزيران - 59572 /ت 22170هـ
7 /11 /1378 اجرا شده است رديف هاي 53 الي 60 جدول نسخ مي شود

1019 - 22 /10 /1378
هيأت وزيران - 20841 /ت 21544هـ
27 /10 /1378 با نسخ ماده 151 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 به موجب بند 39 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 به تبع آن تصويبنامه شماره ۴۴۹۸۰ /ت ۴۳۹ مورخ ۵ /۵ /۱۳۶۸ به همراه اصلاحات والحاقات بعدي آن نيز نسخ شده اند. كل مصوبه نسخ مي شود

1020 - 22 /10 /1378
هيات وزيران - 59570 /ت 22170هـ
7 /11 /1378 اجرا شده است بندهاي 6 و 7 نسخ مي شود

1021 - 2 /11 /1378
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 67270 /ت 22616هـ
21 /12 /1378 اجرا شده است رديف هاي 1 و 2 جدول نسخ مي شود

1022 - 3 /11 /1378
هيات وزيران - 48815 /ت 22177هـ
9 /11 /1378 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1023 - 17 /11 /1378
هيات وزيران - 48071 /ت 22166هـ
19 /11 /1378 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1024 - 18 /12 /13778
هيات وزيران - 75923 /ت 20672هـ
23 /12 /1378 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1025 - 8 /3 /1379
هيات وزيران - 10733 /ت 22957هـ
21 /3 /1379 اجرا شده است رديف 116 جدول شماره 2 نسخ مي شود

1026 - 22 /3 /1379
هيات وزيران - 11964 /ت 23032هـ
28 /3 /1379 اجرا شده است جزء 38، 39 از بند الف نسخ مي شود

1027 - 13 /6 /1379
هيات وزيران - 25616 /ت 22855هـ
19 /6 /1379 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام كل مصوبه نسخ شده است.

1028 - 20 /6 /1379
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 33751 /ت 22839ك
3 /8 /1379 اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

1029 - 10 /7 /1379
هيات وزيران - 36386 /ت 23494هـ
18 /8 /1379 اجرا شده است رديف هاي 40 الي 47 جدول نسخ مي شود

1030 - 18 /7 /1379
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 38219 /ت 20861ك
30 /8 /1379 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1031 - 15 /8 /1379
هيآت وزيران - 37645 /ت 21391هـ
28 /8 /1379 ماده 41 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 3 /4 /1386 ماده 5 نسخ مي شود

1032 - 11 /10 /1379
هيات وزيران - 46933 /ت 23919هـ
19 /10 /1379 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1033 - 21 /10 /1379
هيات وزيران - 49454 /ت 23269هـ
3 /11 /1379 اجرا شده است جزء ط بند 1 بخش 2، بندهاي 9، 14، 27 و 31 بخش 2 نسخ مي شود

1034 - 9 /11 /1379
هيات وزيران - 50504 /ت 24075هـ
11 /11 /1379 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1035 - 12 /11 /1379
هيأت وزيران - 53952 /ت 23700هـ
26 /11 /1379 ماده 25 آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه هاي تخصصي مصوب 28 /3 /1382 بند ت ماده 16 نسخ مي شود

1036 - 16 /11 /1379
هيأت وزيران - 53190 /ت 24024هـ
23 /11 /1379 ماده 24 قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 قسمت مربوط به تبصره 2 از بند 2 نسخ مي شود

1037 - 17 /12 /1379
هيات وزيران - 24275/58119
17 /12 /1379 اجرا شده است كل مصوبه مي شود

1038 - 26 /1 /1380
هيات وزيران - 4992 /ت 24475هـ
11 /2 /1380 اجرا شده است جدول شماره 2 نسخ مي شود

1039 - 16 /2 /1380
هيأت وزيران - 6954 /ت 24505هـ
22 /2 /1380 ماده 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 تبصره 1 ماده 2 نسخ مي شود

1040 - 23 /2 /1380
هيات وزيران - 8259 /ت 24631هـ
30 /2 /1380 اجرا شده است جزء 1 و 2 بند الف و بند ب نسخ مي شود

1041 - 23 /3 /1380
هيات وزيران - 12756 /ت 24659هـ
28 /3 /1380 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1042 - 27 /3 /1380
هيات وزيران - 14498 /ت 24707هـ
.5 /4 /1380 اجرا شده است ماده 1 نسخ مي شود

1043 - 6 /4 /1380
هيات وزيران - 16442 /ت 24826هـ.
13 /4 /1380 اجرا شده است جزء 3 بند الف نسخ مي شود

1044 - 7 /6 /1380
هيات وزيران - 27419 /ت 24712هـ
12 /6 /1380 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1045 - 28 /6 /1380
هيات وزيران - 31066 /ت 25227هـ
4 /7 /1380 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1046 - 6 /8 /1380
هيات وزيران - 36449 /ت 25379هـ
8 /8 /1380 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1047 - 14 /11 /1380
هيأت وزيران - 51533 /ت 24505هـ
28 /11 /1380 ماده 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 بند 2 مصوبه نسخ مي شود

1048 - 4 /2 /1381
هيات وزيران - 13562 /ت 22485هـ
28 /3 /1381 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1049 - 12 /3 /1381
هيات وزيران - 10788 /ت 26564هـ
18 /3 /1381 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1050 - 29 /3 /1381
هيات وزيران - 11114 /ت 26539هـ
1 /4 /1381 اجرا شده است رديف 29 جدول نسخ مي شود

1051 - 23 /4 /1381
هيات وزيران - 16532 /ت 26790هـ
6 /5 /1381 اجرا شده است رديف 10 جدول شماره 3 نسخ مي شود

1052 - 26 /4 /1381
هيات وزيران - 17186 /ت 26807هـ
29 /4 /1381 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1053 - 17 /6 /1381
هيأ ت و زيران - 6917 /ت 26219هـ
26 /6 /1381 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كل مصوبه نسخ مي شود

1054 - 24 /6 /1381
هيات وزيران - 29332 /ت 27162هـ
20 /7 /1381 اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

1055 - 27 /6 /1381
هيات وزيران - 42720 /ت 27415 هـ
2 /9 /1381 اجرا شده است رديف هاي 256500، 280510، 280600 و 280700 از جدول پيوست حذف مي شود

1056 - 17 /7 /1381
هيات وزيران - 35394 /ت 27305هـ
23 /7 /1381 اجرا شده است رديف ‎‏هاي 53 الي 59 نسخ مي شود

1057 - 18 /9 /1381
هيات وزيران - 46985 /ت 27669هـ
23 /7 /1381 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1058 - 2 /11 /1381
هيات وزيران - 56839/27969
9 /11 /1381 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1059 - 9 /11 /1381
هيات وزيران - 55074 /ت 27997هـ
12 /11 /1381 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1060 - 20 /11 /1381
هيأت وزيران
- 485 /ت 27145هـ
9 /1 /1382 بند 2 تصويبنامه راجع به شركت هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران مورخ 14 /5 /1383 كل مصوبه نسخ مي شود.

1061 - 28 /12 /1381
هيأت وزيران - 67452 /ت 28328هـ
28 /12 /1381 بند الف ماده 47 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 ماده 9 نسخ مي شود

1062 - 8 /4 /1382
هيأت وزيران و شوراي اقتصاد - 20611 /ت 28938هـ
18 /4 /1382 ماده 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 بند 4 نسخ مي شود

1063 - 11 /4 /1382
هيات وزيران - 19402 /ت 28871هـ
14 /4 /1382 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1064 - 29 /4 /1382
هيات وزيران - 21097 /ت 29026هـ
1 /5 /1382 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1065 - 9/9/1382
هيات وزيران - 34526 /ت 28679هـ
11 /9 /1382 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1066 - 17/12/1382
هيات وزيران - 67792 /ت 30236هـ
18 /12 /1382 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1067 - 13 /3 /1383
هيات وزيران - 13187 /ت 30768هـ
18 /3 /1383 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1068 - 17 /3 /1383
هيات وزيران - 15775 /ت 30686هـ
31 /3 /1383 اجرا شده است رديف هاي 77، 80، 114 و 115 نسخ مي شود

1069 - 21 /4 /1383
هيات وزيران - 18077 /ت 30990هـ
27 /4 /1383 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1070 - 14 /5 /1383
هيات وزيران - 23264 /ت 31145هـ
20 /5 /1383 اجرا شده است بندهاي 2 و 3 نسخ مي شود

1071 - 4 /6 /1383
هيات وزيران - 30603 /ت 31210هـ
7 /6 /1383 اجرا شده است بند 5 نسخ مي شود

1072 - 8 /9 /1383
هيات وزيران - 48014/ت 31801هـ
11 /9 /1383 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1073 - 15 /9 /1383
هيات وزيران - 50976 /ت 31868هـ
21 /9 /1383 اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

1074 - 25 /9 /1383
هيات وزيران - 52942 /ت 31916هـ
1 /10 /1383 اجرا شده است رديف هاي 77 و 80 جدول شماره 2 بند 3 نسخ مي شود

1075 - 13 /10 /1383
هيات وزيران - 56282 /ت 32011هـ
20 /10 /1383 اجرا شده است جدول 2 بند 2 نسخ مي شود

1076 - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 110 /ت 32694ك
24/1/1384 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1077 - 14 /2 /1384
هيات وزيران - 32818/7600
14 /2 /1384 اجرا شده است رديف 1 جدول شماره 1 نسخ مي شود

1078 - 5 /4 /1384
هيات وزيران - 31766 /ت 33229هـ
25 /5 /1384 اجرا شده است كلمه «ريلي» از ماده 35 حذف مي شود

1079 - 8 /4 /1384
هيات وزيران - 14882 /ت 32388ه
26 /4 /1384 اجرا شده است بندهاي (و) و (ز) ماده 7 نسخ مي شود

1080 - 29 /4 /1384
هيات وزيران - 28557 /ت 29738هـ
10 /5 /1384 اجرا شده است رديف 29 جدول پيوست ماده 13،
ماده 16 نسخ مي شود

1081 - 5 /5 /1384
هيات وزيران - 25072 /ت 33499ه
9 /5 /1384 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1082 - 16 /6 /1384
هيات وزيران - 35534 /ت 33838ه
26 /6 /1384 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

1083 - 10 /9 /1384
هيات وزيران - 58325 /34178
23 /9 /1384 اجرا شده است بند 13 نسخ مي شود

1084 - 24 /6 /1384
هيات وزيران - 34226 /59865 28 /9 /1384 اجرا شده است بند 1 و 2 نسخ مي شود

1085 - 24 /9 /1384
هيات وزيران - 62336 /ت 34226هـ
5 /10 /1384 اجرا شده است رديف 1 و 2 جدول پيوست بند 1 نسخ مي شود

1086 - 15 /10 /1384
هيات وزيران - 73955 /34341
12 /11 /1384 اجرا شده است رديف هاي 1 و 3 جدول بند 1 نسخ مي شود

1087 - 15 /10 /1384
هيات وزيران - 34341 /67653
24 /10 /1384 اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

1088 - 4 /12 /1384
هيات وزيران - 82855 /34597
10 /12 /1384 اجرا شده است جزء ج بند 1 نسخ مي شود

1089 - 23 /12 /1384
هيات وزيران - 87541/ 34682
24 /12 /1384 اجرا شده است بندهاي 1 و 2 نسخ مي شود

1090 - 28 /12 /1384
هيات وزيران - 89901 /34771
28 /12 /1384 اجرا شده است رديف 17 نسخ مي شود

1091 - 20 /1 /1385
هيات وزيران - 11045 /ت 33285هـ
9 /2 /1385 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1092 - 24 /1 /1385
هيات وزيران - 14691/34871
17 /2 /1385 اجرا شده است رديف هاي 1 و 2 و جزء هاي 1 - 2 -، 4 - 2 -، 5 - 2 -، 10 - 2 -، از بند الف نسخ مي شود

1093 - 8 /2 /1385
هيات وزيران - 17078 /34944
23 /2 /1385 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1094 - 28 /2 /1385
هيات وزيران - 22615 /35130
6 /3 /1385 اجرا شده است بند ت نسخ مي شود

1095 - 19 /3 /1385
هيات وزيران - 29952 /35246
24 /3 /1385 اجرا شده است بند ب نسخ مي شود

1096 - 19 /3 /1385
هيات وزيران - 32300 /35246
30 /3 /1385 اجرا شده است جزء چ بند 1 نسخ مي شود

1097 - 11 /4 /1385
هيات وزيران - 35341 /36971
11 /4 /1385 اجرا شده است بند د نسخ مي شود

1098 - 28 /4 /1385
هيات وزيران - 46009 /ت 35534هـ
1 /5 /1385 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1099 - 1 /5 /1385
هيات وزيران - 48591 /35475
2 /5 /1385 اجرا شده است بندهاي «ز» و «ل» نسخ مي شود

1100 - 11 /5 /1385
هيات وزيران - 57259 /35648
21 /5 /1385 اجرا شده است بند 1، جزء هاي و و ز بند 2 نسخ مي شود

1101 - 14 /6 /1385
هيات وزيران - 69599 /35780
14 /6 /1385 اجرا شده است بندهاي 6 و 10 نسخ مي شود

1102 - 20 /6 /1385
هيات وزيران - 75947 /369
28 /6 /1385 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

1103 - 29 /6 /1385
هيات وزيران - 77167 /ت 35857 هـ
1 /7 /1385 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1104 - 16 /7 /1385
هيات وزيران - 87092 /415
22 /7 /1385 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1105 - 14 /8 /1385
هيات وزيران - 102057 /36022
23 /8 /1385 اجرا شده است جزء الف بند 1 نسخ مي شود

1106 - 21 /8 /1385
هيات وزيران - 106319 /ت 36254 هـ
30 /8 /1385 اجرا شده است رديف 21 جدول نسخ مي شود

1107 - 12 /9 /1385
هيات وزيران - 16115 /ت 36010هـ
18 /9 /1385 اجرا شده است بند 4 نسخ مي شود

1108 - 6 /10 /1385
هيات وزيران - 110430 /ت 36393هـ
13 /10 /1385 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

1109 - 6 /10 /1385
هيات وزيران - 128004 /36371
6 /10 /1385 اجرا شده است بندهاي «پ» و «چ» و «ق» و «ض» نسخ مي شود

1110 - 11 /10 /1385
هيات وزيران - 129807 /36422
12 /10 /1385 اجرا شده است بند الف نسخ مي شود

1111 - 15 /10 /1385
هيات وزيران - 137246 /36514
25 /10 /1385 اجرا شده است بند م نسخ مي شود

1112 - 3 /12 /1385
هيات وزيران - 166265 /36895
13 /12 /1385 اجرا شده است جزء 7 بند الف نسخ مي شود

1113 - 24 /12 /1385
هيات وزيران - 11098 /37018
29 /1 /1386 اجرا شده است بندهاي 1، 3، 4 نسخ مي شود

1114 - 26 /12 /1385
هيات وزيران - 175267 /ت 37029هـ
28 /12 /1385 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1115 - 31 /1 /1386
هيات وزيران - 18754 /37192
11 /2 /1386 اجرا شده است بندهاي 9، و 16 نسخ مي شود

1116 - 31 /1 /1386
هيات وزيران - 18760 /ت 37192هـ
11 /2 /1386 اجرا شده است بند ب نسخ مي شود

1117 - 5 /2 /1386
هيات وزيران - 24999 /ت 37291هـ
22 /2 /1386 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1118 - 14 /2 /1386
هيات وزيران - 24975 /ت 37293هـ
22 /2 /1386 اجرا شده است بند ب نسخ مي شود

1119 - 13 /3 /1386
هيات وزيران - 40233 /ت 37423هـ
19 /3 /1386 اجرا شده است رديف 4 جدول نسخ مي شود

1120 - 20 /3 /1386
هيات وزيران - 44515 /ت 37011هـ
26 /3 /1386 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1121 - 20 /3 /1386
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت - 49070 /ت 36932ك
3 /4 /1386 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1122 - 6 /4 /1386
هيات وزيران - 51499 /37588
9 /4 /1386 اجرا شده است بندهاي 16 و 17 و 18و 19 نسخ مي شود

1123 - 6 /4 /1386
هيات وزيران - 51499 /37588
9 /4 /1386 اجرا شده است بندهاي 16 و 17 و 18 و 19 نسخ مي شود

1124 - 27 /4 /1386
هيات وزيران - 71634 /ت 37949هـ
7 /5 /1386 اجرا شده است بند 6 نسخ مي شود

1125 - 21 /5 /1386
هيات وزيران - 87157 /ت 37621هـ
31 /5 /1386 اجرا شده است رديف 9 جدول پيوست نسخ مي شود

1126 - 15 /7 /1386
هيات وزيران - 116586 /37186
23 /7 /1386 اجرا شده است رديف 43 جدول پيوست نسخ مي شود

1127 - 9 /8 /1386
هيات وزيران - 147881 /ت 38219هـ
13 /9 /1386 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1128 - 13 /8 /1386
هيات وزيران - 13338 /38477
21 /1 /1386 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1129 - 1 /6 /1386
هيات وزيران - 145600 /38706
10 /9 /1386 اجرا شده است جزء الف بند 1 نسخ مي شود

1130 - 15 /9 /1386
هيات وزيران - 154569 /38772
24 /9 /1386 اجرا شده است بند 10 نسخ مي شود

1131 - 5 /10 /1386
هيات وزيران - 152485 /ت 38894هـ
15 /10 /1386 اجرا شده است رديف 1 جدول پيوست نسخ مي شود

1132 - 9 /10 /1386
هيات وزيران - 176184 /ت 38825هـ
2 /11 /1386 اجرا شده است رديف هاي 73 الي 79 جدول پيوست نسخ مي شود

1133 - 20 /11 /1386
هيات وزيران - 188223 /39128
20 /11 /1386 اجرا شده است بند هاي 3 و 7 نسخ مي شود.

1134 - 24 /11 /1386
هيات وزيران - 196946 /ت 39192هـ
4 /12 /1386 اجرا شده است رديف هاي 101 الي 107 جدول پيوست 1 بند 1 نسخ مي شود

1135 - 1 /12 /1386
هيات وزيران - 235416 /42038
14 /12 /1387 اجرا شده است بندهاي 10 و 11 نسخ مي شود

1136 - 2 /12 /1386
هيات وزيران - 34413 /ت 39864ن
7 /3 /1387 اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

1137 - 8 /12 /1386
هيات وزيران - 202979 /39307
13 /12 /1386 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1138 - 14 /12 /1386
هيات وزيران - 203930 /39246
14 /12 /1386 اجرا شده است بند 3 نسخ مي شود

1139 - 19 /12 /1386
كميسيون امور زير بنايي و صنعت هيأت دولت - 49127 /ت 38734ك
5 /4 /1387 آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون هواي پاك مصوب 21 /6 /1397 بند 3 و تبصره نسخ مي شود

1140 - 22 /1 /1387
هيات وزيران - 13255 /39570
3 /2 /1387 اجرا شده است بندهاي 3 و 20 نسخ مي شود

1141 - 5 /2 /1387
هيات وزيران - 20766 /39652
16 /2 /1387 اجرا شده است بندهاي 7 و 8 نسخ مي شود

1142 - 11 /2 /1387
هيات وزيران - 18343 /39608
11 /2 /1387 اجرا شده است بند هاي 4 و 9 و 11 نسخ مي شود

1143 - 17 /2 /1387
هيات وزيران - 43931 /42608
30 /2 /1388 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1144 - 18 /2 /1387
هيات وزيران - 30982/39771
1 /3 /1387 اجرا شده است بند 8 و بند 9 نسخ مي شود

1145 - 26 /2 /1387
هيات وزيران - 36534 /39849
11 /3 /1387 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1146 - 29 /2 /1387
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست - 74579 /ت 39116ك
13 /5 /1387 مصوبه اصلاح بند (ز) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 8 /6 /1396 رديف 12 جدول پيوست مصوبه نسخ مي شود.

1147 - 23 /3 /1387
هيات وزيران - 49216/ 40076
5 /4 /1384 اجرا شده است بند 6 نسخ مي شود

1148 - 3 /5 /1387
هيات وزيران - 78411 /40445
19 /5 /1387 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1149 - 5 /6 /1387
وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت - 92305 /ت 40586ك
7 /6 /1387 اجرا شده است ماده 10، 14 و بند ج ماده 17 نسخ مي شود

1150 - 9 /6 /1387
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 101263 /ت 40357ك
20 /6 /1387 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1151 - 10 /6 /1387
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - /180819ت 40352ك
7 /10 /1387 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1152 - 13 /7 /1387
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 132579 /ت 40912ك
1 /8 /1387 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1153 - 27 /7 /1387
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 151729/ت 40141ك
28 /8 /1387 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1154 - 9 /8 /1387
هيات وزيران - 146120 /41247
20 /8 /1387 اجرا شده است بند 13 نسخ مي شود

1155 - 23 /8 /1387
هيات وزيران - 154335 /41325
2 /9 /1387 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

1156 - 30 /8 /1387
هيات وزيران - 162851 /413
12 /9 /1387 اجرا شده است بند 7 نسخ مي شود

1157 - 14 /9 /1387
هيات وزيران - 184923 /41480
11 /10 /1387 اجرا شده است بندهاي 9 و 10 و 11، 15 و 21 نسخ مي شود

1158 - 17 /9 /1387
هيات وزيران - 170584 /ت 40585هـ
24 /9 /1387 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1159 - 1 /10 /1387
هيات وزيران - 180628 /ت 41584هـ
7 /10 /1387 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1160 - 12/ 10 /1387
هيات وزيران - 202454 /41757
5 /11 /1387 اجرا شده است بندهاي 1 و 2 و 19 نسخ مي شود

1161 - 12 /10 /1387
هيات وزيران - 202465 /41757
5 /11 /1387 اجرا شده است بند 7 نسخ مي شود

1162 - 21 /10 /1387
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 221448 /ت 39527ك
27 /11 /1387 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1163 - 1 /11 /1387
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 199525 /40912
1/11/1387 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1164 - 10 /11 /1387
هيات وزيران - 226684 /41924
4 /12 /1387 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1165 - 27 /12 /1387
هيات وزيران - 11551 /42210
24 /1 /1388 اجرا شده است بند هاي 7 و 18 نسخ مي شود

1166 - 28 /12 /1387
هيات وزيران - 246901 /42166
28 /12 /1387 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1167 - 20 /1 /1388
هيات وزيران - 22904 /42396
6 /2 /1388 اجرا شده است بندهاي 7، و 9 و10 و 11 نسخ مي شود

1168 - 24/1/1388
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت - 118896 /ت 41567ك
11 /6 /1388 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1169 - 27 /1 /1388
هيات وزيران - 25833 /42429
9 /2 /1388 اجرا شده است بند 18 نسخ مي شود

1170 - 17 /2 /1388
هيات وزيران - 42608 /43982
30 /2 /1388 اجرا شده است بندهاي 8 و 9، 16 نسخ مي شود

1171 - هيات وزيران
17 /2 /1388 - 42608 /44029
30 /2 /1388 اجرا شده است بند 8 نسخ مي شود

1172 - 31 /2 /1388
هيات وزيران - 61537/42676
20 /3 /1388 اجرا شده است بند 13 نسخ مي شود

1173 - 17 /4 /1388
هيات وزيران - 43084 /99761
18 /5 /1388 اجرا شده است بند 17 نسخ مي شود

1174 - 7 /6 /1388
وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ...و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي – مصوب 1387 - 115320 /ت 43181ك
7 /6 /1388 اجرا شده است بند هـ ماده 2 و ماده 3 و جدول پيوست شماره 3 نسخ مي شود

1175 - 15 /7 /1388
هيات وزيران - 145016 /ت 43499هـ
20 /7 /1388 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1176 - 21 /9 /1388
هيات وزيران - 185747 /43740
21 /9 /1388 اجرا شده است بندهاي 9 - 17 - 18 نسخ مي شود

1177 - 22 /9 /1388
هيات وزيران - 197545 /ت 42461
9 /10 /1388 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1178 - 2 /10 /1388
هيات وزيران - 214156 /43925
30 /10 /1388 اجرا شده است بند 5 نسخ مي شود

1179 - 23 /10 /1388
هيات وزيران - 221672 /43947
11 /11 /1388 اجرا شده است بند 12 نسخ مي شود

1180 - 26 /12 /1388
هيات وزيران - 261924/ 44307
26 /12 /1388 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1181 - 8 /10 /1389 هيات وزيران - 23542 /44476
5 /2 /1389 اجرا شده است بند 4 نسخ مي شود

1182 - 5 /3 /1389
هيات وزيران - 70098 /44761
29 /3 /1389 اجرا شده است بندهاي 6، 10 و 11 نسخ مي شود

1183 - 13 /5 /1389
هيات وزيران - 129355 /45117
13 /6 /1389 اجرا شده است بندهاي 10و 15 نسخ مي شود

1184 - 13 /7 /1389
هيات وزيران - 169714 /45437
1 /8 /1389 اجرا شده است جزء 4 بند الف نسخ مي شود

1185 - 5 /8 /1389
هيات وزيران - 21 /45541
27 /9 /1389 اجرا شده است بند هاي 4 و 7 نسخ مي شود

1186 - 2 /9 /1389
هيات وزيران - 225118 /45805
8 /10 /1389 اجرا شده است بندهاي 16 و 19 نسخ مي شود

1187 - 9 /9 /1389
هيات وزيران - 222951 /45867
6 /10 /1389 اجرا شده است بند 24 نسخ مي شود

1188 - 16 /9 /1389
هيات وزيران - 224223 /45926
7 /10 /1389 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

1189 - 27 /9 /1389
هيات وزيران - 214152 /45720
27 /9 /1389 اجرا شده است بندهاي 4 و 13 نسخ مي شود

1190 - 14 /10 /1389
هيات وزيران - 248541 /46065
3 /11 /1389 اجرا شده است بندهاي 1 و 2 نسخ مي شود

1191 - 15 /10 /1389
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 232067 /ت 46041ن
15 /10 /1389 اجرا شده است رديف 11 جدول پيوست مصوبه نسخ مي شود.

1192 - 29 /10 /1389
هيات وزيران - 263875 /46128
20 /11 /1389 اجرا شده است بندهاي 17 و 19 نسخ مي شود

1193 - 3 /11 /1389
هيات وزيران - 277549 /46172
4 /12 /1389 اجرا شده است بند 24 نسخ مي شود

1194 - 18 /12 /1389
هيات وزيران - 297483 /ت 45679هـ
24 /12 /1389 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1195 - 18 /12 /1389
هيات وزيران - 82792 /ت 46913هـ
21 /12 /1389 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1196 - 18 /1 /1390
هيات وزيران - 65185 /46557
28 /3 /1390 اجرا شده است بند 19 نسخ مي شود

1197 - 18 /1 /1390
هيات وزيران - 8571 /101
20 /1 /1390 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1198 - 21 /1 /1390
هيات وزيران - 25962 /ت 42827هـ
7 /2 /1390 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1199 - 28 /1 /1390
هيات وزيران - 27430 /46383
10 /2 /1390 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1200 - 27 /7 /1390
هيات وزيران - 196721 /47723
6 /10 /1390 اجرا شده است بند الف نسخ مي شود

1201 - 27 /7 /1390
هيات وزيران - 192307 /47423
30 /9 /1390 اجرا شده است بندهاي ط و ك نسخ مي شود

1202 - 29/ 8/ 1390
هيات وزيران - 175041 /ت 46981هـ
6 /9 /1390 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1203 - 8/10/1390
هيات وزيران - 227293 /46676
19 /11 /1390 اجرا شده است جزء 2 بند هـ نسخ مي شود

1204 - 14 /12 /1390
هيات وزيران - 256703 /ت 47821هـ
28 /12 /1390 اجرا شده است بند 2 نسخ مي شود

1205 - 17 /12 /1390
هيات وزيران - 251925 /ت 47899هـ
22 /12 /1390 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1206 - 26 /5 /1390
هيات وزيران - 109761 /45736
29 /5 /1390 اجرا شده است رديف 28 فهرست پيوست نسخ مي شود

1207 - 10 /7 /1390
هيات وزيران - 144916 /ت 47326هـ
21 /7 /1390 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1208 - 28 /5 /1390
هيات وزيران - 189101 /ت 47532هـ
27 /9 /1390 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1209 - 21 /10 /1390
هيات وزيران - 226144 /ت 47138 هـ
18 /11 /1390 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1210 - 9 /11 /1390
هيات وزيران - 223304 /ت 47605هـ
15 /11 /1390 اجرا شده است رديف 26 جدول پيوست نسخ مي شود

1211 - 17 /12 /1390
هيات وزيران - 253350 /ت 47605هـ
23 /12 /1390 اجرا شده است رديف 27 جدول پيوست نسخ مي شود

1212 - 17 /3 /1391
هيات وزيران - 66923 /ت 48170هـ
10 /4 /1391 اجرا شده است بند 1 نسخ مي شود

1213 - 4 /4 /1391
وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت - 139252 /ت 47272ك
15 /7 /1391 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1214 - 1 /5 /1391
هيات وزيران
- 89820 /ت 48253هـ
8 /5 /1391 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1215 - 15 /5 /1391
هيات وزيران - 101156 /ت 47532هـ
21 /5 /1391 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1216 - 5 /6 /1391
هيات وزيران - 126922 /ت 48253هـ
28 /6 /1391 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1217 - 28 /8 /1391
هيات وزيران - 177037 /ت 47899هـ
11 /9 /1391
اجرا شده است رديف 1 و 2 جدول نسخ مي شود

1218 - 1391/ 9/ 21
هيات وزيران - 48170 / 184148
1391/ 9/ 21 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1219 - 27 /9 /1391
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت - /217618ت 48495ك
7 /11 /1391 اجرا شده است رديف 5 جدول نسخ مي شود

1220 - 3 /10 /1391
هيات وزيران - 200606 /ت 48253هـ
12 /10 /1391 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1221 - 5 /12 /1391
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 9948 /ت 43991ك
24 /1 /1392 انحلال شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور و انتقال وظايف حاكميتي آن به وزارت كشور مصوب 11 /3 /1394 كل مصوبه نسخ مي شود

1222 - 13 /12 /1391
هيات وزيران - 262769 /ت 48131هـ
29 /12 /1391 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1223 - 27 /12 /1391
هيات وزيران - 262645 /ت 48485هـ
28 /12 /1391 اجرا شده است رديف 4 جدول بند 1 نسخ مي شود

1224 - 28 /12 /1391
هيات وزيران - 68836 /ت 49190هـ
25 /3 /1392 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1225 - 26 /3 /1392
هيات وزيران - 85315 /ت 48253هـ
11 /4 /1392 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1226 - 3 /6 /1392
هيات وزيران - 113293 /ت 49074هـ
4 /6 /1392 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود با تاكيد بر بند 4 تصويبنامه تنقيحي حاضر

1227 - 17 /6 /1392
هيات وزيران - 117529 /ت 49567هـ
19 /6 /1392 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1228 - 11 /3 /1393
هيات وزيران - 28638 /ت 50451هـ
18 /3 /1393 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1229 - 11 /8 /1393
هيات وزيران - 94542 /ت 51058هـ
20 /8 /1393 اجرا شده است رديف 6 جدول نسخ مي شود

1230 - 27 /12 /1393
هيات وزيران - 161251 /ت 51309هـ
28 /12 /1393 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1231 - 6 /3 /1394
هيات وزيران - 51858 /ت 49114هـ
25 /4 /1394 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1232 - 11 /6 /1394
هيات وزيران - 78221 /ت 52219هـ
17 /6 /1394 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1233 - 8 /7 /1394
هيات وزيران - 89489 /ت 52464هـ
11 /7 /1394 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1234 - 11 /7 /1395
هيات وزيران - 86231 /ت 53516هـ
18 /7 /1395 اجرا شده است بند 7 فهرست مصوبه نسخ مي شود

1235 - 14 /9 /1395
هيات وزيران - 114218 /ت 53795هـ
17 /9 /1395 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1236 - 31 /3 /1396
هيات وزيران - 37947 /ت 54421هـ
3 /4 /1396
اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1237 - 11 /4 /1396
هيات وزيران - 42618 /ت 54447هـ
14 /4 /1396 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1238 - 13 /10 /1396
هيات وزيران - 129648 /ت 54874هـ
17 /10 /1396 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1239 - 1 /11 /1396
هيات وزيران - 141652 /ت 54743هـ
9 /11 /1396 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1240 - 15 /11 /1396
هيات وزيران - 146606 /ت 54920 هـ
17 /11 /1396 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1241 - 2 /3 /1397
هيات وزيران - 26382 /ت 55409هـ
5 /3 /1397 اجرا شده است كل مصوبه نسخ مي شود

1242 19 /10 /1397
هيات وزيران
- 140212 /ت 56168هـ
22 /10 /1397 بند 10 نسخ مي شود

1243 22 /12 /1397
هيات وزيران
- 175622 /ت 55623هـ
26 /12 /1397 كل مصوبه نسخ مي شود

1244 19 /10 /1397
هيات وزيران
- 158235 /ت 56184هـ
28 /11 /1397 كل مصوبه نسخ مي شود

پيوست 2)- مصوبات معتبر

1 - قرار گرفتن آموزشگاه هاي اختصاصي راه آهن تابع بنگاه راه آهن - 18 /4 /1328
هيات وزيران - 480 /4971
21 /4 /1328 كل مصوبه

2 - اصلاح تصويبنامه شماره 12605 مورخ 25 /8 /1328 در خصوص بارگيري و تخليه كشتي ها و حمل ونقل و حفاظت كالاها در بنادر و محوطه بندر - 14 /9 /1328
هيات وزيران - 13523
15 /9 /1328 قسمت پاياني (مرتبط با راه آهن) از بند 2

3 - تصويبنامه راجع به مستقل شدن ارتباطات راه آهن با كليه اعتبارات و سازمان از اداره برق - 19 /12 /1332
هيات وزيران - 43430 /1188
22 /11 /1332 كل مصوبه

4 - نامگذاري ايستگاه هاي راه آهن شاهرود - مشهد - 4 /5 /1334
هيات وزيران - 552 /8774
5 /5 /1334 كل مصوبه

5 - نامگذاري ايستگاه هاي راه آهن ميانه به تبريز - 11 /6 /1334
هيات وزيران - 11416 /712
12 /6 /1334 كل مصوبه

6 - تصويبنامه در خصوص موافقت نامه ترانزيت بين دولتين ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي - 26 /5 /1342
هيات وزيران - 8568
30 /3 /1342 كل مصوبه در حال حاضر وظايف شركت سهامي معاملات خارجي به شركت بازرگاني دولتي ايران واگذار شده است.

7 - اجازه سكونت كاركنان راه آهن در منازل و ساختمان هاي سازماني راه آهن تا زمان داشتن سمتي كه مستلزم داشتن خانه سازماني باشد - 4 /6 /1342
هيات وزيران - 9148
10 /6 /1342 كل مصوبه

8 - اجراي آيين نامه گذرگاه هاي راه آهن در سراسر راه آهن دولتي ايران - 13 /6 /1342
هيات وزيران - 5414
16 /6 /1342 كل مصوبه

9 - تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن با اصلاحات بعدي - 2 /3 /1343
هيات وزيران - ------- مواد زير با لحاظ تنقيحات مندرج در ستون ملاحظات، معتبر است:
ماده 1 و تبصره آن -
ماده 4 – ماده 5 و تبصره آن - ماده 8- ماده 9 و 3 تبصره آن- ماده 10- ماده 11 و تبصره هاي آن با اصلاحي 10 /8 /1371 – ماده 12- مواد 16 و 17، 18 -تبصره 1 و 2 ماده 21- مواد 22 و 23 - 25 - 27 و تبصره آن - ماده 29 – ماده 34 و تبصره هاي آن – مواد 35 و 36 – ماده 37 (اصلاحي 10 /2 /1368)-38 – 39- 40 – 41 - 42- 43 - مواد 44 و 45 –– ماده 47 - ماده 49 اصلاحي 10 /2 /1368 و تبصره الحاقي ماده 49 مصوب 4 /6 /1369- ماده 50 – ماده 51 اصلاحي 10 /2 /1368 و تبصره 1 ماده 51 اصلاحي 10 /2 /1368 و تبصره 2 ماده 51- ماده 52 اصلاحي 10 /2 /1368 – مواد 53 – 54- 56 – 57- 58 - 59 – ماده 60 اصلاحي 10 /2 /1368- مواد 61 الي 65- ماده 66 اصلاحي 10 /2 /1368 و تبصره آن– مواد 67 الي 83 - 85 – 86 – 87 - ماده 89 و تبصره آن اصلاحي 13 /4 /1372 – مواد 90، 91، - 95 الي100– تبصره هاي 1و 2 ماده 101 - مواد 103 الي 108 – مواد 110 الي 114 – ماده 117 و 118 –ماده 119- ماده 121- مواد 122 الي 124 – ماده 126 و تبصره آن – ماده 128- ماده 130 و تبصره آن – مواد 131 الي 135 – مواد 138 و 139 – ماده 141 و تبصره آن – مواد 143 الي 147 – ماده 149 و تبصره 1 آن – تبصره 2 الحاقي 26 /11 /1368 ماده 149 – مواد 150 الي 157 – ماده 158 اصلاحي 3 /10 /1376 و تبصره 1 آن – مواد 160 الي 162 –– ماده 164 و تبصره هاي 1 و 2 آن – مواد 165 الي 177- مواد 180 الي 182 - ضميمه شماره يك اجزاي ياد شده، با اعمال تنقيح هاي زير معتبر مي باشد:
- از تبصره ماده 1، عبارت "و كارمزد....پرداخت مي نمايد" حذف مي شود
- از تبصره 1 ماده 21 عبارت «چنانچه براي حمل خودروها. .. تا آخر بند د » حذف مي شود.
- عبارت « راه آهن كرايه و حق توقف و مبلغ هزينه هاي فوق العاده قطارهاي خصوصي را بنا بر نرخي كه قبلا به تصويب هيئت مديره راه آهن رسيده است تعيين و منظور خواهد نمود.» از انتهاي ماده 25 حذف مي شود
- در ماده 37 از عبارت «بابت كرايه» تا عبارت «دريافت مي شود» حذف مي شود .
-«قسمت كرايه» از متن ماده 47 نسخ شده است.
- در ماده 49 عبارت «وكرايه هر يك از اين حيوانات به ماخذ نرخ يكصد كيلومتر يا كسر 100 ريال محسوب» حذف مي شود .
- در ماده50 عبارت «و كرايه به مأخذ دو برابر نرخ توشه (ماده ٤٦) دريافت» حذف مي شود.
- در ماده 51 «،كرايه آن براي واگن هاي دو محوره از قرار واگن كيلومتر 40 ريال و براي واگن هاي چهارمحوره از قرار واگن كيلومتر 60 ريال و براي واگن هاي يخچال دار چهارمحوره موتوردار از قرار واگن كيلومتر 100 ريال است» حذف مي شود.
- در ماده 118 عبارت «در هر حال نرخ كرايه را به همان ميزان مندرج در ماده 109 محسوب خواهد نمود» حذف مي شود .
- در ماده 121 عبارت «كرايه بر مبناي نرخ طبقه 1 و» حذف مي شود.
- در ماده 122 عبارت"بابت ... خواهد شد" حذف مي شود.
- در ماده 123عبارت (ماده 137) حذف مي شود
- در ماده 124 عبارت «بر طبق تعرفه» حذف مي شود
- در ماده 126 عبارت "بماخذ. .. ..از طبقه يك" حذف مي شود.
- در متن ماده 132 عبارت «نرخ كرايه» و «دو برابر نرخ حمل كالاي طبقه 1» حذف شود.
- از صدر ماده 148 عبارت «بشرح زير» و بندهاي 1 و 2 حذف مي شود.
- در ماده 164 عبارت «اين تعرفه» از انتهاي پارگراف اول حذف مي شود.
- از صدر ماده 164 عبارت «كرايه آن طبق مقررات اين تعرفه احتساب و دريافت مي شود.» حذف مي شود.

10 - تصويبنامه راجع به بودجه سال 1346 راه آهن دولتي ايران - 9 /2 /1346
هيات وزيران - 1752 /110
9 /2 /1346 تبصره هاي 4 ، 5 و 6

11 - آيين ‏نامه اجرايي قانون حفظ نباتات - 4 /10 /1346
هيات وزيران - 766 /45310
4 /10 /1346 بند الف ماده 14، ماده 15، ماده 54

12 - آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري - 24 /6 /1352
هيات وزيران - 13436
25 /6 /1352 ماده 3

13 - تصويبنامه درباره تغيير نام شهر و ايستگاه راه آهن خسروشاه به خسروشهر و زارعي - 21 /7 /1358
هيات وزيران - 54600
1 /8 /1358 بند 1

14 - پرداخت غرامت به منظور جبران صدماتي كه در حين انجام وظيفه به كارمندان گردد
- 21 /4 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 6984
25 /4 /1359 كل مصوبه

15 - آيين نامه اجرايي تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور - 7 /5 /1363
هيات وزيران - 42014
26 /5 /1363 بند الف ماده 16

16 - اجازه اجراي طرح ‏هاي مربوط به راه آهن جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت مهلت هاي مقرر در تبصره ۳ اصلاحي ماده ۶۳ آيين نامه اجراي قانون اراضي شهري - 4 /7 /1363
هيات وزيران - 44830
15 /7 /1363 كل مصوبه

17 - آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني - 19 /10 /1363
هيات وزيران - 76358
10 /11 /1363 تبصره 2

18 - آيين نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسسات كه خدمات آنها در داخل شهرها و محدوده روستاها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي باشد - 4 /11 /1366
هيات وزيران - 14202 /ت 993
17 /11 /1366 جزء 6 بند الف ماده 4

19 - اقدامات وزارت راه و ترابري با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به اجراي تصميمات گرفته شده در مورد استان قم - 4 /5 /1368
هيات وزيران - 7064ـ13 /ت 543م ن
14 /5 /1368 بند 3

20 - آيين‏ نامه مالي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) - 11 /6 /1369
هيات وزيران - 110078 /ت 316هـ
24 /8 /1369 كل مصوبه

21 - آيين نامه معاملات شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) - 11 /6 /1369
هيات وزيران - 67334 /ت 249هـ
7 /7 /1369 كل مصوبه غير از موارد نسخ شده به شرح توضيحات معتبر است. از انتهاي بند 1 ماده 4 عبارت «مناقصه محدود و يا» ، از بند 3 ماده 4 عبارت «مناقصه يا» ، ماده 9 و تبصره هاي آن ، ماده 10 و تبصره هاي آن و ماده 11 نسخ شده است.

22 - آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص ) - 1 /12 /1369
هيات وزيران - 151204 /ت 515هـ
22 /12 /1369 مواد 1 – 2- 3 – 7-تبصره 2 ماده 8- 9- بند 8 ماده 11 – تبصره 2 ماده 12 – ماده 13- مواد23، 28و تبصره آن، 49 ، 53 و تبصره ماده 54 در مورد خوابگاه ها و مواد 59 و 60-
(با اصلاحات بعدي) بند 2 ماده 8 و ماده 13 آيين نامه استخدامي راه آهن ج .ا.ا تنها در مورد خروج از خدمت نيروهاي ثابت شركتي (و نه بكارگيري جديد در اين قالب) معتبر تلقي مي شود.

23 - اجازه اقدام نسبت به مذاكره و انعقاد موافقت ‏نامه ‏‏هاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري روسيه و اوكراين، گرجستان و.... - 6 /3 /1371
هيات وزيران - 1679 ـ 71 /م /ت 102هـ
17 /3 /1371 كل مصوبه

24 - تغيير ماده 11 مقررات مربوط به تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن - 10 /8 /1371
هيات وزيران - 26706 /ت 388هـ
24 /8 /1371 كل مصوبه

25 - اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن - 12 /12 /1371
هيات وزيران - 1480 /ت 582هـ
31 /1 /1372 بند 2 ماده 6

26 - تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 89 تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن و تبصره آن - 13 /4 /1372
هيأت وزيران - 6327 /ت 124هـ
22 /4 /1372 كل مصوبه

27 - اصلاح ماده 49 آئين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 17 /6 /1372
هيات وزيران - 10464 /ت 213هـ
12 /7 /1372 كل مصوبه

28 - آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري - 24 /12 /1372
هيات وزيران - 15347 /ت 418هـ
16 /1 /1373 ماده 2

29 - آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 14 /1 /1373
هيات وزيران - 1395 /ت 16هـ
6 /2 /1373 ماده 13

30 - آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب ۱۳۷۰- - 15 /4 /1373
هيات وزيران - 4221 /ت 145هـ
21 /4 /1373 مواد 2 و 3

31 - تصويبنامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور در راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 11 /11 /1374
هيات وزيران - 36438 /ت 13016هـ
17 /11 /1374 كل مصوبه

32 - استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار - 22 /1 /1375
هيات وزيران - 603 /ت 15360هـ
26 /1 /1375 بندهاي 1 و 3 و 4
(با اصلاحات بعدي)

33 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تانزانيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 24 /5 /1375
هيات وزيران - 3764 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 جز ء چ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8، بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

34 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5717 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 جز ء چ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8، بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

35 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 25 /6 /1375
هيات وزيران - 6815 /ت 15907هـ
26 /6 /1375 جز ء چ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8، بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

36 - اصلاح بند 3 تصويبنامه استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار - 4 /9 /1375
هيات وزيران - 105071 /ت 17057هـ
11 /9 /1375 كل مصوبه

37 - آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز - 1 /12 /1375
هيات وزيران - 51867 /ت 17323هـ
30 /1 /1376 ماده 11 بند الف و ت
(با اصلاحات بعدي)

38 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بنگلادش به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1 /4 /1376
هيات وزيران - 124693 /ت 15856هـ
28 /4 /1376 جزء خ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8 بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

39 - تصويب نامه در خصوص بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۷۹- - 23 /2 /1380
هيات وزيران - 8259 /ت 24631هـ
30 /2 /1380 جزء 1 و 2 بند الف و بند ب

40 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت اخذ شده از موسسات خارجي بين المللي جهت طرح ساختمان سد و نيروگاه طالقان، خريد 6 دستگاه ترانسفورماتور پست هاي فشارقوي و 5 دستگاه ماشين نيمه سنگين به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 6 /4 /1380
هيات وزيران - 16442 /ت 24826هـ.
13 /4 /1380 جزء 3 بند الف

41 - آيين نامه ساماندهي، بهسازي و عمران مساجد كشور - 8 /4 /1376
هيات وزيران - 56836 /ت 17785هـ
22 /4 /1376 ماده 1

42 - اصلاح ماده 158 تعرفه راه آهن مصوب 1343 - 3 /10 /1376
هيأت وزيران - 74236 /ت 18767هـ
7 /10 /1376 كل مصوبه

43 - مجوز به وزارت اقتصاد و دارايي براي امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند - 13 /2 /1377
هيات وزيران - 102208 /ت 19507هـ
15 /2 /1377 جز ء چ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8 بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

44 - آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالا هاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران - 18 /5 /1377
هيات وزيران - 38582 /ت 19786هـ
30 /9 /1377 مواد 11 و 12

45 - تصويب نامه در خصوص تغييرات جداول مقررات صادرات و واردات - 27 /12 /1379
هيات وزيران - 1501 /ت 24403هـ
22 /1 /1380 رديف 1 جدول فهرست تغييرات

46 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ گرديده به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 22 /3 /1379
هيات وزيران - 11964 /ت 23032هـ
28 /3 /1379 جزء هاي 36، 37 و 40 بند الف

47 - تصويب نامه در خصوص شركت ‏هاي مادرتخصصي
- 7 /5 /1380
هيات وزيران - 21192 /ت 24246هـ
20 /5 /1380 بندهاي 1 الي 7 و رديف 42 فهرست شماره 1 پيوست و رديف هاي 1، 2، 3و 4 از فهرست شماره 2 پيوست

48 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور جهت شركت صنعتي و معدني چادرملو و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 2 /5 /1381
هيات وزيران - 119227 /ت 26858هـ
6 /5 /1381 جزء 4 بند الف

49 - اجازه خريد 138 دستگاه واگن مسافري و 12 دستگاه واگن رستوران و قطعات يدكي از شركت گلدن سورس اينترنشنال كشور چين از طريق ترك تشريفات مناقصه - 5 /5 /1381
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 27859 /ت 27157ك
31 /6 /1381 كل مصوبه
(با اصلاحات بعدي)

50 - اصلاح آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز - 29 /10 /1381
هيات وزيران - 51545 /ت 24713هـ
2 /11 /1381 بندهاي 5 و 6

51 - اصلاح تصويبنامه اجازه خريد 138 دستگاه واگن مسافري و 12 دستگاه واگن رستوران و قطعات يدكي از شركت گلدن سورس اينترنشنال كشور چين از طريق ترك تشريفات مناقصه - 15 /11 /1381
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 54574 /ت 27985ك
15 /11 /1381 كل مصوبه

52 - آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 1379 - 16 /11 /1381
هيات وزيران - 36164 /ت 25088هـ
26 /11 /1381 كل مصوبه
(با اصلاحات بعدي)

53 - آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راه ها و راه آهن ـ مصوب 1379ـ - 16 /11 /1381
هيات وزيران - 35216 /ت 25088هـ
26 /11 /1381 كل مصوبه

54 - آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران - 4 /12 /1381
هيات وزيران - 48013 /ت 23251هـ
11 /12 /1381 بند پ ماده 6

55 - تصويب نامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي خريد پنج دستگاه ماشين تعمير و نگهداري خطوط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از مؤسسات خارجي و بين المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود و زارت امور اقتصادي و دارايي - 14 /12 /1381
هيات وزيران - 62769 /ت 28237هـ
19 /12 /1381 كل مصوبه

56 - طرح جامع امداد و نجات كشور - 17 /1 /1382
هيات وزيران - 2282 /ت 24412هـ
23 /1 /1382 ماده 51

57 - اجازه خريد 738 قلم قطعات يدكي GT26 از شركت الكتريك اندديزل انگلستان از طريق ترك تشريفات مناقصه به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 12 /3 /1382
هيات وزيران - 8986 /ت 28686ك
12 /3 /1382 كل مصوبه

58 - اجازه تضمين جهت خريد تجهيزات الكتريكي و باس داكت گازي نيروگاه آبي مسجدسليمان و خريد چهار دستگاه ماشين زيركوب توسط راه آهن به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 28 /8 /1382
هيات وزيران - 45925 /ت 29705هـ
3 /9 /1382 جزء 2 بند الف

59 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور جهت طرح ‏هاي خريد يك دستگاه ماشين بازرسي و تعمير پل و يك دستگاه ماشين اندازه گيري خط از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 12 /11 /1382
هيات وزيران - 59514 /ت 30037هـ
18 /11 /1382 كل مصوبه

60 - انجام اقداماتي توسط دستگاه‏ هاي اجرايي جهت حل مشكلات موجود و پي ريزي توسعه شهرستان هاي آبادان و خرمشهر با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي برنامه ريزي استان خوزستان - 10 /12 /1382
هيات وزيران - 64106 /ت 28854هـ
18 /12 /1382 جزء هاي ب، د و هـ بند 6

61 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي طرح خريد ۴۰ دستگاه واگن ترن ست توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 17 /12 /1382
هيات وزيران - 67203 /ت 30253هـ
18 /12 /1382 كل مصوبه

62 - تعيين برنامه جامع توسعه صادرات كشور - 9 /1 /1383
هيات وزيران - 384 /ت 30254هـ
22 /1 /1383 بندهاي 2 و 5

63 - اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 16 /2 /1383
هيات وزيران - 12722 /ت 30207هـ
6 /4 /1383 تبصره ماده 5،

بند هاي 1، 2 و 8 ماده 6
(با اصلاحات بعدي)

64 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تأمين مالي طرح خريد ريل از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 23 /2 /1383
هيات وزيران - 5542 /ت 30603هـ
27 /2 /1383 بند الف

65 - آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران - 3 /4 /1383
هيات وزيران - 20637 /ت 28437هـ
23 /4 /1383 ماده 11

66 - ضوابط ملي آمايش سرزمين - 6 /8 /1383
هيات وزيران - 41279 /ت 31611هـ
4 /9 /1383 بند 28 ماده 1

67 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 15 /9 /1383
هيات وزيران - 50645 /ت 31861هـ
21 /9 /1383 جزء هاي 5 و 6 بند الف

68 - اجازه امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ همكاري حمل و نقل ريلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان به وزارت راه و ترابري - 27 /10 /1383
هيات وزيران - 63645 /ت 32068هـ
1 /11 /1383 كل مصوبه

69 - اجازه خريد قطعات يدكي پروژه ري - شاهرود توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت آلكاتل آلمان از طريق ترك تشريفات مناقصه - 27 /11 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - /73437ت 32545ك
25 /12 /1383 كل مصوبه

70 - اجازه خريد چهارصد و شصت قلم قطعات جي.ام (GM) توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از كمپاني EDL انگلستان از طريق ترك تشريفات مناقصه - 27 /11 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 73434 /ت 32546ك
25 /12 /1383 كل مصوبه

71 - اجازه خريدكسري قطعات يدكي براي بازسازي 62 دستگاه لكوموتيو GM توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت اند ديزل انگلستان از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 113 /ت 32696ك
24 /1 /1384 كل مصوبه

72 - اجازه خريد 607 قلم قطعات يدكي لكوموتيو هيتاچي توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت ماروبني ژاپن از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 121 /ت 32699ك
24 /1 /1384 كل مصوبه

73 - اجازه خريد 200 دستگاه لكوموتيو مسافري و باري توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت‏ هاي مپنا و مپنااينترنشنال از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 111 /ت 32695ك
24 /1 /1384 كل مصوبه

74 - اجازه خريد 856 قلم قطعات يدكي لكوموتيو GE توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت ايدروهندلز آلمان از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 1748 /ت 32752ك
4 /2 /1384 كل مصوبه

75 - اجازه خريد قطعات يدكي ماشين آلات خطي راه آهن توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت پلاسر اتريش از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 1745 /ت 32751ك
4 /2 /1384 كل مصوبه

76 - اجازه افزايش 25 % قرارداد خريد 150 دستگاه واگن مسافري و رستوران توسط شركت قطارهاي مسافري رجاء از شركت گلدن سورس اينترنشنال چين از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 1746 /ت 32750ك
4 /2 /1384 كل مصوبه

77 - تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري براي تامين مالي طرح‏ هاي خريد قطعات يدكي ماشين آلات خطي راه آهن، تجهيزات نيروگاهي - 14 /1 /1384
هيات وزيران - 4438ت 32664هـ
17 /2 /1384 جزءهاي 1 و 2 بند الف

78 - اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري براي تامين مالي طرح ‏هاي خريد چندين دستگاه TBM واگن مسافري و طرح آزادراه تهران - شمال - 5 /5 /1384
هيات وزيران - 28525 /ت 33528هـ
10 /5 /1384 بند 3

79 - آيين نامه راهنمايي و رانندگي
- 18 /3 /1384
هيات وزيران - 20873 /ت 29169هـ
8 /4 /1384 رديف هاي 22، 51 و 58 ماده 1،بند ب ماده 135، بند ث ماده 161، ماده 162، بند ت ماده 163، مواد 195، 196 و 197

80 - اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 1379 - 5 /5 /1384
هيات وزيران - 28492 /ت 32648هـ
10 /5 /1384 كل مصوبه

81 - اختصاص مبلغ پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي طرح ‏هاي نوسازي و خريد ناوگان حمل و نقل - 13 /7 /1384
هيات وزيران - 37701 /ت 33915هـ
19 /7 /1384 بند 1 و 2

82 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان خراسان جنوبي در خصوص راه آهن - 25 /8 /1384
هيات وزيران - 50898 /34078
29 /8 /1384 كل مصوبه

83 - انجام مطالعات امكان سنجي طرح احداث راه آهن ايلام در لايحه بودجه سال 1385 - 23 /9 /1384
هيات وزيران - 58325 /34178
23 /9 /1384 بند 13

84 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان سيستان و بلوچستان در خصوص راه آهن - 5 /10 /1384
هيات وزيران - 62336 /34226
6 /10 /1384 كل مصوبه

85 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه ها و توافق ‏هاي بين استانداري قم و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اختصاص مبالغي به منظور احداث ساختمان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و كمك به صندوق وام طلاب - 15 /10 /1384
هيات وزيران - /73955 /34341
12 /11 /1384 رديف 6 جدول بند 1 پيوست 5

86 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح‏ هاي اجرايي و احداث راه، بزرگراه، راه آهن، توسعه بنادر تجاري و پايانه هاي بار و مسافر در استان هرمزگان - 22 /10 /1384
هيات وزيران - 34367 /69315
28 /10 /1384 بند 3

87 - آيين نامه ارتقاي منزلت واعطاي تسهيلات اجتماعي - فرهنگي - رفاهي به بازنشستگان (60 ) سال به بالا (پيشكسوتان) - 25 /10 /1384
هيات وزيران - 67115 /ت 33874هـ
10 /11 /1384 تبصره ماده 5

88 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان هرمزگان در خصوص راه آهن - 3 /11 /1384
هيات وزيران - 70782 /34367
5 /11 /1384 كل مصوبه

89 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان چهار محال و بختياري در خصوص راه آهن - 10 /12 /1384
هيات وزيران - 82855 /34597
14 /12 /1384 كل مصوبه

90 - تصويب نامه راجع به تأمين مالي طرح خريد شش دستگاه واگن مولد برق - 14 /12 /1384
هيات وزيران - 87611 /ت 34681هـ
23 /12 /1384 بندهاي 1 و 2

91 - اتخاذ تصميماتي در خصوص اجراي طرح‏ هاي راه و ترابري در استان لرستان - 23 /12 /1384
هيات وزيران - 87541 /34682
23 /12 /1384 جزء ه از بند 1 و بند 2

92 - تكميل مطالعات راه آهن بوشهر – شيراز و بطرح در كميسيون ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در نيمه اول سال 1385 - 23 /12 /1384
هيات وزيران - 76402 /34512
14 /9 /1385 بند 1

93 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان گلستان در خصوص راه آهن - 28 /12 /1384
هيات وزيران - 89196 /34716
28 /12 /1384 كل مصوبه

94 - اجراي طرح هاي مربوط به راه آهن، بهسازي راه ها و تكميل فرودگاه ياسوج در استان كهگيلويه و بويراحمد - 7 /1 /1385
هيات وزيران - 4874 /34790
22 /1 /1385 بند 1

95 - اختصاص مبلغ پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي بازسازي و نو سازي ريل و تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي به وزارت راه و ترابري - 16 /1 /1385
هيات وزيران - 11335 /ت 34915هـ
9 /2 /1385 كل مصوبه

96 - اجراي طرح هاي احداث، تكميل و بهسازي راه ها، فرودگاه و راه آهن در استان خراسان رضوي - 24 /1 /1385
هيات وزيران - 14691 /34871
17 /2 /1385 رديف هاي 6-2، 11- 2، و -5- 4 - 3- بند الف

97 - مطالعه امكان سنجي اتصال شهرستانهاي خدابنده و ماهنشان به شبكه راه آهن شمالغرب كشور در سال 1385 و پيش بيني اعتبار آن - 23 /2 /1385
هيات وزيران - 17078 /34944
24 /2 /1385 بندهاي 5 ، 6 و 7

98 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي مطالعه، احداث و تجهيز راه، راه آهن و فرودگاه در استان مركزي - 28 /2 /1385
هيات وزيران - 22615 /35130
6 /3 /1385 جزء 8 و 11 از بند الف

99 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح هاي اتصال محور راه آهن خرمشهر - شلمچه به محور شلمچه - بصره و محور راه آهن اراك - كرمانشاه - خسروي به محور خانقين – بغداد - 31 /2 /1385
هيات وزيران - 22717 /ت 34153هـ
6 /3 /1385 بندهاي 1 ، 2 و 4

100 - اصلاح بند ( 4 ) تصويب نامه شماره 603 /ت 15360ه‍ مورخ 26 /1 /1375 راجع به استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار - 10 /3 /1385
هيات وزيران - 26483 /ت 33636هـ
17 /3 /1385 كل مصوبه

101 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به مطالعه و اجراي طرح هاي احداث، تكميل و بهسازي راه ها، راه آهن و فرودگاه در استان قزوين - 19 /3 /1385
هيات وزيران - 32300 /35246
30 /3 /1385 جزء ح بند 1

102 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري براي اجراي طرح احداث راه آهن غرب كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 11 /4 /1385
هيات وزيران - 35756 /ت 35390هـ
14 / 4 /1385 كل مصوبه

103 - افزايش اعتبار مورد نياز پروژه راه آهن اراك – ملاير در لايحه متمم قانون بودجه سال 1385 - 21 /4 /1385
هيات وزيران - 36971 /35341
12 /4 /1385 بند د

104 - تامين اعتبار و اختصاص مبالغي براي احداث، تكميل، تجهيز و يا توسعه پروژه هاي تملك دارايي استان آذربايجان شرقي و عملياتي كردن پروژه هاي مورد توافق با استانداري استان مذكور - 22 /4 /1385
هيات وزيران - 46932 /35475
28 /4 /1385 رديف 1 جدول

105 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به مطالعه، تجهيز، تكميل و بهسازي راه ها، راه آهن و فرودگاه در استان آذربايجان شرقي - 22 /4 /1385
هيات وزيران - 48591 /35475
1 /8 /1385 بند ز
و بند ل

106 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان خراسان شمالي در خصوص راه آهن - 21 /5 /1385
هيات وزيران - 57259 /35648
21 /5 /1385 كل مصوبه

107 - افزايش اعتبار اجراي پروژه راه آهن اردبيل در لايحه متمم بودجه - 1 /6 /1385
هيات وزيران - 63215 /35702
5 /6 /1385 بند ج

108 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان آذربايجان غربي - 11 /6 /1385
هيات وزيران - 69599 /35780
14 /6 /1385 بند 10

109 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي انجام مطالعه كمربندي رباط كريم و پروژه بهسازي مسير محور شهريار به چيتگر و پل روگذر راه آهن در استان تهران - 27 /6 /1385
هيات وزيران - 91953 /36022
1 /8 /1385 بند 2

110 - اجازه امضاي موافقتنامه بين دولتي شبكه راه آهن سراسري آسيايي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 17 /8 /1385
هيات وزيران - 101914 /ت 36174هـ
22 /8 /1385 كل مصوبه

111 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان كردستان در خصوص راه آهن - 1 /9 /1385
هيات وزيران - 106863 /36264
1 /9 /1385 كل مصوبه

112 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از موسسات خارجي و بين المللي به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 6 /10 /1385
هيات وزيران - 110430 /ت 36393هـ
13 /10 /1385 بند 3

113 - تسريع در احداث راه آهن خرمشهر – شلمچه و حذف مشاركت در قانون بودجه سال 1386 - 25 /10 /1385 هيات وزيران - 137246 /36514
25 /10 /1385 بندهاي 4 و 5

114 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان گيلان در خصوص راه آهن - 13 /12 /1385 هيات وزيران - 166265 /36895
14 /12 /1385 كل مصوبه

115 - تسريع در تكميل و توسعه مركز خدمات و تعميرات راه آهن در استان يزد، انجام مطالعه مقدماتي و امكان سنجي احداث راه آهن يزد – شيراز تا پايان سال 1386، مطالعه انتقال راه آهن شهر يزد از مركز شهر به خلد برين در شمال شهر و انجام مطالعه مقدماتي و امكان سنجي دو خطه كردن راه آهن اردكان – بافق - 29 /1 /1386
هيات وزيران - 11098 /37018
1 /2 /1386 بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 و 5

116 - پيش بيني اعتبار لازم جهت اتمام پروژه راه آهن شيراز – اصفهان پايان سال 1387 ، مطالعه راه آهن شيراز – بوشهر – عسلويه و شروع عمليات اجرايي آن در سال 1386 ، انجام مطالعات امكان سنجي راه آهن گل گهر به محور اصفهان – شيراز و زاد محمود لار – لامرد – عسلويه در سال 1386 و مطالعه راه آهن شيراز – بندرعباس از مسيرهاي پيشنهادي ( استهبان، داراب و فساء، لار) - 11 /2 /1386
هيات وزيران - 18754 /37192
12 /2 /1386 بندهاي 8 و 9 و 10 و 16

117 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي بهسازي و احداث راهها، راه آهن و فرودگاه دراستان كرمان - 14 /2 /1386
هيات وزيران - 22 /2 /1386
37293 /24858 جزء هاي 8، و 13 و 19 از بند الف

118 - آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - 2 /3 /1386
هيأت وزيران - 59879 /ت 37110هـ
19 /4 /1386 بند ز ماده 1
با اصلاحات بعدي

119 - موظف نمودن وزارت راه وترابري به اجراي طرحهاي بهسازي واحداث راهها، راه آهن و فرودگاه در استان اصفهان - 6 /3 /1386
هيات وزيران - 42732 /37485
22 /3 /1386 بندهاي 1، 5، 7 و 8

120 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي بهسازي و احداث راهها، راه آهن و فرودگاه در استان سمنان - 23 /3 /1386
هيات وزيران - 51499 /37588
6 /4 /1386 جزء هاي 16 17– 19 – 20 – 21 - 22 و 24 از بند الف مصوبه

121 - آيين نامه اجرايي كميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن - 24 /5 /1386
هيات وزيران - 87135 /ت 35220هـ
31 /5 /1386 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

122 - تعيين مشاغل سخت و زيان آور در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 13 /8 /1386
هيات وزيران - 133358 /ت 38208هـ
21 /8 /1386 كل مصوبه

123 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان خراسان جنوبي - 17 /8 /1386
هيات وزيران - 136448 /38589
26 /8 /1386 بند 5 و 1

124 - آيين نامه ساماندهي پوشش فراگير خدمات فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني كشور - 4 /9 /1386
هيات وزيران - 155081 /ت 34389هـ
25 /9 /1386 بند ج ماده 1، زير جزء 8 بند ج ماده 1، ماده 16

125 - تسريع در اجراي خط راه آهن استان اردبيل - 10 /9 /1386
هيات وزيران - 145600 /38706
11 /9 /1386 جزء الف بند 1

126 - تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست - 18 /9 /1386
هيات وزيران - 158823 /ت 38859هـ
1 /10 /1386 جزء هاي هـ و ط بند 1

127 - تكميل مطالعات راه آهن ايلام - 24 /9 /1386
هيات وزيران - 154569 /38772
25 /9 /1386 بند 10

128 - اجراي طرحهاي احداث راه، راه آهن، فرودگاه، نوسازي ناوگان حمل و نقل كشتيراني و تكميل اسكله والفجر در استان بوشهر - 11 /11 /1386
هيات وزيران - 188223 /39128
20 /11 /1386 بند 7 و 3

129 - اصلاح تصويب نامه موضوع موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان خراسان جنوبي - 24 /11 /1386
هيات وزيران - 192967 /38791
28 /11 /1386 بند 1

130 - اجازه مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست - 29 /11 /1386
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 693 /ت 38864ك
10 /1 /1387 رديف 4 فهرست پيوست

131 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن و فرودگاه در استان يزد - 1 /12 /1386
هيات وزيران - 235416 /42038
14 /12 /1387 بند 12

132 - تكميل خط دوم راه آهن بافق – بندرعباس از محل اعتبارات ملي و اعتبارات قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت تا پايان سال 1387 - 14 /12 /1386
هيات وزيران - 203930 /39246
14 /12 /1386 بند 3

133 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن و احداث فرودگاه در استان خراسان رضوي - 22 /1 /1387
هيات وزيران - 13255 /39570
3 /2 /1387 بندهاي 1، 2، و 17

134 - موظف بودن وزارت راه و ترابري نسبت به اجراي تصميمات متخذه در استان قم - 11 /2 /1387
هيات وزيران - 18343 /39608
11 /2 /1387 بندهاي 3، 4، 7، 9، 10 و 11

135 - تكميل راه آهن ملاير در سال 1387 - 16 /2 /1387
هيات وزيران - 20766 /39652
17 /2 /1387 بندهاي 7 و 8

136 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي بهسازي راهها و احداث راه آهن و مركز هواشناسي در استان گلستان - 26 /2 /1387
هيات وزيران - 36534 /39849
11 /3 /1387 بند 2

137 - انجام مطالعات تكميلي پروژه راه آهن سراسري اصفهان – خوزستان از طريق استان چهار محال و بختياري و پيش بيني اعتبار آن در سال 1388 - 5 /4 /1387
هيات وزيران - 49216 /40076
5 /4 /1387 بند 6

138 - تكميل مطالعات اتصال مركز استان كهگيلويه و بوير احمد به شبكه ريلي كشور در سال 1387 و پيش بيني اعتبار در لوايح بودجه سالانه - 19 /5 /1387
هيات وزيران - 78411 /40445
20 /5 /1387 بند 1

139 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان مركزي - 3 /6 /1387
هيات وزيران - 99513 /40652
18 /6 /1387 بندهاي 8، 9 و 16

140 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راهها، اسكله ها و خطوط راه آهن در استان گيلان - 25 /7 /1387
هيات وزيران - 137310 /41147
9 /8 /1387 بندهاي 9 و 16

141 - مصوبه سفر رياست جمهوري به استان خراسان شمالي در خصوص راه آهن - 28 /7 /1387
هيات وزيران - 128344 /41044
29 /7 /1387 كل مصوبه

142 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راهها و خطوط راه آهن، فرودگاهها و مجتمع هاي رفاهي بين راهي در استان لرستان - 9 /8 /1387
هيات وزيران - 146120 /41247
20 /8 /1387 بندهاي 3 و 8

143 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راهها، خطوط راه آهن و فرودگاه در استان مازندران - 23 /8 /1387
هيات وزيران - 154335 /41325
2 /9 /1387 بندهاي 1، 3 و 18

144 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان مازندران - 23 /8 /1387
هيات وزيران - 154521 /41325
2 /9 /1387 تبصره 2 بند 16

145 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان زنجان - 30 /8 /1387
هيات وزيران - 162851 /41371
12 /9 /1387 بند 8

146 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربايجان شرقي - 14 /9 /1387
هيات وزيران - 184923 /41480
11 /10 /1387 بند 10

147 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راه، راه آهن و فرودگاه در استان خوزستان - 27 /9 /1387
هيات وزيران - 189014 /41591
16 /10 /1387 بند 23

148 - شروع عمليات اجرايي راه آهن چابهار – زاهدان – مشهد و تكميل راه آهن بم – زاهدان تا پايان سال 1387 - 5 /11 /1387
هيات وزيران - 202454 /41757
6 /11 /1387 بندهاي 1، 2 و 19.

149 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان كرمانشاه - 10 /11 /1387
هيات وزيران - 226684 /41924
4 /12 /1387 بند 2

150 - موظف نمودن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اجراي طرحهاي مخابراتي در استان يزد - 1 /12 /1387
هيات وزيران - 235486 /42038
14 /12 /1387 بند 5

151 - تعيين تخصيص فضا براي نصب ايستگاههاي BTS - 4 /12 /1387
هيات وزيران - 42054/ 235559
14 /12 /1387 جزء 3 بند الف

152 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و پايانه هاي مرزي در استان آذربايجان غربي - 15 /12 /1387
هيات وزيران - 245113 /42166
27 /12 /1387 بند 14و7

153 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان كردستان - 27 /12 /1387
هيات وزيران - 11571 /42240
24 /1 /1388 بند 12

154 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان اصفهان - 20 /1 /1388
هيات وزيران - 22904 /42396
16 /2 /1388 بندهاي 8،

155 - مطالعه و احداث ( اتصال ) راه آهن شمال غرب به جنوب غرب از مسير كردستان و احداث اتصال خط آهن زنجان – تبريز به خط سنندج به همدان از طريق بيجار - 23 /1 /1388
هيات وزيران - 11551 /42240
24 /1 /1388 بندهاي 7و 18

156 - آيين نامه اجرايي ماده ( 8 ) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - 242 /1 /1388
وزيران عضو كارگروه مسكن - 24182 /ت 42428ك
7 /2 /1388 ماده 5
با اصلاحات بعدي

157 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و ايستگاههاي هواشناسي در استان كرمان - 27 /1 /1388
هيات وزيران - 25883 /42429
9 /2 /1388 بند 7

158 - تجهيز سيستم راه آهن اصفهان – شهرضا – شيراز به سيستم ETCS و مطالعه احداث خط راه آهن انارك – طبس - 6 /2 /1388
هيات وزيران - 12168
6 /2 /1388 بندهاي 7، 8 و 9

159 - موظف نمودن وزارت نفت به اختصاص مبالغي براي گازرساني، احداث پالايشگاه و واحدهاي پتروشيمي ،پروژه هاي بهداشتي، آموزشي و ورزشي در استان فارس - 10 /2 /1388
هيات وزيران - 47693 /42538
4 /3 /1388 بند 12

160 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و احداث مراكز كاوشهاي جوي و هواشناسي در استان فارس - 10 /2 /1388
هيات وزيران - 47679 /42538
4 /3 /1388 بندهاي 4، 5، 7، 12، 25، 28 و 31

161 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي تصميمات مذكور در تصميم نامه - هيات وزيران - 42608 /43982
30 /2 /1388 بندهاي 12، 13و 19

162 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن دراستان تهران - 17 /4 /1388
هيات وزيران - 43084 /99761
18 /5 /1388 بندهاي 19و 22

163 - تعيين نرخ اوراق بهادار - 4 /6 /1388
هيات وزيران - 125423 /ت 41547هـ
23 /6 /1388 رديف هاي 44 و 45 جدول پيوست

164 - ابلاغيه تصميم نامه هيات وزيران درمورد تامين مبلغ شصت ميليارد ريال براي اصلاح و رفع نقاط حادثه خيز استان آذربايجان شرقي در سال 1389 - 28 /8 /1388
هيات وزيران - 185747
21 /9 /1388 بندهاي 17 و 9 و 18 و 22

165 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان اصفهان - 11 /9 /1388
هيات وزيران - 189946 /43800
25 /9 /1388 كل مصوبه

166 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان خوزستان - 23 /12 /1388
هيات وزيران - 221672 /43947
11 /11 /1388 بندهاي 11 و 13 و 3

167 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان فارس در خصوص راه آهن - 4 /11 /1388
هيات وزيران - 216430 /43925
5 /11 /1388 كل مصوبه

168 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان خراسان جنوبي - 4 /12 /1388
هيات وزيران - 258713 /44184
24 /12 /1388 بند 4

169 - موظف نمودن سازمان منطقه آزاد قشم به اجراي طرحهاي احداث پل خليج فارس، بزرگراه، خط آهن و فرودگاه بين المللي قشم - 20 /12 /1387
هيات وزيران - 261520 /44256
26 /12 /1388 بند 1

170 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربايجان غربي - 18 /1 /1389
هيات وزيران - 23542 /44476
5 /2 /1389 بندهاي 2، 3، 17 و 18

171 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان كهگيلويه و بويراحمد - 22 /2 /1389
هيات وزيران - 50751 /44662
5 /3 /1389 بند 6

172 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان كرمان - 5 /3 /1389
هيات وزيران - 70098 /44761
29 /3 /1389 بندهاي 15 و 16

173 - موظف نمودن معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به اجراي طرحهاي جامع شهري، بيابانزدايي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه استان ايلام - 11 /3 /1389
هيات وزيران - 69995 /44762
29 /3 /1389 بند 6

174 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان ايلام - 11 /3 /1389
هيات وزيران - 69879 /44762
29 /3 /1389 بند 13

175 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن در استان چهارمحال و بختياري - 26 /3 /1389
هيات وزيران - 82171 /44861
14 /4 /1389 بند 3 و 4

176 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان همدان - 13 /5 /1389
هيات وزيران - 129355 /45117
13 /6 /1389 بند 9،

177 - احداث پانزده زيرگذر پيش ساخته در طول خطوط راه آهن شمال طي سالهاي 1389 تا 1391 و احداث دو تقاطع غيرهمسطح (روگذر) بر روي خطوط راه آهن در شيرگاه و افراكشي قائم شهر طي سالهاي 1389 تا 1391 و مطالعه و احداث راه آهن از شيرگاه به بابل - 6 /10 /1389
هيات وزيران - 222951 /45867
7 /10 /1389 بندهاي 2 – 3 - 6- 24

178 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان تهران در خصوص راه آهن - 4 /7 /1389
هيات وزيران - 148649 /45346
4 /7 /1389 كل مصوبه

179 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان گلستان - 13 /7 /1389
هيات وزيران - 169728 /45437
1 /8 /1389 بند 2

180 - اقدام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اجراي طرحهاي مخابراتي و توسعه خدمات الكترونيكي در استان گلستان - 13 /7 /1389
هيات وزيران - 196744 /45437
1 /8 /1389 بند 3

181 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان اردبيل - 25 /7 /1389
هيات وزيران - 183533 /45540
16 /8 /1389 بند 8 و تبصره آن و بند 10

182 - اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و هواشناسي در استان خراسان شمالي - 12 /8 /1389
هيات وزيران - 198532 /45622
6 /9 /1389 بندهاي 1 و 2

183 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان قزوين - 19 /8 /1389
هيات وزيران - 214152 /45720
27 /9 /1389 بندهاي 4 و 13

184 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راهسازي در استان مركزي - 16 /9 /1389
هيات وزيران - 224085 /46926
7 /10 /1389 بندهاي 20، 21، 22 و 24

185 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به توسعه و بهسازي راهها در استان سمنان - 14 /10 /1389
هيات وزيران - 248541 /46065
3 /11 /1385 بند 3

186 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان البرز در خصوص راه آهن - 25 /10 /1389
هيات وزيران - 241130 /45997
26 /10 /1389 كل مصوبه

187 - اختصاص دادن مبالغي به منظور اجراي طرح هاي مربوط به راه و ترابري در استان يزد - 29 /10 /1389
هيات وزيران - 263875 /46128
20 /11 /1389 بندهاي 12، 18، 20، 21، 23، 24 و 27

188 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان گيلان - 3 /11 /1389
هيات وزيران - 277549 /46172
4 /12 /1389 بند 26

189 - اجراي طرحهاي راه و راه آهن، زيرساختهاي بندري و فرودگاه در استان بوشهر - 27 /11 /1389
هيات وزيران - 293573 /46518
21 /12 /1389 بندهاي 1و 16 و 20

190 - سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور - 10 /12 /1389
وزراي عضو كارگروه صادرات كشور - 9531 /ت 46374ك
21 /1 /1390 پيوست بند 3 جزء الف زيرجزء 5 پيوست بند 4 جزء 3

پيوست بند 7 جدول 1

191 - اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان لرستان - 11 /12 /1389
هيات وزيران - 33560 /46370
18 /2 /1390 بند 11

192 - اجراي طرحهاي اسكله صيادي، امداد هوايي، پيشگيري و مقابله با ريزگردها، راه آهن و تكميل بيمارستان در استان سيستان و بلوچستان - 24 /1 /1390
هيات وزيران - 27741 /46518
11 /2 /1390 بند 5

193 - اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان سيستان و بلوچستان - 24 /1 /1390
هيات وزيران - 31219 /46518
13 /2 /1390 بندهاي 7 و 8

194 - اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و هواشناسي در استان كردستان - 31 /1 /1390
هيات وزيران - 33699 /46558
18 /2 /1390 بندهاي 11و 21 و 17

195 - وظايف وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اطلاعات - 8 /2 /1392
هيات وزيران - 44405 /49149
28 /2 /1392 زيرجزء 4 بند الف

196 - اجراي طرحهاي مسكن مهر، راه و راه آهن، نيروگاه و تاسيس بنياد ميرزا كوچك خان در استان گيلان - 11 /2 /1392
هيات وزيران - 59201 /49152
12 /3 /1392 بند ب

197 - ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي - 8 /3 /1390
هيات وزيران - 78946 /ت 39127هـ
15 /4 /1390 رده 7 از ماده 3 با اصلاحات بعدي

198 - اتخاذ تصميماتي در خصوص فعال سازي كريدور ايران - عراق- سوريه - اردن و لبنان - 21 /4 /1390
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 119331 /ت 47055ن
13 /6 /1390 بندهاي 4 ،10، 11 و 12

199 - آيين نامه اجرايي قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور
- 16 /5 /1390
هيات وزيران - 239687 /ت 44836هـ
6 /12 /1390 بندهاي ح و د از ماده 1 ، مواد 3، 6 و 7

200 - اجازه انعقاد قرارداد برقي نمودن راه آهن دو خطه موجود تهران - مشهد به وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) - 28 /5 /1390
هيات وزيران - 189101 /ت 47532هـ
27 /9 /1390 كل مصوبه

201 - تصويبنامه در خصوص تعيين جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 3 /7 /1390
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت - 169432 /ت 46748ك
28 /8 /1390 رديف 44 جدول جدول به موجب تصويب نامه شماره 165879/ت 50368ك مورخ 17 /12 /1394 اصلاح شده است.

202 - تعيين سقف امتياز فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف لكوموتيورانان با اصلاحات بعدي
- 4 /10 /1390
هيات وزيران - 203313 /ت 47628هـ
14 /10 /1390 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

203 - اصلاح ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي - 20 /1 /1391
هيات وزيران - 17956 /ت 39127هـ
4 /2 /1391 بند 2

204 - آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها - 10 /2 /1391
هيات وزيران - 31636 /ت 47097هـ
20 /2 /1391 بند الف ماده 4

205 - تضمين نامه در خصوص طرح راه آهن ميانه - اردبيل - 1 /5 /1391
هيات وزيران - 89792 /ت 48253هـ
1391/ 5/ 8 كل مصوبه

206 - تضمين نامه دولت در خصوص طرح راه آهن تهران - همدان - سنندج - 1 /5 /1391
هيات وزيران - /89801ت 48253هـ
8 /5 /1391 كل مصوبه

207 - تضمين نامه دولت در خصوص طرح احداث راه آهن كرمانشاه - خسروي - 1 /5 /1391
هيات وزيران - 89838 /ت 48253هـ
8 /5 /1391 كل مصوبه

208 - تضمين نامه دولت در خصوص طرح راه آهن گرگان - بجنورد- مشهد - 1 /5 /1391
هيات وزيران - 89821 /ت 48253هـ
8 /5 /1391 كل مصوبه

209 - اتخاذ تصميماتي در خصوص تامين فولاد مورد نياز براي پروژه هاي مسكن مهر و تامين ريل مورد نياز براي توسعه و نگهداري شبكه ريلي كشور - 8 /5 /1391
هيات وزيران - 107462 /ت 48331هـ
28 /5 /1391 كل مصوبه

210 - تضمين نامه دولت در خصوص اجراي طرح افزايش ظرفيت حمل مسافر - 14 /8 /1391
هيات وزيران - 160170 /ت 48253هـ
16 /8 /1391 كل مصوبه

211 - تضمين نامه دولت در خصوص اجراي طرح هاي مربوط به وزارت راه و شهرسازي در قالب نحوه انتشار اوراق مشاركت - 3 /10 /1391
هيأت وزيران - 200606 /ت 48253هـ
12 /10 /1391 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

212 - تعيين سند توسعه بخش تعاون (موضوع بند (الف) ماده (9) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي) - 6 /10 /1391
هيات وزيران - 23609 /ت 46116هـ
8 /2 /1392 قسمت ث

بند 4 پيوست

213 - آيين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سير و حركت ناوگان در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها - 1 /11 /1391
هيات وزيران - 242825 /ت 47938هـ
8 /12 /1391 كل مصوبه

214 - واگذاري بخشي از سهام متعلق به دولت در شركت فولاد خوزستان تا سقف مبلغ بيست و يك هزار ميليارد ريال بابت تأديه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازي توسط سازمان خصوصي سازي - 18 /11 /1391
هيات وزيران - 252448 /ت 48067هـ
19 /12 /1391 كل مصوبه

215 - تضمين نامه دولت در خصوص خريد خدمات و يا كالاهاي وارداتي يا پرداخت به پيمانكار طرح احداث راه آهن شيراز - بوشهر - 29 /11 /1391
هيات وزيران - 245912 /ت 48253هـ
12 /12 /1391 كل مصوبه

216 - تضمين نامه دولت مربوط به خريد خدمات و يا كالاهاي وارداتي يا پرداخت به پيمانكار طرح راه آهن قزوين - رشت - انزلي - آستارا توسط وزارت راه و شهرسازي - 29 /11 /1391
هيات وزيران - 245909 /ت 48253هـ
12 /12 /1391 كل مصوبه

217 - تضمين نامه دولت نسبت به خريد خدمات و يا كالاهاي وارداتي يا پرداخت پيمانكار طرح احداث راه آهن شيراز - بوشهر - 29 /11 /1391
هيات وزيران - 245922 /ت 48253هـ
12 /12 /1391 كل مصوبه

218 - آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي - 6 /12 /1391
هيات وزيران - 262758 /ت 47775هـ
29 /12 /1391 تبصره 3 ماده 4، ماده 39،تبصره 2 ماده 60، تبصره 2 ماده 98، تبصره 2 ماده 112، ماده 133

219 - تضمين نامه دولت در خصوص خريد خدمات و يا كالاي وارداتي يا پرداخت به پيمانكار طرح احداث قطار بين شهري مشهد - شهر جديد گلبهار - 20 /12 /1391
هيات وزيران - 259891 /ت 48253هـ
26 /12 /1391 كل مصوبه

220 - اختصاص مبلغ يازده هزار و نهصد ميليارد ريال به منظور پرداخت مطالبات و تعهدات طرح ها و پروژه هاي وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي - 27 /12 /1351
هيات وزيران - 26264 /ت 48485هـ
28 /12 /1391 بند 1
با اصلاحات بعدي

221 - تهاتر بدهي دولت به قرارگاه خاتم الانبياء بابت اجراي طرحهاي آزاد راه خرم آباد - اراك، ادامه آزاد راه انديمشك - خرم آباد و راه آهن دورود - خرم آباد - انديمشك با مطالبات دولت بابت واگذاري سهام شركت مخابرات - 2 /2 /1392
هيات وزيران - 30565 /ت 49115هـ
15 /2 /1392 كل مصوبه

222 - اصلاح تصويبنامه اصلاحي موضوع تضمين نامه دولت در خصوص اجراي طرح هاي مربوط به وزارت راه و شهرسازي در قالب نحوه انتشار اوراق مشاركت - 5 /3 /1392
هيات وزيران - 56747 /ت 48253هـ
8 /3 /1392 كل مصوبه

223 - اصلاح بند (2) تصويبنامه اصلاحي موضوع تضمين نامه دولت در خصوص اجراي طرح هاي مربوط به وزارت راه و شهرسازي در قالب نحوه انتشار اوراق مشاركت - 2 /4 /1392
هيات وزيران - 76406 /48253
2 /4 /1392 كل مصوبه

224 - اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين سقف امتياز سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف لكوموتيورانان - 23 /4 /1392
هيات وزيران - 100840 /ت 47628هـ
2 /5 /1392 كل مصوبه

225 - اجازه اجراي طرح راه آهن سريع السير تبريز - تهران - مشهد و انعقاد قرارداد مشاركت با شركت بين المللي عمران رضوي متعلق به آستان قدس رضوي به وزارت راه و شهرسازي - 9 /5 /1392
هيات وزيران - 106216 /ت 49411هـ
13 /5 /1392 كل مصوبه (به جز تبصره 1 بند 2) تبصره 1 بند 2 به موجب نظر شماره 42376 – 13 /7 /1392 رئيس مجلس شوراي اسلامي لغو شده است.

226 - آيين نامه اجرايي قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه - 1 /10 /1392
هيات وزيران - 164679 /ت 43289هـ
25 /10 /1392 ماده 2

227 - اصلاح و لغو تصويبنامه هاي موضوع واگذاري سهام، انتقال داراييها و ادغام برخي شركتهاي برق و آب و فاضلاب و تسويه، تهاتر، و پرداخت مطالبات طرح هاي مربوط به وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي - 11 /10 /1392
هيات وزيران - 169019 /ت 49599هـ
8 /11 /1392 جزء 1 رديف د

228 - تعيين اعضاي كارگروه هاي تخصصي ستاد هدفمندسازي يارانه ها و وظايف تفصيلي آنها - 19 /11 /1392
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 173496 /ت 50204ن
19 /11 /1392 بند ر

229 - ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي توسط تمامي دستگاه هاي دولتي و ساير دستگاه ها، نهادها و عناوين مشابه - 3 /2 /1393
هيات وزيران - 26725 /ت 48462هـ
11 /3 /1393 رديف هاي 99 و 152 جدول

230 - اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه - 5 /6 /1393
هيات وزيران - 66857 /ت 50283هـ
12 /6 /1393 جزء 1 بند الف

231 - تصويبنامه در خصوص تعيين سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري - 16 /6 /1393
هيات وزيران - 48601 /74900هـ
2 /7 /1393 بند 12 با اصلاحات بعدي

232 - آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - 16 /1 /1394
هيات وزيران - 7505 /ت 51321هـ
26 /1 /1394 ماده 28

233 - تعيين حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق - 30 /1 /1394
هيات وزيران - 12727 /ت 50732هـ
6 /2 /1394 ماده 10

234 - تصويبنامه در خصوص ايجاد شرايط لازم توسط بانك مركزي براي تبديل ريال به ارز با نرخ رسمي به منظور بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي توليد كنندگان برق بخش خصوصي در مواردي كه قرارداد خريد به صورت ريالي منعقد مي گردد - 10 /3 /1394
هيات وزيران - 31108 /ت 51709هـ
12 /3 /1394 كل مصوبه

235 - آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها - 4 /6 /1394
هيات وزيران - 51001 /75791هـ
11 /6 /1394 جزء 11 بند ج ماده 1

236 - خاتمه اختلاف بين سازمان خصوصي سازي و سازمان تامين اجتماعي در مورد ارزش بنگاه ها و شركت هاي موضوع تصويب نامه واگذاري سهام متعلق به دولت و برخي شركت هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي - 11 /5 /1394
هيأت وزيران - 64436 /ت 52210هـ
22 /5 /1394 رديف 16 جدول

237 - آيين نامة تضمين معاملات دولتي - 24 /8 /1394
هيات وزيران - 123402 /ت 50659هـ
22 /9 /1394 بندهاي ط و ع ماده 2

238 - اصلاح ماده (5) اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 18 /11 /1394
هيات وزيران - 167304 /ت 52376هـ
19 /12 /1394 كل مصوبه

239 - آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 21 /11 /1394
هيات وزيران - 165311 /ت 52642هـ 16 /12 /1394 بند ر ماده 1
و ماده 7 و 6 تبصره ماده 7

240 - اصلاح تصويب نامه در خصوص جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 16 /12 /1394
هيات وزيران - 165879 /ت 50368ك
17 /12 /1394 رديف 44 جدول جريمه ها

241 - تصويب نامه در خصوص فهرست پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي اعطاي تخفيف تعرفه اي در قالب پروتكل طرح تعرفه هاي ترجيحي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي - 16 /12 /1394
هيات وزيران - 168023 /ت 52926هـ
22 /12 /1394 رديف 222 جدول

242 - تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي راه آهن يك خطه كرمان – سيرجان - 26 /12 /1394
هيات وزيران - 171640 /ت 52973هـ
27 /12 /1394 كل مصوبه

243 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين المللي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند به وزارت راه و شهرسازي - 19 /2 /1395
هيات وزيران - 35949 /ت 53099هـ
29 /3 /1395 كل مصوبه

244 - اجازه انجام همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي جمهوري كرواسي و جمهوري ليتواني به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 9 /3 /1395
هيات وزيران - 29867 /ت 53147هـ
12 /3 /1395 پيوست ماده 2

245 - آيين نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - 12 /3 /1395
هيات وزيران - 32336 /ت 52882هـ
19 /3 /1395 ماده 2

246 - آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - 6 /4 /1395
هيات وزيران - 46443 /ت 51559هـ
22 /4 /1395 جزء ت ماده 11
و ماده 20

247 - اصلاح ماده (5) آيين نامه اجرايي كميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن - 27 /5 /1395
هيات وزيران - 65039 /ت 53174هـ
31 /5 /1395 كل مصوبه

248 - آيين نامه هزينه خدمات مناطق ويژه اقتصادي - 27 /5 /1395
هيات وزيران - 67725 /ت 53219هـ
6 /6 /1395 بند پ ماده 2

249 - اصلاح تصويبنامه شماره 74900 /ت 48601هـ مورخ 2 /7 /1393 [با موضوع تعيين سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري] - 27 /5 /1395
هيات وزيران - 67701 /ت 53117هـ
6 /6 /1395 بند 12

250 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين المللي خليج فارس - درياي سياه به وزارت راه و شهرسازي - 25 /7 /1395
هيات وزيران - 92607 /ت 53581هـ
28 /7 /1395 بند 4 ماده 3

251 - تصويب نامه در خصوص تعيين تسهيلات قرارداد طرح «برقي كردن راه آهن گرمسار – اينچه برون» و قرارداد طرح «احداث نيروگاه حرارتي ۱۴۰۰ مگاواتي هرمزگان» و مشخص نمودن حداقل دوره تأمين مالي آن - 17 /9 /1395
هيات وزيران - 120169 /ت 53802هـ
30 /9 /1395 كل مصوبه

252 - آيين نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - 8 /5 /1396
هيات وزيران - 58666 /ت 53636هـ
16 /5 /1396 بند الف ماده 2 – بند ب ماده 3

253 - مجوز احداث واحد فولادسازي در جوار كارخانه موجود فولاد اكسين استان خوزستان در داخل شعاع سي كيلومتري اهواز به وزارت صنعت، معدن و تجارت - 8 /5 /1396
هيات وزيران - 56429 /ت 54409هـ
10 /5 /1396 كل مصوبه

254 - اصلاح بند (ز) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - 8 /6 /1396
هيات وزيران - 85622 /ت 54076هـ
15 /7 /1396 كل مصوبه

255 - تصويب نامه در خصوص مجازبودن وزارت امور اقتصادي و دارايي براي صدور ضمانت نامه به منظور تجهيز و تدارك منابع مالي خارجي موردنياز براي لازم الاجرا شدن موافقتنامه هاي مالي مربوط به پروژه برقي كردن راه آهن تهران ـ مشهد بين بانك صنعت و معدن و اگزيم بانك چين - 21 /8 /1396
هيات وزيران - 105006 /ت 54830هـ
23 /8 /96 كل مصوبه

256 - اختصاص مبلغ معادل يورويي حداكثر پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار تسهيلات موافقتنامه وام براي اجراي طرح ساخت راه آهن رشت - آستارا - 24 /10 /1396
هيات وزيران - 135031 /ت 54994هـ
26 /10 /1396 كل مصوبه

257 - اساسنامه سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور - 4 /11 /1396
هيات وزيران - 150914 /ت 54594هـ
28 /11 /1396 بند 3 ماده 3

258 - تصويب نامه در خصوص انتقال بدهي شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به بانك هاي تجارت و سپه به بدهي دولت - 4 /11 /1396
هيات وزيران - 143218 /ت 54482هـ
11 /11 /1396 كل مصوبه
(با اصلاح بعدي)

259 - تصويب نامه در خصوص تداوم اجراي برخي پروژه ها در استان هاي اصفهان، بوشهر، كردستان، سيستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان و آذربايجان شرقي - 16 /2 /1397
هيات وزيران - 18061 /ت 55352هـ
22 /2 /1397 كل مصوبه

260 - تصويب نامه در خصوص ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور - ۱۳ /۳ /۱۳۹۷
هيات وزيران - 33905 /ت 55424هـ
22 /3 /1397 بند 6

261 - آيين نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - 20 /3 /1397
هيات وزيران - 35522 /ت 53944هـ
23 /3 /1397 بندهاي ث، ج ، چ ماده 1 – ماده 4

262 - تصويب نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي جهرم - 31 /4 /1397
هيات وزيران - 58778 /ت 55487هـ
7 /5 /1397 كل مصوبه

263 - تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي احداث و برقي كردن راه آهن تهران - همدان - سنندج به شماره طبقه بندي (1303015014) - ۲۴ /۵ /۱۳۹۷
هيات وزيران - ۶۸۴۱۷ /ت ۵۵۶۴۸هـ
۲۷ /۵ /۱۳۹۷ كل مصوبه

264 - آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز - 28 /5 /1397
هيات وزيران - 71770 /ت 54630هـ
3 /6 /1397 ماده 5 و تبصره 1 آن

265 - تصويب نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تأمين پانزده درصد (15%) سهم كارفرما مربوط به تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح هاي ريلي - 4 /7 /1397
هيات وزيران - 87952 /ت 55801هـ
5 /7 /1397 كل مصوبه

266 - تصويب نامه در مورد طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن شيروان - مشهد - 18 /9 /1397
هيات وزيران - 124414 /ت 55801هـ
21 /9 /1397 كل مصوبه

267 - تصويب نامه در خصوص طرح بهسازي ناوگان راه آهن - 5 /10 /1379
هيات وزيران - 131865 /ت 56050هـ
6 /10 /1397 كل مصوبه

268 - تصويب نامه در خصوص تامين مالي اجاره و انتقال (BLT) راه آهن محور جوين - اسفراين - بجنورد - 9 /10 /1397
هيات وزيران - 135670 /ت 55694هـ
13 /10 /1397 كل مصوبه

269 - تصويب نامه در خصوص رفع مشكلات توسعه اي استان سيستان و بلوچستان - 30 /10 /1397
هيات وزيران - 164820 /56199
8 /12 /1397 جزء 1 بند ب

270 - تصويب نامه در خصوص تغيير طرح "راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان و قم - اراك" و پروژه "احداث پل راه آهن خرمشهر - بصره" از شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 17 /11 /1397
هيات وزيران - 158234 /ت 56259هـ
28 /11 /1397 بند 2 بند 1 به شرح پيوست 1 نسخ مي شود.

271 - تصويب نامه در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 15 /12 /1397
هيات وزيران - 178390 /ت 563328هـ
28 /12 /1397 رديف 405 فهرست اصلاحات تعرفه اي از بند 2

272 - تعيين آقاي سعيد رسولي به عنوان مديرعامل شركت راه آهن - 27 /12 /1397
هيأت وزيران - 176671 /ت 56380هـ
27 /12 /1397 كل مصوبه

273 - تعيين شركت هاي دولتي كه در طول سال هاي برنامه پنجساله ششم توسعه مكلف به انجام حسابرسي عملياتي از طريق سازمان و يا موسسات حسابرسي هستند - 28 /1 /1398
هيات وزيران - 8716 /ت 56346هـ
31 /1 /1398 رديف هاي 1، 3 و 5 جدول پيوست با اتمام زمان اجراي قانون برنامه ششم توسعه، زمان اجراي اين مصوبه نيز منقضي خواهد شد.

274 - آيين نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شركت هاي بيمه (موضوع ماده (57) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه) - 8 /2 /1398
هيات وزيران - 14365 /ت 54502هـ
12 /2 /1398 بند 6 ماده 2

275 - تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان و قم – ارك - 18 /2 /1398
هيات وزيران - 18474 /ت 56536هـ
21 /2 /1398 كل مصوبه

276 - تصويب نامه در خصوص فهرست شركت هاي موضوع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قرادادهاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران - 25 /2 /1398
هيات وزيران - 21942 /ت 56555هـ
28 /2 /1398 بند 4

277 - آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 5 /3 /1398
هيات وزيران - 29018 /ت 54487هـ
12 /3 /1398 بند ذ ماده 8

278 - اصلاح ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - 29 /3 /1398
هيأت وزيران - 37165 /ت 55550هـ
1 /4 /1398 كل مصوبه

279 - تغيير دستگاه اجرايي طرح «احداث راه آهن دوخطه برقي اصفهان - اهواز و كمك به احداث راه آهن شلمچه - بصره» به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 13 /5 /1398
هيات وزيران - 60041 /ت 56831هـ
15 /5 /1398 كل مصوبه

280 - تصويب نامه در خصوص مجاز بودن شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل نسبت به انعقاد قرارداد با شركت احداث راه آهن بيرجند - يونسي جهت تأمين مالي پروژه اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد - 27 /5 /1398
هيات وزيران - 67289 /ت 56606هـ
2 /6 /1398 كل مصوبه
با الحاقات بعدي

281 - تصويب نامه در خصوص مجوز ورود و ترخيص تعداد 20 دستگاه خودرو توسط شركت آر زد دي بين المللي كشور روسيه به عنوان پيمانكار آن وزارتخانه براي استفاده در پروژه برقي سازي راه آهن گرمسار - اينچه - 6 /5 /1398
هيات وزيران - 56851 /ت 56515
9 /5 /1398 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

282 - تغيير دستگاه اجرايي طرح «احداث راه آهن دوخطه برقي اصفهان - اهواز و كمك به احداث راه آهن شلمچه - بصره » به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 13 /5 /1398
هيأت وزيران - 60041 /ت 56831هـ
15 /5 /1398 كل مصوبه

283 - تصويب نامه در خصوص موافقت مقام معظم رهبري مبني بر اختصاص سيصد ميليون يورو از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تكميل عمليات اجرايي راه آهن چابهار - زاهدان به وزارت راه و شهرسازي - 27 /6 /1398
هيأت وزيران - 80668 /ت 56985هـ
31 /6 /1398 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

284 - تصويب نامه در خصوص اتصال بندر كاسپين به شبكه ريلي - 27 /6 /1398
هيأت وزيران - 80465 /ت 56996هـ
31 /6 /1398 كل مصوبه

285 - الحاق تبصره به بند 2 تصويب نامه 67289 /ت 56606هـ مورخ 02 /06 /1398 [در خصوص مجاز بودن شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل نسبت به انعقاد قرارداد با شركت احداث راه آهن بيرجند - يونسي جهت تأمين مالي پروژه اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد] - 27 /6 /1398
هيأت وزيران - 79787 /ت 56988هـ
30 /6 /1398 كل مصوبه

286 - اصلاح تصويب نامه شماره 56851 /ت 56515هـ مورخ 9 /5 /1398 با موضوع [مجوز ورود و ترخيص تعداد 20 دستگاه خودرو توسط شركت آر زد دي بين المللي كشور روسيه به عنوان پيمانكار آن وزارتخانه براي استفاده در پروژه برقي سازي راه آهن گرمسار - اينچه] - 19 /8 /1398
هيأت وزيران - 112960 /ت 57143هـ
6 /9 /1398 كل مصوبه

287 - تصويب نامه در خصوص تأمين مالي تسهيلات قراردادهاي طرح بازتواني و نوسازي نيروگاه حرارتي رامين اهواز ، طرح افزايش ظرفيت نيروگاه برق آبي گتوند ، طرح احداث راه آهن زاهدان - بيرجند و اتصال آن به راه آهن بافق - مشهد، تأمين واگن قطارهاي شهري كلان شهرها در قالب طرح تأمين و تهيه تجهيزات و واگن قطار شهري و حومه در راستاي اجراي بند (ب) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور - 26 /8 /1398
هيأت وزيران - 107916 /ت 57014هـ
27 /8 /1398 كل مصوبه

288 - آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون حمايت از حقوق معلولان - 10 /9 /1398
هيأت وزيران - 118600 /ت 56297هـ
17 /9 /1398 بند 6 ماده 1 و ماده 10

289 - اصلاح بند (3) تصويب نامه شماره 80668 /ت 56985هـ مورخ 31 /6 /1398 در خصوص موافقت مقام معظم رهبري مبني بر اختصاص سيصد ميليون يورو از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تكميل عمليات اجرايي راه آهن چابهار - زاهدان به وزارت راه و شهرسازي - 10 /9 /1398
هيأت وزيران - 117490 /ت 57213هـ
16 /9 /1398 كل مصوبه

290 - تصويب نامه در خصوص تغيير طرح احداث راه آهن رشت - آستارا از شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 27 /9 /1398
هيأت وزيران - 124991 /ت 57284هـ
30 /9 /1398 كل مصوبه

291 - تصويب نامه در خصوص سند راهبردي توسعه گردشگري - 29 /4 /1399
هيأت وزيران - 66634 /ت 55293هـ
16 /6 /1399 رديف 3 جدول شماره 1 بند 7 پيوست – رديف 3 جدول بند 9 پيوست

292 - اصلاح تبصره بند ( 2 ) تصويب نامه شماره 143218 /ت 54482 هـ مورخ 11 /11 /1396 در خصوص «انتقال بدهي شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به بانك هاي تجارت و سپه به بدهي دولت» - 5 /5 /1399
هيأت وزيران - 55919 /ت 55813هـ
21 /5 /1399 كل مصوبه

293 - تصويب نامه در خصوص احداث يادداشت تفاهم پروژه راه آهن بصره ـ شلمچه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق - 12 /6 /1399
هيأت وزيران - 66335 /ت 57985هـ
16 /6 /1399 كل مصوبه

294 - تصويب نامه در خصوص منحل شدن شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور - 6 /7 /1399
هيأت وزيران - 84300 /ت 57880هـ
23 /7 /1399 كل مصوبه

295 - تصويب نامه در خصوص كارگروه موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمركي مصوب 1390 - 16 /7 /1399
هيأت وزيران - 82386 /ت 57836هـ
20 /7 /1399 كل مصوبه

296 - تصويب نامه در خصوص ثبت و دريافت شناسه يكتاي مجوز بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور - 27 /7 /1399
هيأت وزيران - 87277 /ت 58115هـ
3 /8 /1399 بند 3

297 - تصويب نامه در خصوص بدهي شركت واگن پارس به صندوق ضمانت صادرات ايران - 3 /10 /1399
هيأت وزيران - ۱۱۳۲۱۳ /ت ۵۷۸۰۵هـ
7 /10 /1339 كل مصوبه

پيوست 3) - منسوخ صريح و باطل شده

1 - نظامنامه استخدام كاركنان راه آهن و كشتي راني آذربايجان - 6 /2 /1309
هيات وزيران - 1015
13 /2 /1309 ماده 36 آيين نامه استخدامي كاركنان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 26 /11 /1317 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

2 - آيين‎نامه استخدامي بنگاه راه آهن دولتي ايران كاركنان - 26 /11 /1317
هيأت وزيران - 16196
29 /11 /1317 آيين نامه استخدامي كاركنان بنگاه راه آهن مصوب 11 /5 /1320 هيأت وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

3 - آيين نامه استخدامي كاركنان بنگاه راه آهن - 11 /5 /1320
هيات وزيران - 5428635 /
12 /5 /1320 آيين نامه به موجب فصل پنجم تصويبنامه راجع به آيين ‏نامه انضباطي كارمندان بنگاه راه ‏آهن دولتي ايران مصوب 10 /2 /1321 و آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است 1- ماده 28 اين آيين نامه به موجب فصل پنجم تصويبنامه راجع به آيين ‏نامه انضباطي كارمندان بنگاه راه ‏آهن دولتي ايران مصوب 1321/ 2/ 10 نسخ صريح شده است.
2- كل آيين نامه به موجب آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران نسخ شده است.

4 - تعيين بهاي برخي محصولات نفتي شركت سهامي نفت انگليس و ايران - 13 /5 /1320
هيات وزيران - 658 /5644
15 /5 /1320 «تصويب نامه راجع به تعيين بهاي محصولات نفتي محصولات شركت سهامي نفت ايران و انگليس» مصوب 12 /8 /1320 هيات وزيران، ابلاغي به شماره 9738 /903 مورخ 13 /8 /1320 جزء 8 از بند 1 نسخ صريح شده است

5 - اساسنامه سازمان و اصول وظايف پاسباني راه آهن دولتي ايران - 92 /2266 /9 /1320
هيات وزيران - 1026 /11720
4 /9 /1320 اساسنامه سازمان و اصول وظائف اداره پليس راه آهن مورخ 10 /7 /1329 كل مصوبه نسخ صريح شده است

6 - الحاق يك ماده به آيين نامه استخدامي بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 12 مرداد 1320 - 27 /1 /1322
هيات وزيران - 92 /2266
29 /1 /1322 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

7 - حذف ماده 25 آيين نامه استخدامي راه آهن مصوبه 12 مرداد 1320 و اضافه شدن ماده اي به جاي آن - 2 /5 /1322
هيات وزيران - 418 /8421
4 /5 /1322 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

8 - تمديد مدت معينه در ماده 31 آيين نامه استخدامي كارمندان بنگاه راه آهن دولتي ايران (مصوب مردادماه 1320) تا آخر اسفندماه 1322 - 10 /5 /1322
هيات وزيران - 9764/ 461
13 /5 /1322 آيين‏ نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است به تبع نسخ صريح مصوبه اصلي

9 - حذف ماده 10 آيين نامه استخدامي كاركنان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب مرداد 1320 - 4 /7 /1322
هيات وزيران - 11900/ 582
7 /7 /1322 آيين‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

10 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به ماده 40 آيين ‏نامه اصول سازمان اداره پليس راه‏ آهن - 7 /9 /1322
هيات وزيران - 16096
9 /9 /1322 مصوبه مورخ 10 /7 /1329 هيات وزيران با عنوان اساسنامه سازمان و اصول وظائف اداره پليس راه آهن ابلاغي به شماره 607 /7 - 875 مورخ 12 /7 /1329 كل مصوبه نسخ صريح شده است

11 - حذف عبارتي از تبصره يك ماده 18 آيين نامه اصلاحي استخدامي مصوب 12 مرداد 1320 - 10 /12 /1322
هيات وزيران - 22180/923
18 /12 /1322 آيين‏ نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

12 - اصلاح ماده 33 آيين نامه استخدامي بنگاه راه آهن دولتي ايران - 27 /3 /1323
هيات وزيران - 5236 /197
28 /3 /1323 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

13 - افزوده شدن يك شغل معاون فني ديگر به مشاغل بنگاه راه آهن دولتي ايران - 29 /3 /1323
هيات وزيران - 204 /5220
30 /3 /1323 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

14 - اجازه افزايش سه قسمت به نام هاي دپو و برق و مكانيك به آيين نامه استخدامي بنگاه راه آهن و ابقاي قسمت كل جريه در بنگاه راه آهن - 27 /10 /1323
هيات وزيران - 915 /13254
28 /10 /1323 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

15 - اصلاح ماده 30 آيين ‏نامه مصوب آذرماه 1323 - 14 /12 /1323
هيات وزيران - 20860/ 1145
16 /12 /1323 مصوبه مورخ 10 /7 /1329 هيات وزيران با عنوان اساسنامه سازمان و اصول وظائف اداره پليس راه آهن و ماده 23 آيين ‏نامه اصلاحي ترفيع درجات افسران و درجه داران و افراد اداره پليس آهن مصوب 10 /7 /1333 هيأت وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

16 - الحاق يك تبصره به ماده 16 آيين ‏نامه استخدامي بنگاه راه آهن - 1 /5 /1324
هيات وزيران - 7980 /433
4 /5 /1324 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

17 - تصويبنامه راجع به اصلاح تبصره (1) از ماده 25 تصويبنامه شماره 8421 مورخ 4 /5 /22 - 7 /9 /1324
هيات وزيران - ----- آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

18 - الحاق دو ماده به آيين‏ نامه اداره پليس راه آهن مصوبه 3 آذرماه 1320 - 31 /4 /1325
هيات وزيران - 148741065
2 /5 /1325 مصوبه مورخ 10 /7 /1329 هيات وزيران با عنوان اساسنامه سازمان و اصول وظائف اداره پليس راه آهن كل مصوبه نسخ صريح شده است

19 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به عوارض شهرداري ساري - 27 /6 /1325
هيات وزيران - 23452
30 /6 /1325 مصوبه 18 /4 /1328 هيات وزيران موضوع اصلاح رديف ۲ تصويبنامه شماره ۲۳۵۴۲ مورخ ۲۵ /۶ /۳۰ بند 2 نسخ صريح شده است بند اول اين مصوبه نيز به شرح پيوست1 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ صريح مي شود.

20 - احتساب آقايان مهندس اسكنداني و عزت اله هدايت و آقاي كيهان جزء هيأت اعزامي به آلمان - 28 /5 /1326
هيات وزيران - 11168 /732
1 /6 /1326 بند 7 تصويبنامه هيأت وزيران راجع به تصفيه حساب ها و جمع اوري اموال و دارايي دولت شاهنشاهي ايران و حمل و نقل كالاهاي موجود در آلمان مصوب 17 /11 /1326 كل مصوبه نسخ صريح شده است

21 - آيين ‏نامه در مورد كيفر بزه هاي راه آهن - 5 /6 /1328
هيات وزيران - 797 /3879
7 /6 /1328 مصوبه مورخ 28 /11 /1332 هيات وزيران با موضوع لغو آيين نامه شماره ۷۹۷ /۳۸۷۹ مورخ 7 /6 /1328 كل مصوبه نسخ صريح شده است

22 - تصويبنامه در مورد انتصاب آقاي مهندس تيمور ملك اصلاني بعنوان مديريت كل بنگاه راه آهن دولتي - 28 /10 /1328
هيات وزيران - 1598 /15537
29 /10 /1328 تصويبنامه «اجازه واگذاري سرپرستي امور بنگاه راه آهن به عهده آقاي مهندس شريف امامي معاون وزارت راه» مورخ 28 /4 /1329 كل مصوبه نسخ صريح شده است

23 - اصلاح بند (ب) و تبصره 1 ماده اول آيين ‏نامه صندوق بهداشت كاركنان بنگاه راه آهن - 29 /8 /1330
هيات وزيران - 22750
30 /8 /1330 آيين نامه جديد صندوق بهداشت راه آهن دولتي ايران مصوب 24 /8 /1337 كل مصوبه نسخ صريح شده است

24 - آيين ‏نامه اصلاحي ترفيع درجات افسران و درجه داران و افراد اداره پليس آهن - 10 /7 /1333
هيات وزيران - 15324
12 /7 /1333 تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص الغاي ماده 9 آيين ‏نامه منضم به تصويبنامه شماره15324 تاريخ 12 /7 /1333 اداره پليس راه آهن و تبصره آن مصوب 28 /6 /1335 ماده 9 نسخ صريح شده است ساير مواد آيين نامه نيز به شرح پيوست 1 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ صريح مي شود.

25 - اضافه شدن يك تبصره بماده بيست و دوم آيين‏ نامه استخدامي راه آهن مصوب 12 مرداد 1320 - 30 /2 /1334
هيات وزيران - 282 /4032
2 /3 /1334 آيين‏ نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

26 - پرداخت مبلغ - /10036 ريال بابت كرايه مسافرت و حمل اثاثيه جناب آقاي ا.م رضا سفير كبير پاكستان از خرمشهر به تهران - 12 /4 /1334
هيات وزيران - 468 /6534
13 /4 /1334 مصوبه تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ صريح شده است

27 - طرح آيين ‏نامه اجرايي قانون تشويق صادرات و توليد - 21 /5 /1334
هيات وزيران - 5448
26 /5 /1334 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» ماده 4 نسخ صريح شده است

28 - اصلاح كالاهاي صادراتي مندرج در جدول تخفيف كرايه راه آهن ضميمه تصويبنامه شماره 5448 - 26 /5 /34 - 6 /8 /1334
هيات وزيران - 955 /9781
7 /8 /1334 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» كل مصوبه نسخ صريح شده است

29 - اصلاح تبصره ماده 4 طرح آيين‏ نامه اجرايي قانون تشويق صادرات - 23 /9 /1334
هيات وزيران - 12253 /1138
23 /9 /1334 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» كل مصوبه نسخ صريح شده است

30 - اصلاح تصويبنامه 5448 - 26 /5 /1334 در خصوص كالاهاي صادراتي مشمول تخفيف كرايه راه آهن - 30 /11 /1334
هيات وزيران - 18443 /1352
1 /12 /1334 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» كل مصوبه نسخ صريح شده است

31 - تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص افراد معلول پيماني، حكمي ، روزمزد ثابت و موقت راه آهن از كارافتاده - 9 /3 /1335
هيات وزيران - /4496 /252
10 /3 /1335 بند 7 تصويبنامه راجع به برقراري مزايا نسبت به كاركنان كارافتاده يا معلول راه آهن مصوب 20 /5 /1337 كل مصوبه نسخ صريح شده است

32 - اجازه واگذاري يك قطعه زمين به مساحت هفتصد متر مربع به سازمان برنامه جهت نصب استاسيون فشارقوي - 16 /7 /1337
هيات وزيران - 14554
17 /7 /1337 تصويبنامه «واگذاري قطعه زميني به سازمان برنامه جهت نصب استاسيون فشار قوي» مصوب 1 /9 /1337 هيأت وزيران ابلاغي به شماره 707 /17890 مورخ 3 /9 /1337 كل مصوبه نسخ صريح شده است

33 - محاسبه نيم بها كرايه حمل محصولات سازمان اطلاعات و امنيت كشور - 14 /2 /1339
هيات وزيران - 1272 /4
24 /2 /1339
تصويبنامه «اجازه حمل محمولات سازمان اطلاعات و امنيت كشور با بيست و پنج درصد تخفيف در نرخ تعرفه راه آهن به وزارت راه» شماره 10912 مورخ 19 /4 /1339 مصوب 18 /4 /1339 كل مصوبه نسخ صريح شده است

34 - ممنوعيت عكس برداري و فيلم برداري و طراحي و نقاشي از برخي موضوعات - 15 /9 /1340
هيات وزيران - 26288
16 /9 /1340
مصوبه تصويب مقرراتي راجع به عكسبرداري و فيلمبرداري از نقاط ممنوعه مصوب 24 /5 /1341 بند 9 ماده 1 و بند 8 ماده 2 نسخ صريح شده است.

35 - تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن - 2 /3 /1343
هيات وزيران - ---- تصويبنامه شماره 3470ت 68 هـ – 11 /3 /1373 و تصويبنامه شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365) مواد 26 - 28 و تبصره ماده 38 و ماده 94 و ماده 119 و تبصره آن نسخ صريح شده است

36 - مقررات مربوط به انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت با وكلاي دادگستري - 30 /7 /1350
هيات وزيران - 559 /6034
30 /7 /1345 ماده 6 آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي مصوب 18 /9 /1397 رديف 60 جدول بند 1 نسخ صريح شده است كل مصوبه، منسوخ صريح است.

37 - اصلاح ماده 32 تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد 1343 - 31 /5 /1346
هيات وزيران - 9426
31 /5 /1346 تصويبنامه «لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمان ها از طرف را ه آهن» شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 كل مصوبه نسخ صريح شده است

38 - الحاق تبصره هاي 4 و 5 به ماده 33 تعرفه حمل كالا و مسافر به راه آهن دولتي ايران - 2 /12 /1346
هيات وزيران - /55146 /904
2 /12 /1346 تصويبنامه شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 موضوع لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمان ها از طرف راه آهن كل مصوبه نسخ صريح شده است

39 - اصلاح تبصره (3) ماده (32) تعرفه حمل كالا و مسافر موضوع تصويبنامه شماره 9426 مورخ 31 /5 /1346 (اضافه شدن تبصره 3 به ماده 32 تعرفه حمل كالا و مسافر موضوع تصويبنامه اصلاحي شماره 9426 به تاريخ 31 /5 /1346) - 16 /12 /1346
هيات وزيران - 56396 /940
27 /12 /1346 تصويبنامه «لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمانها از طرف راه آهن» شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 و به طور ضمني به موجب مصوبه شماره 55080 مورخ 25 /10 /1359 كل مصوبه نسخ صريح شده است

40 - اضافه شدن تبصره اي به عنوان تبصره 4 به ماده 32 اصلاحي تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران (افزوده شدن تبصره به ماده 32 اصلاحي تعرفه حمل كالا يا مسافر با راه آهن دولتي ايران) - 1 /10 /1347
هيات وزيران - 615 /28098
1 /10 /1347 تصويبنامه «لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمان ها از طرف راه آهن» شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 و به طور ضمني به موجب مصوبه شماره 55080 مورخ 2 /10 /1359 كل مصوبه نسخ صريح شده است

41 - تصويبنامه در مورد حريم خطوط هوائي انتقال و توزيع نيروي برق - 7 /10 /1347
هيات وزيران - 29052
8 /10 /1347 ماده 13 تصويبنامه شماره 12727 /ت 50732هـ مورخ 6 /2 /1394 موضوع تعيين حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق كل مصوبه نسخ صريح شده است

42 - تغييرات و اصلاحات آيين ‏نامه فوق العاده روزانه مستخدمين - 28 /12 /1347
هيات وزيران - 44896
29 /12 /1347 ماده 11 آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع ماده 42 قانون استخدام كشوري مصوب 24 /6 /1352 ماده 5 نسخ صريح شده است

43 - اجازه انعقاد عقد وكالت با آقايان فرج الله اكبر، رحيم ضرابي و مهدي ملكي به راه آهن دولتي ايران و اداره كل هواپيمائي كشوري - 23 /1 /1348
هيات وزيران - 43730 /25
23 /1 /1348 بخشي از مصوبه مربوط به آقاي مهدي ملكي به موجب مصوبه «مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به انعقاد قرارداد وكالت با آقاي هدايت اله نظري وكيل پايه يك دادگستري» شماره 766 مورخ 29 /1 /1349 لغو شده است. كل مصوبه غيرمعتبر است بخشي از مصوبه مربوط به آقاي مهدي ملكي به موجب مصوبه «مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به انعقاد قرارداد وكالت با آقاي هدايت اله نظري وكيل پايه يك دادگستري» شماره 766 مورخ 29 /1 /1349 لغو شده است و ساير بخشهاي مصوبه نيز با انقضاي زمان يك سال لغو شده است.

44 - اجازه انعقاد قرارداد راه آهن دولتي ايران با آقاي هدايت اله نظري و كيل پايه يك دادگستري براي انجام امور وكالتي و مشورتي - 22 /6 /1348
هيات وزيران - 22932
22 /6 /1348 تصويبنامه «مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به انعقاد قرارداد وكالت با آقاي هدايت اله نظري وكيل پايه يك دادگستري» شماره 766 مورخ 29 /1 /1349 كل مصوبه نسخ صريح شده است

45 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به خريداري تعداد 250 دستگاه واگن مخصوص حمل و نقل مواد نفتي - 5 /5 /1353
هيات وزيران - 9000
6 /5 /1353 تصويبنامه «تصويب تصميم متخذه در جلسه مورخ 24 /5 /1353 هيأت سه نفري موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي در وزارت راه و ترابري در خصوص ترك مناقصه راجع بخريد پانصد دستگاه واگن حمل مواد نفتي» شماره 42358 مورخ 27 /5 /1353 كل مصوبه نسخ صريح شده است

46 - پرداخت فوق العاده و اضافه كار كاركنان راه آهن دولتي ايران حداكثر تا پايان سال ۵۸ - 12 /9 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 42د
17 /9 /1358 مصوبه شماره 124د مورخ 22 /9 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كل مصوبه نسخ صريح شده است

47 - منظور نمودن پنجاه درصد تخفيف در بهاي بليط مسافرت با راه آهن براي اعضاي جهاد سازندگي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - 12 /9 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 43 /د
17 /9 /1358 تصويبنامه شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 موضوع لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمان ها از طرف راه آهن كل مصوبه نسخ صريح شده است

48 - در مورد بليط نيم بهاي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و خانواده آنها
- 20 /10 /1359
هيات وزيران - 55080
25 /10 /1359 تصويبنامه شماره 603 /ت 15360هـ مورخ 26 /1 /1375 موضوع استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار كل مصوبه نسخ صريح شده است

49 - آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني - 4 /2 /1362
هيات وزيران - 13516
18 /2 /1362 مقدمه آيين نامه مربوط بشرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 19 /10 /1363 تبصره 2 ماده 1 نسخ صريح شده است.

50 - آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران - 6 /6 /1367
هيات وزيران - 56848 /ت 435
19 /6 /1367 ماده 29 آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 24 /7 /1381 ماده 2 نسخ صريح شده است

51 - اتخاذ تصميماتي در خصوص حمل و نقل كالا - 6 /4 /1369
هيات وزيران - 42182
17 /4 /1369 موخره تصويب نامه شماره 42664 مورخ 25 /4 /1369 موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص حمل و نقل كالا بند 4 نسخ صريح شده است

52 - اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن - 24 /5 /1389
هيات وزيران - 49158ت211 /هـ
13 /6 /1369 مقدمه مصوبه اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب 12 /12 /1371 بند 2 ماده 6 نسخ صريح شده است

53 - حذف تبصره ماده 38 تصويبنامه راجع به اصلاح موادي از تعرفه راه آهن مربوط به حمل و نقل محمولات توشه - 18 /2 /1373
هيات وزيران - 3470 /ت 68هـ
11 /3 /1373 به موجب نسخ صريح تبصره ماده 38 كل مصوبه نسخ صريح شده است

54 - تعيين كرايه حمل بار با راه آهن براي مواد اوليه و محصولات توليدي شركت ملي فولاد ايران - 21 /7 /1374
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 881
2 /2 /1374 مصوبه تعيين نرخ تعرفه حمل بار توسط راه آهن مصوب 31 /2 /1374 (ابلاغي به شماره 2951 مورخ 16 /3 /1374) كل مصوبه نسخ صريح شده است

55 - استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار - 22 /1 /1375
هيات وزيران - 603 /ت 15360هـ
26 /1 /1375 مصوبه اصلاح بند (4) تصويبنامه شماره 603 /ت 15360ه‍ مورخ 26 /1 /1375 راجع به استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار مصوب 10 /3 /1385 بند 2 نسخ صريح شده است

56 - آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 3 /11 /1375
هيات وزيران - 20 /121565 /ت 17611هـ
16 /11 /1375 ماده 22 آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1376 كل مصوبه نسخ صريح شده است

57 - اجازه وصول سود بازرگاني از كالاها و اقلام خاص مورد نياز شبكه راه آهن و كنترل هوايي
- 10 /3 /1377
هيات وزيران - 13174 /ت 19744هـ
13 /3 /1377 تصويبنامه شماره 75923 /ت 20672هـ مورخ 23 /12 /1378 موضوع موقوف الاجرا گرديدن تصويبنامه اجازه وصول سود بازرگاني از كالاها و اقلام خاص مورد نياز شبكه راه آهن و كنترل هوايي كل مصوبه نسخ صريح شده است

58 - اساسنامه شركت مادرتخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (سهامي خاص) - 21 /1 /1384
هيات وزيران - 11887 /ت 32724هـ
11 /3 /1384 تصويبنامه در خصوص متوقف شدن اجراي اساسنامه شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك مصوب 28 /8 /1385 بند ز ماده 5 نسخ صريح شده است

59 - تعيين فهرست اراضي قابل انتقال موضوع جزء (۲–۶) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان - 4 /10 ./1386
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 161361 /ت 38792 ن
4 /10 /1386 بند 2 تصويب نامه شماره 34413 /ت 39864ن مورخ 7 /3 /1387 رديف 1 جدول پيوست نسخ صريح شده است

60 - آيين نامه آمادگي و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار (ريزگرد) در كشور - 21 /4 /1388
هيات وزيران - 93106 /ت 40419هـ
6 /5 /1388 ماده 19 تصويب نامه شماره 47362 /ت 53227هـ مورخ 26 /4 /1395 بند 2 ماده 12 نسخ صريح شده است

61 - ممنوع بودن خريد برخي كالاهاي خارجي توسط دستگاههاي اجرايي - 23 /12 /1388
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 22946 /ت 44372ن
4 /2 /1389 بند 5 تصويب نامه شماره 26725 /ت 48462هـ مورخ 11 /3 /1393 موضوع ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي توسط تمامي دستگاه هاي دولتي و ساير دستگاه ها، نهادها و عناوين مشابه رديف هاي 62 و 95 جدول پيوست نسخ صريح شده است

62 - واگذاري حق بهره برداري از يك باب ساختمان متعلق به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران به نهاد رياست جمهوري
- 20 /9 /1390
هيات وزيران - 185469 /ت 47589هـ
22 /9 /1390 بند 1 تصويب نامه شماره 51858 /ت 49114هـ مورخ 25 /4 /1394 موضوع واگذاري حق بهره‏ برداري از ساختمان موسوم به ساختمان شهيد كلانتري، واقع در بخش (۶) تهران از نهاد رياست جمهوري به وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) كل مصوبه نسخ صريح شده است

63 - تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث راه آهن كرمان - زاهدان از شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 1391/ 2/ 31
هيات وزيران - 45582 /ت 48131هـ
8 /3 /1391 تصويبنامه شماره 262769 /ت 48131هـ مورخ 29 /12 /1391 كل مصوبه نسخ صريح شده است

64 - واگذاري بخشي از سهام متعلق به دولت در شركت فولاد خوزستان بابت تأديه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازي توسط سازمان خصوصي سازي - 23 /3 /1391
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 55908 /ت 48067ن
23 /3 /1391 بند 6 تصويب نامه شماره 252448 /ت 48067هـ مورخ 19 /12 /1391 موضوع واگذاري بخشي از سهام متعلق به دولت در شركت فولاد خوزستان تا سقف مبلغ بيست و يك هزار ميليارد ريال بابت تأديه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازي توسط سازمان خصوصي سازي كل مصوبه نسخ صريح شده است

65 - تضمين نامه دولت در خصوص طرح راه آهن قزوين - رشت - انزلي - آستارا - 1 /5 /1391
هيات وزيران - 89831 /ت 48253هـ
8 /5 /1391 بند 6 تصويب نامه شماره 245909 ت48253هـ مورخ 12 /12 1391 موضوع تضمين نامه دولت مربوط به خريد خدمات و يا كالاهاي وارداتي يا پرداخت به پيمانكار طرح راه آهن قزوين - رشت - انزلي - آستارا توسط وزارت راه و شهرسازي كل مصوبه نسخ صريح شده است

66 - تضمين نامه دولت در خصوص پيش بيني منابع لازم براي باز پرداخت تسهيلات در لايحه بودجه سنواتي كل كشور براي طرح احداث راه آهن شيراز - بوشهر - 5 /6 /1391
هيات وزيران - 126916 /ت 48253هـ
28 /6 /1391 بند 6 تصويب نامه شماره ۴۵۹۲۲ /ت ۴۸۲۵۳هـ مورخ 12 /12 /1391 كل مصوبه نسخ صريح شده است

67 - طرح مهر آفرين - 29 /9 /1391
هيات وزيران - 176441 /ت 48702هـ
30 /9 /1391 موجب بند 1 تصويب نامه «لغو تصويبنامه موضوع طرح مهرآفرين و كليه پيوست ها و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» شماره 130945 /ت 48702هـ مورخ 28 /7 /1392 بند 18 قسمت ملاحظات پيوست و رديف مربوط به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از جدول فصل اول در رابطه با مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي ملي از فصل دوم پيوست نسخ صريح شده است

68 - اصلاح طرح مهر آفرين موضوع تصويبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱ /ت ۴۸۷۰۲هـ مورخ 30 /9 /1391
- 8 /11 /1391
هيات وزيران - 225651 /ت 48702هـ
17 /11 /1391 بند1 تصويبنامه «لغو تصويبنامه موضوع طرح مهر آفرين و كليه پيوست ها و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» شماره 130945 /ت 48702هـ مورخ 28 /7 /1392 كل مصوبه نسخ صريح شده است

69 - اضافه شدن عبارتي به تصويبنامه شماره ۲۰۳۳۱۳ /ت ۴۷۶۲۸هـ مورخ 14 /10 /1390
- 6 /12 /1391
هيات وزيران - 26169 /ت 48729هـ
10 /2 /1392 بند 3 تصويبنامه «اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين سقف امتياز سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف لكوموتيورانان» شماره 00840 /ت 47628هـ مورخ 2 /5 /1392 كل مصوبه نسخ صريح شده است

70 - تهاتر تعهد دولت به شركت بين المللي عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد
- 22 /1 /1392
هيات وزيران - 45610 /ت 49074هـ
29 /2 /1392 موجب بند 4 تصويب نامه «واگذاري باقيمانده سهام دولت در شركت مهاب قدس براي تعهد دولت به شركت بين المللي عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد» شماره 100952 /ت 49074هـ مورخ 2 /5 /1392 و تصويبنامه «لغو تصويبنامه هاي موضوع تهاتر تعهد دولت به شركت مهاب قدس و عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد» شماره 113293 /ت 49074هـ مورخ 4 /6 /1392 كل مصوبه نسخ صريح شده است

71 - واگذاري باقيمانده سهام دولت در شركت مهاب قدس براي تعهد دولت به شركت بين المللي عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد
- 1 /3 /1392
هيات وزيران - 100952 /ت 49074هـ
2 /5 /1392 تصويب نامه «لغو تصويبنامه هاي موضوع تهاتر تعهد دولت به شركت مهاب قدس و عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد» شماره 113293 /ت 49074هـ مورخ 4 /6 /1392 كل مصوبه نسخ صريح شده است

72 - اجازه اجراي طرح راه آهن سريع السير تبريز - تهران - مشهد و انعقاد قرارداد مشاركت با شركت بين المللي عمران رضوي متعلق به آستان قدس رضوي به وزارت راه و شهرسازي - 9 /5 /1392
هيات وزيران - 106216 /ت 49411هـ
13 /5 /1392 نظر شماره 42376 – 13 /7 /1392 رئيس مجلس شوراي اسلامي تبصره 1 بند 2 ملغي شده است

73 - اصلاح تصويب نامه موضوع جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 6 /10 /1394
هيات وزيران - 137558 /ت 50368هـ
2 /10 /1394 رأي شماره هـ /94 /1102-1128 مصوب 16 /12 /1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رديف 44 از جدول جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي پيوست ابطال شده است

74 - تغيير دستگاه اجرايي طرح "احداث راه آهن قزوين – رشت – انزلي – آستارا" از شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 16 /2 /1397
هيات وزيران - 17994 /ت 55356هـ
22 /2 /1397 بند 2 تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح "راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان و قم - اراك" و پروژه "احداث پل راه آهن خرمشهر - بصره" از شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و لغو تصويبنامه شماره 17994 /ت 55356هـ مورخ 22 /2 /1397 و اصلاحات بعدي آن مصوب كل مصوبه نسخ صريح شده است

75 - تصويب نامه در خصوص اجازه تملك اراضي و اجراي زيرسازي راه آهن خط فرعي اتصال بندر كاسپين به راه آهن رشت - انزلي، به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 19 /10 /1397
هيات وزيران - 158235 /ت 56184هـ
28 /11 /1397 تصويبنامه در خصوص اتصال بندر كاسپين به شبكه ريلي مصوب 27 /6 /1398 كل مصوبه نسخ صريح شده است

76 - تصويب نامه در خصوص تأمين مالي پروژه راه آهن شلمچه - بصره - 1 /3 /1398
هيأت وزيران - 26364 /ت 56589هـ
5 /3 /1398 بند 13 تصويب نامه در خصوص احداث يادداشت تفاهم پروژه راه آهن بصره ـ شلمچه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق مصوب 12 /6 /1399 كل مصوبه نسخ صريح شده است

پيوست 4) – غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا

1 - تمديد مدت استخدام شش نفر كارشناسان آلمان غربي - 10 /6 /1335
هيأت وزيران - 556 /9282
11 /6 /1335 كل مصوبه

2 - تأمين اعتبار براي پرداخت ماهيانه مبلغي جهت فرمانداري نظامي مناطق نفت خيز خوزستان و راه آهن و پل‏ها - 7 /7 /1335
هيأت وزيران - 634 /10452
7 /7 /1335 كل مصوبه

3 - تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص افزايش درآمد بودجه سال 1335 و هزينه بودجه سال 1334 - 12 /10 /1335
هيأت وزيران - 979 /12775
13 /10 /1335 كل مصوبه

4 - معافيت گندم هاي اهدايي به سيل زدگان از پرداخت انبارداري تا دي ماه سال جاري - 3 /11 /1335
هيأت وزيران - 1016 /15049
6 /11 /1335 كل مصوبه

5 - اجازه پرداخت معادل دو ماه ديگر از ترفيعات و اضافات سال 31 كاركنان راه آهن از محل مازاد درآمد سال 1334 - 27 /12 /1335
هيأت وزيران - 21503 /1444
28 /12 /1335 كل مصوبه

6 - تصويب بودجه بهره برداري و ساختماني سال 1336 راه آهن دولتي ايران - 29 /12 /1335
هيأت وزيران - 1192 /20
6 /1 /1336 كل مصوبه

7 - پرداخت هزينه سفره به هر يك از رؤساي نواحي مادام كه سمت مزبور را دارند - 8 /3 /1336
هيأت وزيران - 216 /5370
9 /3 /1336 كل مصوبه

8 - تصويبنامه راجع به پرداخت حقوق نفرات و درجه داران اداره پليس راه آهن - 19 /11 /1336
هيأت وزيران - /863 /22122
20 /11 /1336 كل مصوبه

9 - تصويبنامه راجع به افزايش مبلغ بودجه سال 1335 به رقم درآمد بودجه سال 1336 - 30 /11 /1336
هيأت وزيران - 905 /22532
1 /12 /1336 كل مصوبه

10 - تصويبنامه راجع به اجاره چشمه سار قريه انكشته واقع در ايستگاه دورود به منظور تأمين آب توسط راه آهن دولتي ايران - 28 /12 /1336
هيأت وزيران - 1005 /25464
29 /12 /1336 كل مصوبه

11 - تأييد حساب هاي سه ساله 1331 الي 1333 راه آهن دولتي ايران از حيث درآمد و هزينه - 18 /1 /1337
هيأت وزيران - 1006 /36
19 /1 /1337 كل مصوبه

12 - پرداخت ماهيانه مبلغ پنج هزار ريال به عنوان هزينه سفره به هر يك از رؤساي نواحي راه آهن - 27 /2 /1337
هيأت وزيران - 3998 /152
28 /2 /1337 كل مصوبه

13 - معافيت از پرداخت حق انبارداري نسبت به محمولاتي كه آقاي حاج محمد نمازي با راه آهن جهت استفاده بنگاه خيريه بنياد ايران حمل نموده - 16 /4 /1337
هيأت وزيران - /8500 /331
17 /4 /1337 كل مصوبه

14 - تصويبنامه راجع به برقراري مزايا نسبت به كاركنان كارافتاده يا معلول راه آهن - 20 /5 /1337
هيأت وزيران - 11258
22 /5 /1337 كل مصوبه

15 - انتصاب آقاي مهندس گروگان به سمت مديركل راه آهن دولتي ايران به مدت سه سال - 14 /8 /1337
هيأت وزيران - 17168 /672
17 /8 /1337 كل مصوبه

16 - تصويب بودجه بهره برداري و ساختماني راه آهن دولتي ايران - 4 /12 /1337
هيأت وزيران - 26194 /878
7 /12 /1337 كل مصوبه

17 - تصويب ترازنامه و تفريغ بودجه سال 1334 راه آهن دولتي ايران - 4 /12 /1337
هيأت وزيران - /25572 /880
7 /12 /1337 كل مصوبه

18 - تصويب ترازنامه سال 1335 راه آهن دولتي ايران - 1 /2 /1338
هيأت وزيران - 1814
4 /2 /1338 كل مصوبه

19 - تعيين نرخ كرايه حمل يكصد هزار تن قير و روغن آلات شركت ملي نفت ايران - 22 /2 /1338
هيأت وزيران - 3158
23 /2 /1338 كل مصوبه

20 - اخذ عوارض و حقوق گمركي از ماشين آلات راهداري و راهسازي و ماشين آلات و وسائل فني مربوط به راه آهن دولتي ايران به ميزان 75٪ كمتر از ميزان مقرر - 16 /5 /1338
هيأت وزيران - 9730
16 /5 /1338 كل مصوبه

21 - اجازه حمل انواع خشكبار صادراتي به خرمشهر تا پايان سال 1338 از مسير راه آهن به نرخ هر تن 312 ريال - 24 /6 /1338
هيأت وزيران - - - - - - - - -
25 /6 /1338 كل مصوبه

22 - تمديد اخذ وصول عوارض براي تكميل بناي آرامگاه نادرشاه تا 30 /9 /1339 - 31 /6 /1336
هيأت وزيران - 704 /14874
8 /7 /1339 كل مصوبه

23 - اجازه اعمال تخفيف در نرخ كرايه حمل كالاهاي بازرگاني توسط راه آهن دولتي ايران تا پايان سال 1338 - 10 /9 /1338
هيأت وزيران - 21336
13 /9 /1338 كل مصوبه

24 - تصويب بودجه بهره برداري و ساختماني راه آهن دولتي ايران - 30 /11 /1398
هيأت وزيران - 31640
1 /12 /1338 كل مصوبه

25 - تعيين سود بازرگاني اقلام مندرج در تصويبنامه در سال 1339 - 17 /5 /1339
هيأت وزيران - 14898
18 /5 /1339 بند 7

26 - تصويبنامه در مورد تفريغ بودجه سال 1336 راه آهن دولتي ايران - 24 /5 /1339
هيأت وزيران - 11802
26 /5 /1339 كل مصوبه

27 - تصويب بودجه سال 1340 راه آهن دولتي ايران - 5 /11 /1339
هيأت وزيران - 29134 /12
12 /11 /1339 كل مصوبه

28 - تمديد زمان اجراي تصويبنامه راجع به برقراري مزايا نسبت به كاركنان كارافتاده يا معلول راه آهن - 4 /2 /1340
هيأت وزيران - 1168 /12
6 /2 /1340 كل مصوبه

29 - اصلاح تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1340 مبني بر معافيت كالاهاي راه آهن و وزارت راه - 19 /7 /1340
هيأت وزيران - 22288 /ت
20 /7 /1340 كل مصوبه

30 - اجازه تمديد مدت مأموريت موقت هيجده نفر مأموران اداره ارتباط راه آهن دولتي ايران كه در معييت مهندسان آلماني شركت زيمنس به منظور نصب علايم الكتريكي در طول خطوط سرتاسري انجام وظيفه مي‏ نمايند - 2 /10 /1340
هيأت وزيران - 29458
3 /10 /1340 كل مصوبه

31 - اجازه مبادله مقاوله نامه بين راه آهن و اداره املاك پهلوي جهت اجاره جنگل اسراك - 11 /2 /1341
هيأت وزيران - 2950
12 /12 /1341 كل مصوبه

32 - بودجه تفصيلي بهره برداري و ساختماني سال 1342 راه آهن دولتي ايران - 29 /12 /1341
هيأت وزيران - 52648 /ت
29 /12 /1341 كل مصوبه

33 - اعمال نرخ جديد كرايه حمل قسمتي از كالاهاي ترانزيتي افغانستان تا پايان سال 1342 - 28 /1 /1342
هيأت وزيران - 1726
2 /2 /1342 كل مصوبه

34 - تمديد دوره عمل تصويبنامه شماره 11258 - 22 /5 /37 حداكثر براي مدت يك سال - 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5020
13 /4 /1342 كل مصوبه

35 - اجاره چشمه سار قريه انگشته واقع در ايستگاه دورود توسط راه آهن دولتي ايران تا آخر خردادماه 1342 - 26 /4 /1342
هيأت وزيران - 4800
27 /4 /1342 كل مصوبه

36 - تعيين كرايه حمل سيمان هاي محصول كارخانجات داخلي كشور توسط راه آهن - 30 /5 /1342
هيأت وزيران - 8850
5 /6 /1342 كل مصوبه

37 - تعيين كرايه حمل كليه سيمان ‏هاي محصول كارخانجات داخل كشور را كه به منظور صادرات به راه آهن ارايه مي شود - 30 /5 /1342
هيأت وزيران - 8851
1 /6 /1342 كل مصوبه

38 - اعطاي مجوز به راه آهن دولتي براي تعيين تعرفه كرايه حمل مواد نفتي شركت ملي نفت - 14 /10 /1342
هيأت وزيران - 46382
16 /10 /1342 كل مصوبه

39 - مصوبه در خصوص بودجه راه آهن دولتي ايران در سال 1343 - 8 /1 /1343
هيأت وزيران - 40
9 /1 /1343 كل مصوبه

40 - مصوبه در خصوص كرايه سيمان صادراتي كارخانه هاي سيمان عضو مركز مشاوره و نظارت بر توليد و فروش صادرات سيمان - 11 /6 /1343
هيأت وزيران - 9222
11 /6 /1343 كل مصوبه

41 - بودجه اصلاحي سال 43 راه آهن دولتي ايران - 15 /7 /1343
هيأت وزيران - 30510
15 /7 /1343 كل مصوبه

42 - تمديد مدت مذكور در تصويبنامه شماره 4 /3345 مورخ 16 /9 /1342 مربوط به رسيدگي به اختلاف حساب فيمابين راه آهن دولتي ايران و پيمانكار فرانسوي دكن ژيرال - 20 /7 /1343
هيأت وزيران - 31334
20 /7 /1343 كل مصوبه

43 - مصوبه در خصوص واگذاري انبارهاي مورد نياز براي تمركز غلات خريداري دولت به اداره كل غله و نان توسط راه آهن دولتي ايران - 29 /7 /1343
هيأت وزيران - 31754
29 /7 /1343 كل مصوبه

44 - نحوه به اجرا گذاشتن بودجه سال 44 راه آهن دولتي ايران - 7 /1 /1344
هيأت وزيران - 4 /156
10 /1 /1344 كل مصوبه

45 - حمل سيمان صادراتي كارخانه هاي سيمان عضو مركز مشاوره و نظارت بر توليد و فروش صادرات سيمان به مدت يك سال - 19 /8 /1344
هيأت وزيران - 633 /8984
19 /8 /1344 كل مصوبه

46 - دادن مجوز به راه آهن دولتي ايران براي به اجرا درآوردن بودجه سال 45 - 14 /2 /1345
هيأت وزيران - 93 /642
14 /2 /1345 كل مصوبه

47 - محاسبه كرايه حمل كود شيميايي توسط راه آهن دولتي ايران - 22 /5 /1345
هيأت وزيران - 377 /5128
22 /5 /1345 كل مصوبه

48 - تخفيف كرايه حمل تراكتور و گاو آهن و لوازم يدكي مربوطه متعلق به بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي - 28 /8 /1345
هيأت وزيران - 613 /7880
28 /8 /1345 كل مصوبه

49 - افزوده شدن هزينه كرايه محصولات اداري سال 44 راه آهن به بودجه آن - 2 /10 /1345
هيأت وزيران - 29936
3 /10 /1345 كل مصوبه

50 - تمديد تصويبنامه شماره 8984 مورخ 19 /8 /1344 - 17 /10 /1345
هيأت وزيران - 718 /9810
17 /10 /1345 كل مصوبه

51 - تعيين كرايه حمل كودهاي شيميايي متعلق به بنگاه شيميايي - 2 /2 /1346
هيأت وزيران - 1510 /76
2 /2 /1346 كل مصوبه

52 - تعيين نرخ حمل مواد نفتي شركت ملي نفت ايران - 2 /2 /1346
هيأت وزيران - 1512 /71
2 /2 /1346 كل مصوبه

53 - تصويبنامه راجع به بودجه سال 1346 راه آهن دولتي ايران - 9 /2 /1346
هيأت وزيران - 1752 /110
9 /2 /1346 قسمت «تبصره هايي كه دوره عمل آنها محدود به سال ۴۶ خواهد بود»

54 - نحوه تقسيم سنواتي اعتبارات عمراني و تقسيم 230 ميليارد ريال اعتبارات برنامه عمراني سوم - 27 /3 /1346
هيأت وزيران - 5340 /281
27 /3 /1346 رديف 2 جدول
فصل چهارم كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است

55 - تصويبنامه راجع به حمل تراكتور و لوازم يدكي متعلق به بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي توسط راه آهن دولتي ايران با اعمال تخفيف - 3 /4 /1346
هيأت وزيران - 5638 /290
3 /4 /1346 كل مصوبه

56 - تمديد تصويبنامه شماره 4252 – 25 /5 /46 تا پايان سال 1346 - 21 /5 /1346
هيأت وزيران - 411 /8606
21 /5 /1346 كل مصوبه

57 - تمديد تصويبنامه شماره 9810 مورخ 17 /10 /45 از تاريخ 1 /8 /46 به مدت يك ‍سال - 8 /7 /1346
هيأت وزيران - 570 /40294
8 /7 /1346 كل مصوبه

58 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران به اجاره دو دستگاه لكوموتيو مانوري از وزارت راه آهن شوروي - 14 /8 /1346
هيأت وزيران - 44120 /676
24 /8 /1346 كل مصوبه

59 - اصلاح ارقام اعتبارات هزينه بودجه تفصيلي سال 45 راه آهن دولتي ايران - 18 /9 /1346
هيأت وزيران - 730 /44886
18 /9 /1346 كل مصوبه

60 - تمديد تصويبنامه شماره 5638 - 3 /4 /46 هيأت دولت به مدت يك سال و در نظر گرفتن بيست درصد تخفيف در كرايه تراكتور و گاوآهن و لوازم يدكي مربوطه متعلق به بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي را در سال 1347 كه از جلفا به مقصدهاي واقع در مسير راه آهن حمل مي گردد - 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 83 /1104
8 /2 /1347 كل مصوبه

61 - تمديد اجاره يك دستگاه لكوموتيو مانوري از وزارت راه آهن شوروي جهت استفاده در ايستگاه راه آهن جلفا براي مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره موضوع تصويبنامه شماره 44120 - 24 /8 /46 هيئت وزيران به قرار روزانه حداكثر 90 دلار - 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 860 /71
8 /2 /1347 كل مصوبه

62 - تمديد تصويبنامه شماره 8606 - 21 /5 /46 تا پايان سال 1347 و اجراي آن توسط راه آهن دولتي ايران - 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 50 /1100
8 /2 /1347 كل مصوبه

63 - افزايش ارقام اعتبارات موضوع ماده 3 فصل اول قسمت درآمد بهره برداري و ماده 37 فصل اول قسمت هزينه بودجه تفصيلي سال 1346 وزارت راه آهن - 1 /10 /1347
هيأت وزيران - 27688 /640
1 /10 /1347 كل مصوبه

64 - تمديد تصويبنامه شماره 1104 مورخ 8 /2 /1347 به مدت يك سال - 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 1200
25 /1 /1348 كل مصوبه

65 - اجازه انعقاد عقد وكالت با آقايان فرج الله اكبر، رحيم ضرابي و مهدي ملكي به راه آهن دولتي ايران و اداره كل هواپيمايي كشوري - 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 43730 /25
23 /1 /1348 كل مصوبه بخشي از مصوبه مربوط به آقاي مهدي ملكي به موجب مصوبه شماره 766 مورخ1349/ 1/ 29 نسخ صريح شده است.

66 - اجازه اجراي بودجه سال 1348 راه آهن به شركت مزبور - 21 /2 /1348
هيأت وزيران - 3650 /67
21 /2 /1348 كل مصوبه

67 - تصويبنامه راجع به، به موقع اجرا گذاردن بودجه سال 1348 راه آهن دولتي ايران - 21 /7 /1348
هيأت وزيران - - - - - - - - كل مصوبه

68 - تمديد تصويبنامه شماره 26004 مورخ 10 /10 42 به مدت پنج ماه - 20 /10 /1348
هيأت وزيران - 28232
20 /10 /1348 كل مصوبه

69 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به انعقاد قرارداد وكالت با آقاي هدايت اله نظري وكيل پايه يك دادگستري - 29 /1 /1349
هيأت وزيران - 766
29 /1 /1349 كل مصوبه

70 - به اجرا در آوردن بودجه سال 1349 راه آهن دولتي ايران - 5 /2 /1349
هيأت وزيران - 1076
5 /2 /1349 تبصره هاي 1، 2 و 3 تبصره هاي 4 و 5 مصوبه نيز به شرح پيوست 1 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ صريح مي شود.

71 - تعيين هيات نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران به رياست بهمن ميكده جهت شركت در سومين اجلاسيه كميسيون دائمي فرعي حمل و نقل ايران و شوروي در اتحاديه جماهير شوروي - 12 /2 /1349
هيأت وزيران - 2058
12 /2 /1349 كل مصوبه

72 - تعيين هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي دولت ايران به رياست جناب آقاي هوشنگ انصاري وزير اقتصاد به منظور شركت در كميسيون مشترك وزيران ايران و مجارستان - 20 /4 /1349
هيأت وزيران - 244 /6392
24 /4 /1349 كل مصوبه

73 - تصويبنامه در مورد بودجه راه آهن دولتي ايران - 21 /1 /1350
هيأت وزيران - 5422 /11
21 /1 /1350 كل مصوبه

74 - اجازه اجاره سه دستگاه لكوموتيو توسط راه آهن دولتي ايران - 8 /3 /1350
هيأت وزيران - 148 /3510
8 /3 /1350 كل مصوبه

75 - اعزام هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران به منظور بررسي امكانات توسعه مبادلات بازرگاني و همكاري هاي اقتصادي و فني بين ايران و شوروي به كشور مذكور - 21 /6 /1350
هيأت وزيران - 32752 /451
21 /6 /1350 كل مصوبه

76 - اجازه اجراي بودجه سال 1351 راه آهن دولتي ايران به آن - 29 /12 /1350
هيأت وزيران - 893 /55840
29 /12 /1350 كل مصوبه

77 - اعزام هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران جهت شركت در پنجمين اجلاسيه كميسيون دائمي فرعي حمل و نقل ايران و شوروي - 27 /3 /1351
هيأت وزيران - 5798 /211
27 /3 /1351 كل مصوبه

78 - عزيمت هيأت نمايندگي ايران به منظور شركت در اجلاسيه كميسيون دائمي همكاري اقتصادي ايران و شوروي به مسكو - 24 /4 /1351
هيأت وزيران - 8792 /330
3 /5 /1351 كل مصوبه

79 - اجازه اجاره 15 دستگاه سالن مسافري به مدت يك ماه از راه آهن تركيه براي راه آهن دولتي ايران - 2 /2 /1352
هيأت وزيران - 37 /57556
3 /2 /1352 كل مصوبه

80 - مجوز 40 % تخفيف راه آهن دولتي ايران نسبت به كرايه حمل 20000 تن شكر از منطقه خراسان به تهران - 12 /3 /1352
هيأت وزيران - 134 /3266
13 /3 /1352 كل مصوبه

81 - اجازه 15% تخفيف جهت كرايه محموله غلات متعلق به سازمان غله - 12 /3 /1352
هيأت وزيران - 230 /3270
13 /3 /1352 كل مصوبه

82 - انتصاب آقاي پرويز آويني به سمت رييس كل راه آهن دولتي ايران - 10 /10 /1352
هيأت وزيران - 896 /69506
11 /10 /1352 كل مصوبه

83 - به مرحله اجرا درآمدن بودجه سال 1353 راه آهن دولتي ايران كه بالغ بر نه ميليارد و هفتصد و نود و چهار ميليون ريال مي باشد - 28 /12 /1352
هيأت وزيران - 1185 /74436
29 /12 /1352 كل مصوبه

84 - مصوبه در خصوص كرايه غلات متعلق به سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور در سال 53 - 24 /1 /1353
هيأت وزيران - 61590
25 /1 /1353 كل مصوبه

85 - مصوبه در خصوص موقوف الاجرا شدن تصويبنامه شماره 5082 مورخ 14 /3 /1331 با موضوع حمل محصولات وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي - 6 /7 /1353
هيأت وزيران - 45180
7 /7 /1353 كل مصوبه

86 - تغييرات انجام شده بر اساس بند 3 ماده 5 قانون تشكيلات راه آهن - 10 /3 /1354
هيأت وزيران - 2058 /171
11 /3 /1354 كل مصوبه

87 - شركت هيأت ايراني در كميسيون مشترك اقتصادي ايران و اطريش - 14 /4 /1354
هيأت وزيران - 9082 /296
14 /4 /1354 كل مصوبه

88 - كمك دولت بابت هزينه درختكاري مسير راه آهن تهران – قم – تهران – قزوين - 18 /12 /1354
هيأت وزيران - 82666 /934
18 /12 /1354 كل مصوبه

89
- پرداخت مقرري نامبردگان در مقرره از محل اعتبار دولت - 27 /2 /1355
هيأت وزيران - 124 /4948
27 /2 /1355 بندهاي 307، 308، 309، 310 و 311 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

90 - عزيمت هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران به رياست جناب آقاي منوچهر تسليمي وزير بازرگاني به منظور شركت در سومين كميسيون مشترك وزيران ايران و افغانستان - 17 /3 /1355
هيأت وزيران - 179 /5330
17 /3 /1355 كل مصوبه

91 - تصويب نامه در مورد انتصاب آقاي فضل الله محموديان به سمت رئيس كل راه آهن دولتي ايران - 6 /10 /1355
هيأت وزيران - 55102
6 /10 /1355 كل مصوبه

92 - مجاز شدن راه آهن دولتي ايران به اجرا گذاشتن بودجه خود به شرح صورت هاي ضميمه از نظر درآمد و ساير منابع و هزينه - 28 /12 /1355
هيأت وزيران - 991 /94638
28 /12 /1355 كل مصوبه

93 - تصويب بند 3 ماده 5 قانون تشكيلات راه آهن - 4 /2 /1357
هيأت وزيران - 1638 /57
4 /2 /1357 كل مصوبه

94 - پرداخت اضافه كار براي كاركنان واحدهايي از راه آهن كه در امر تعمير ديزل ها اشتغال دارند (جايگزين تصويبنامه ۴۲ /د - 9 /12 /58) - 12 /9 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 124 د
22 /9 /1358 كل مصوبه

95 - اجراي بودجه سال ۵۸ توسط راه آهن دولتي ايران - 28 /9 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 628 د
6 /10 /1358 كل مصوبه

96 - اجازه اختصاص مبلغ 000 /800 /597 /44 ريال از بودجه سال 1359 به راه آهن دولتي ايران - 23 /4 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 6972
25 /4 /1359 كل مصوبه

97 - ترخيص مايحتاج عمومي در ايام تعطيل نوروز و پرداخت اضافه كار به كاركنان مربوط - 20 /12 /1359
هيأت وزيران - 83700
24 /12 /1359 كل مصوبه

98 - تغييرات لازم در اعتبارات فصول آب و برق - 21 /12 /1359
هيأت وزيران - 83264
21 /12 /1359 كل مصوبه

99 - مجوز پرداخت اضافه كاري به كاركنان برخي از دستگاه ها كه در تعطيلات نوروز به كار اشتغال داشته اند - 24 /12 /1360
هيأت وزيران - 139736
24 /12 /1360 كل مصوبه

100 - اجازه استفاده راه آهن جمهوري اسلامي ايران از اعتبار تعيينشده در بودجه سال ۱۳۶۰ - 26 /12 /1360
هيأت وزيران - 128258
27 /12 /1360 كل مصوبه

101 - مستثني بودن راه آهن در اجراي مفاد بند ۱۵ ضوابط اجرايي بودجه ۶۱ - 17 /6 /1361
هيأت وزيران - 8988
23 /6 /1361 كل مصوبه

102 - اجازه اجراي بودجه سال ۱۳۶۱ راه آهن به شركت مزبور - 23 /8 /1361
هيأت وزيران - 47274
29 /8 /1361 كل مصوبه

103 - در مورد تعطيلات نوروزي سازمان هايي كه ارتباط به ترخيص مايحتاج عمومي دارند - 22 /12 /1361
هيأت وزيران - 93198
26 /12 /1361 كل مصوبه

104 - تأمين اعتبار و افزودن هفت ميليارد و هفتصد ميليون ريال بابت تهيه ماشين آلات و تجهيزات فني راه آهن بافق بندرعباس به اعتبار طرح مزبور - 8 /3 /1362
هيأت وزيران - 3180
15 /3 /1362 كل مصوبه

105 - تصويب فهرست قسمتي از سهميه حق عضويت تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران جمعاً به مبلغ 000 /590 /946 /8 ريال - 19 /5 /1362
هيأت وزيران - 50206
31 /5 /1362 فهرست پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

106 - مستثني بودن راه آهن جمهوري اسلامي ايران از مفاد بند ۱۵ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۶۲ - 18 /10 /1362
هيأت وزيران - 81176
22 /10 /1362 كل مصوبه

107 - تأمين اعتبار و اختصاص ده ميليارد ريال جهت جبران كمبودهاي اعتباري سال جاري وزارت راه و ترابري - 19 /11 /1362
هيأت وزيران - 85462
23 /11 /1362 كل مصوبه

108 - نحوه تنظيم برنامه كار كاركنان مسؤول تخليه بارگيري سازمان بنادر و كشتيراني و ساير سازمان هاي ذي ربط در ايام تعطيلات نوروزي به منظور جريان عادي ترخيص مايحتاج عمومي - 24 /12 /1362
هيأ وزيران - 94102
27 /12 /1362 كل مصوبه

109 - مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1363 - 28 /12 /1362
هيأت وزيران - 92248
29 /12 /1362 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

110 - تأمين اعتبار به منظور پرداخت حق عائله مندي به شركت ها و مؤسسات مندرج در ليست پيوست - 15 /10 /1364
هيأت وزيران - 84160
22 /10 /1364 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

111 - تأمين اعتبار مجدد به منظور پرداخت حق عائله مندي به شركت سهامي راه آهن ايران - 7 /12 /1364
هيأت وزيران - 88840
13 /12 /1364 كل مصوبه

112 - اجازه پرداخت حداكثر تا ۱۲۰ ساعت بابت اضافه كاري (فروردين) ماه ۱۳۶۵ به كاركنان راه آهن - 7 /3 /1365
هيأت وزيران - 109030
15 /3 /1365 كل مصوبه

113 - اختصاص مبلغ نهصد ميليون دلار از موضوع بند ل تبصره ۲۹ قانون بودجه بر اساس جدول پيوست به طرح ‏هاي دستگاه هاي مختلف - 11 /3 /1365
هيأت وزيران - 8610
20 /3 /1365 جداول شماره يك و دو و سه پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

114 - تصويبنامه راجع به لغو دو تصويبنامه و اصلاح بند 2 مندرجات ذيل يادداشت فصل (58) جداول ضميمه آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات - 2 /3 /1369
هيأت وزيران - 93788 /ت 70 /هـ
10 /3 /1369 قسمت مربوط به «وزارت معادن و فلزات (راه آهن مجتمع فولاد مباركه) » و «شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران» از جدول پيوست

115 - بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته از تاريخ 1 /7 /1369 تا پايان سال 1370 به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط - 2 /8 /1369
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 82024 /ت 158ك
21 /8 /1369 بند 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

116 - اجازه استفاده از خدمات تعدادي از افراد بازنشسته در دستگاه هاي دولتي - 1 /12 /1369
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 126714 /ت 224ك
12 /12 /1369 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

117 - بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد در بعضي از دستگاه هاي اجرايي - 22 /12 /1369
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 152858 /ت 248ك
8 /2 /1370 بند 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

118 - بلامانع بودن استفاده ازخدمات افراد بازنشسته در بعضي از دستگاه هاي اجرايي - 18 /2 /1370
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 1118 /ت 25ك
20 /2 /1370 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

119 - بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته موضوع نامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري - 1 /3 /1370
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 3228 /ت 30ك
18 /3 /1370 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

120 - اجازه استفاده از خدمات تعدادي از افراد بازنشسته و بازخريد شده به تعدادي از وزارتخانه ها - 14 /12 /1370
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 73232 /ت 175ك
28 /12 /1370 بند 5 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

121 - بلامانع بودن استفاده از خدمات برخي بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي - 23 /2 /1371
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 9479 /ت 3ك
12 /3 /1371 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

122 - آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 كل كشور - 26 /12 /1371
هيأت وزيران - 1184 /ت 581هـ
25 /1 /1372 ماده 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

123 - اجازه استفاده ازخدمات يك فرد بازنشسته به مدت يك ‍سال در راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 6 /11 /1372
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 53154 /ت 183ك
24 /11 /1372 كل مصوبه

124 - اجازه استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 11 /8415 مورخ 3 /7 /1372 به مدت يك ‍سال در راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 6 /11 /1372
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 58268 /ت 182ك
24 /11 /1372 كل مصوبه

125 - اجازه استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته و بازخريد شده در چند سازمان و وزارتخانه - 20 /7 /1373
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 10314 /ت 87ك
11 /8 /1373 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

126 - اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و كتابخانه ملي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي و شركت دخانيات ايران - 10 /3 /1374
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 3690 /ت 15045ك
30 /3 /1374 بند 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

127 - اجازه استفاده از خدمات فرد بازنشسته در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 12 /6 /1374
هيأت وزيران - 7431 /ت 14910ه
19 /6 /1374 كل مصوبه

128 - اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت دوسال در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 2 /7 /1374
هيأت وزيران - 8362 /ت 14403هـ
8 /7 /1374 كل مصوبه

129 - اعطاي تسهيلات بانكي به شركت هاي دولتي در سال ۱۳۷۴ - 16 /12 /1374
هيأت وزيران - 38453 /ت 16382ه
22 /12 /1374 رديف 16 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

130 - ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور - 27 /12 /1374
هيأت وزيران - 38808 /ت 16409ه
28 /12 /1374 بند 5 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

131 - تعيين سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركت هاي دولتي در سال ۱۳۷۵ - 3 /5 /1375
هيأت وزيران - 25192 /ت 16895ه
8 /5 /1375 رديف 52 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

132 - جا به جايي هاي پيشنهادي اعتبارات سال 1375 طرح ‏هاي عمراني - 21 /9 /1375
نماينده ويژه رييس جمهور - 105312 /ت 17481هـ
26 /9 /1375 كل مصوبه

133 - آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 17 /1 /1376
هيأت وزيران - 126327 /ت 17611ه
26 /1 /1376 مواد 1، 11، 12، 14 و تبصره آن و ماده 17 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

134 - تعيين سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركت هاي دولتي در سال ۱۳۷۶ و بازپرداخت اقساط سررسيد وام هاي قبلي - 31 /2 /1376
هيأت وزيران - 56247 /ت 18082ه
11 /3 /1376 رديف70 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

135 - آيين نامه اجرايي تبصره 56 قانون بودجه سال 1376 كل كشور - 18 /4 /1376
هيأت وزيران - 60284 /ت 17972ه
24 /4 /1376 ماده 9 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

136 - اجازه استفاده از خدمات افرادي در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي - 5 /5 /1376
وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت - 20 /59631 /ت 17853ك
12 /5 /1376 بند 9 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

137 - تعيين مبالغ قابل دريافت از شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت جمعاً در سقف 2038 ميليارد ريال - 20 /5 /1378
هيأت وزيران - 31380 /ت 21610هـ
25 /6 /1378 رديف هاي 2 و 3 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

138 - اجازه اشتغال به كار افرادي در وزارتخانه ها ي امور اقتصادي و دارايي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري، كشاورزي، كشور و پست و تلگراف و تلفن - 14 /9 /1378
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 44383 /ت 21393ك
7 /10 /1378 بند 17 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

139 - آيين نامه اجرايي بند (م) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 كل كشور - 3 /5 /1379
هيأت وزيران - 17489 /ت 23155ه
3 /5 /1379 بند ب ماده 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

140 - آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 26 /11 /1379
هيأت وزيران - 56900 /ت 23942هـ
10 /12 /1379 ماده 8 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

141 - تصويبنامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور - 9 /3 /1380
هيأت وزيران - 10909 /ت 24693هـ
16 /3 /1380 رديف هاي 2، 3، 11، 16 و 17 جداول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

142 - آيين نامه اجرايي مواد (30) و (128) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 20 /4 /1380
هيأت وزيران - 16468 /ت 23931هـ
24 /4 /1380 كل مصوبه

143 - تصويبنامه راجع به تخفيف هزينه هاي مربوط به تخليه، بارگيري، انباردادري، بيمه، خدمات دريايي به مقصد افغانستان - 28 /1 /1381
هيأت وزيران - 217 /ت 25755هـ
1 /2 /1381 كل مصوبه

144 - آيين نامه اجرايي بندهاي «ن» و «س» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور - 5 /3 /1381
هيأت وزيران - 12434 /ت 26380هـ
22 /3 /1381 ماده 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

145 - تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي جا به جايي اعتبارات سال ۱۳۸۱ - 8 /3 /1381
هيأت وزيران - 8449 /ت 26539هـ
11 /3 /1381 رديف 29 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

146 - آيين نامه اجرايي بندهاي ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1381 كل كشور - 22 /3 /1381
هيأت وزيران - 11076 /ت 26607هـ
8 /4 /1381 رديف 64 جدول شماره 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

147 - اجازه برخورداري شركت هاي تحت پوشش وزارتخانه ها ي جهاد كشاورزي، راه و ترابري و نيرو از اوراق مشاركت - 12 /4 /1381
هيأت وزيران - 14760 /ت 26728هـ
17 /4 /1381 كل مصوبه

148 - توزيع اعتبار به مبلغ يكصد و نود ميليارد ريال موضوع بند و تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور به وزارت راه و ترابري - 8 /5 /1381
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 19703 /ت 26866هـ
8 /5 /1381 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

149 - اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 كل كشور - 17 /7 /1381
هيأت وزيران - 32468 /ت 27315هـ
20 /7 /1381 كل مصوبه

150 - تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور جهت انجام جا به جايي اعتبارات براي سال ۱۳۸۲ - 10 /2 /1382
هيأت وزيران - 3887 /ت 28533هـ
13 /2 /1382 رديف 26 جدول بند ب كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

151 - اتخاذ تصميماتي در خصوص اجازه پرداخت يارانه به شركت سهامي قطارهاي مسافري رجاء براي جبران زيان سال 1382 - 19 /5 /1382
هيأت وزيران - 25380 /ت 29159هـ
28 /5 /1382 كل مصوبه

152 - توزيع اعتبار رديف ۵۰۳۶۳۰ (اصلاح و تكميل راه و راه آهن و پايانه هاي مرزي) بين وزارتين راه و ترابري و نيرو - 2 /6 /1382
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 28060 /ت 29221هـ
2 /6 /1382 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

153 - تصويبنامه راجع به تعيين فهرست كالاهاي توليدي به عنوان محصول نهايي براي سال 1383 - 12 /11 /1382
هيأت وزيران - 60320 /ت 30064هـ
18 /11 /1382 رديف 82 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

154 - كاهش اعتبار طرح مطالعه و احداث محور راه آهن دو خطه نظاميه ـ ميان دشت و افزودن اين مبلغ به طرح احداث شادآباد ـ آپرين ـ بهرام - 27 /12 /1382
نماينده ويژه رييس جمهور - 69460 /ت 30323ن
27 /12 /1382 كل مصوبه

155 - آيين نامه اجرايي جزء (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور - 16 /1 /1383
هيأت وزيران - 2853 /ت 30455هـ
29 /1 /1383 بند 5 ماده 2، تبصره 2 ماده 8 و ماده 9 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

165 - تصويبنامه در مورد انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جا به جايي اعتبارات سال ۱۳۸۳ و توزيع و ابلاغ اعتبارات - 16 /2 /1383
هيأت وزيران - 4667 /ت 30442هـ
4 /3 /1383 رديف 49 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

157 - تاريخ اجراي جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي در شهرها و جاده هاي كل كشور مربوط به سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ - 27 /10 /1383
هيأت وزيران - 65323 /ت 32116هـ
11 /11 /1383 رديف 105 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

158 - تصويبنامه راجع به تعيين فهرست كالاهاي توليدي به عنوان محصول نهايي براي سال 1384 - 14 /11 /1383
هيأت وزيران - 65337 /ت 32258هـ
25 /11 /1383 رديف 82 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

159 - كاهش مبالغي از اعتبارات طرح ‏هاي مصوب سال ۱۳۸۳ ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان و اختصاص آن به چند طرح ديگر - 12 /12 /1383
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 75953 /ت 32574ن
24 /12 /1383 رديف 1 جدول شماره 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

160 - تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي حميد رضا برادران شركاء به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت انجام جابه جايي اعتبارات سال ۱۳۸۴ و توزيع و ابلاغ اعتبارات بين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط - 28 /1 /1384
هيأت وزيران - 3084 /ت 32798هـ
3 /2 /1384 رديف هاي 30 و 48 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

161 - آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور - 4 /3 /1384
هيأت وزيران - 21104 /ت 33005هـ
11 /4 /1384 تبصره ماده 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

162 - اسناد ملي توسعه استان هاي كشور در برنامه چهارم توسعه - 5 /4 /1384
هيأت وزيران - 25798 /ت 33111هـ
9 /5 /1384 كل مصوبه

163 - آيين نامه اجرايي ماده (128) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 8 /4 /1384
هيأت وزيران - 27875 /ت 33404هـ
8 /5 /1384 كل مصوبه

164 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح‏ هاي اجرايي و احداث راه، راه آهن و رفع نقاط حادثه خيز جاده اي در استان بوشهر - 13 /11 /1384
هيأت وزيران - 34512 /76402
23 /11 /1384 كل مصوبه

165 - تعيين فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد براي سال ۱۳۸۵ - 26 /11 /1384
هيأت وزيران - 88828 /ت 34472هـ
27 /12 /1384 رديف 82 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

166 - آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه 1385 كل كشور - 16 /1 /1385
هيأت وزيران - 10084 /ت 34852هـ
6 /2 /1385 ماده 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

167 - آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور - 16 /1 /1385
هيأت وزيران - 8348 /ت 34774هـ
26 /2 /1385 ماده 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

168 - تعيين آقاي فرهاد رهبر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جا به جايي اعتبارات سال 1385 و توزيع و ابلاغ اعتبارات رديف هاي متفرقه قانون بودجه سال مذكور بين دستگاه هاي اجرايي - 7 /2 /1385
هيأت وزيران - 23167 /ت 34874هـ
7 /3 /1385 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

169 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي مطالعه، احداث و تجهيز راه، راه آهن و فرودگاه در استان مركزي - 28 /2 /1385
هيأت وزيران - 22615 /35130
6 /3 /1385 بند الف جزء 5، 6، كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

170 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي جاده اي - فرودگاهي و راه آهن در استان اردبيل - 26 /5 /1385
هيأت وزيران - 63215 /35702
1 /6 /1385 بند ج كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

171 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن در استان آذربايجان غربي - 11 /6 /1385
هيأت وزيران - 69599 /35780
14 /6 /1385 بند 6 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

172 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال به منظور تسريع در اجراي پروژه بهسازي مسير محور شهريار به چيتگر و يك دستگاه پل روگذر راه آهن به اداره كل راه و ترابري استان تهران - 26 /7 /1385
هيأت وزيران - 92094 /ت 36022هـ
6 /8 /1385 كل مصوبه

173 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي جاده اي و راه آهن در استان تهران - 14 /8 /1385
هيأت وزيران - 1022057 /36022
23 /8 /1385 جزء الف بند 1
جزء الف بند 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است

174 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اقداماتي در خصوص راه آهن غرب كشور، فرودگاه كرمانشاه و اجراي راه ها در استان كرمانشاه - 30 /9 /1385
هيأت وزيران - 36422 /129807
11 /10 /1385 بند الف كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

175 - آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور - 5 /2 /1386
هيأت وزيران - 31031 /ت 37143هـ
31 /2 /1386 ماده 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

176 - تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي براي انجام جابه جايي اعتبارات سال ۱۳۸۶ - 16 /2 /1386
هيأت وزيران - 13655 /ت 37240هـ
19 /2 /1386 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

177 - جابه جايي اعتبارات مربوط به رديف هاي متفرقه بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور - 25 /6 /1386
نماينده ويژه رييس جمهور - 91455 /ت 38177ن
25 /6 /1386 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

178 - اختصاص مبلغ سي و پنج ميليارد ريال با عنوان بهسازي و نوسازي ايستگاه هاي راه آهن و هواشناسي - 4 /9 /1386
نماينده ويژه رييس جمهور - 141698 /ت 38619ن
4 /9 /1386 كل مصوبه

179 - اختصاص مبلغ يكصد ميليارد ريال براي اجراي طرح مطالعه و اجراي قطار حومه اي تهران – پيشوا – گرمسار - 27 /9 /1386
نماينده ويژه رييس جمهور - 156967 /ت 37213ن
27 /9 /1386 كل مصوبه

180 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن و فرودگاه در استان يزد - 1 /12 /1386
هيأت وزيران - 42038 /235416
14 /12 /1386 بند 9 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

181 - ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور - 26 /12 /1386
هيأت وزيران - 211947 /ت 39365هـ
28 /12 /1386 رديف هاي 6 و 9 جداول پيوست شماره 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

182 - تصويبنامه در مورد تعيين فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد براي سال 1387 - 27 /12 /86
هيأت وزيران - 799 /ت 39388هـ
5 /1 /1387 رديف 81 فهرست كالاهاي توليدي موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي براي سال ۱۳۸۷ و رديف 18 - 101 فهرست كالاهاي توليدي موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

183 - تعيين آقاي امير منصور برقعي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي - 11 /2 /1387
هيأت وزيران - 38804 /ت 39658هـ
13 /3 /1387 رديف 35 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

184 - توزيع اعتبار جزء (31) رديف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 كل كشور - 30 /4 /1387
نماينده ويژه رييس جمهور - 65394 /ت 40331ن
30 /4 /1387 بند 1 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

185 - توزيع اعتبارات جزء (۱۲) رديف متفرقه (۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور - 4 /9 /1387
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 156377 /ت 41189ن
4 /9 /1387 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

186 - موظف نمودن وزارت كشور به اجراي طرح هاي بهبود شهري در استان قم - 15 /11 /1387
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 212325 /ت 41819ن
15 /11 /1387 بند 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

187 - اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - - 24 /3 /1388
وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست - 104522 /ت 40440ك
24 /5 /1388 بند 16 از پيوست 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

189 - تعيين و توزيع اعتبارات مندرج در بندهاي (۱۱۵) و (۱۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور به دستگاه هاي ذي ربط - 1 /8 /1390
هيأت وزيران - 159534 /ت 47375هـ
10 /8 /1390 جداول پيوست هاي 1، 2، 3 و 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

200 - جايگزيني جداول شماره (۳) و (۴) به جاي جداول شماره (3) و (4) و توزيع اعتبارات موضوع بند (۲) تصويبنامه تعيين و توزيع اعتبارات مندرج در بندهاي (۱۱۵) و (۱۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور به دستگاه هاي ذي ربط - 28 /10 /1390
هيأت وزيران - 237755 /ت 47375هـ
2 /12 /1390 جداول پيوست 3 و 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

201 - قابل هزينه بودن بخشي از اعتبارات دستگاه هاي اجرايي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات كشور - 7 /12 /1390
هيأت وزيران - 252785 /ت 47865هـ
23 /12 /1390 كل مصوبه

202 - كسر مبلغ سي و سه هزار و يكصد و هفده ميليارد و چهارصد و سي و نه ميليون ريال از اعتبارات مصوب دستگاه هاي اجرايي ملي، استاني، رديف هاي متفرقه و تملك دارايي هاي مالي - 10 /10 /1391
هيأت وزيران - 204438 /ت 48473هـ
18 /10 /1391 رديف هاي 783، 879، 1038، 1076 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

203 - تعيين بودجه سال 1392 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو - 5 /3 /1392
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 52572 /ت 49051ك
5 /3 /1392 جداول مربوط به قسمت ارس و اروند و انزلي كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

204 - تعيين تعرفه هاي هزينه خدمات سال (1393) سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي - 5/4 /1393
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 90457 /ت 50917ك
8 /8 /1393 جدول نرخ تعرفه خدمات در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي براي سال ۱۳۹۳ كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

205 - اتخاذ تصميماتي در خصوص منابع حاصل از افزايش قيمت هاي موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 1393 و واريز آن پس از وصول به خزانه - 23 /6 /1393
هيأت وزيران - 78676 /ت 51058هـ
12 /7 /1393 رديف 6 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

206 - تعيين مصاديق مصرف اعتبارات موضوع ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور - 17 /10 /1393
هيأت وزيران - 125173 /ت 51122هـ
22 /10 /1393 جزء 1 بند هـ پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

207 - آيين نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 كل كشور - 3 /3 /1394
هيأت وزيران - 29433 /ت 51902هـ
10 /3 /1394 رديف 6 جدول

پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

208 - تصويبنامه در خصوص بودجه سال 1395 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها و اصلاحيه بودجه سال 1394 سازمان هاي مناطق ياد شده - 27 /5 /1395
هيأت وزيران - 67313 /ت 53218هـ
6 /6 /1395 جدول 5 و 6 پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

209 - آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 95 كشور - 28 /6 /1395
هيأت وزيران - 78856 /ت 53377هـ
3 /7 /1395 رديف 4 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

210 - مجاز بودن وزارت راه و شهرسازي نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در مورد ارتباط بين المللي راه آهن - 8 /6 /1396
هيأت وزيران - 70937 /ت 54603هـ
11 /6 /1396 كل مصوبه

211 - اجازه مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بين دولت هاي ساحلي درياي خزر در زمينه حمل و نقل به وزارت راه و شهرسازي - 7 /6 /1397
هيأت وزيران - 75243 /ت 55672هـ
10 /6 /1397 كل مصوبه

212 - آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور - 16 /4 /1398
هيأت وزيران - 46509 /ت 56697هـ
19 /4 /1398 ماده 5 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.