دادنامه شماره 1633 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793 /ت 55633 هـ مورخ 16 /05 /1397 هيأت وزيران و بند 1 بخشنامه شماره 594078 /97 - 20 /05 /1397 گمرك جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/11/07
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.