بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1400

مصوب 1399/12/27 رئيس قوه قضائيه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1400
مصوب 1399,12,27

در اجراي ماده 549 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 و با توجه به بررسي هاي بعمل آمده قيمت ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي 1400، ‌مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون ريال تعيين مي گردد.

سيدابراهيم رئيسي