بخشنامه وزارت امورخارجه درخصوص دستورالعمل انجام خدمات كنسولي در نمايندگي هاي خارج از كشور

مصوب 1399/12/27 وزارت امور خارجه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.